PDA

View Full Version : Waarom Christen beproewing?472
11-09-2015, 10:57 PM
Wie is die God van die Wereld?

Wanneer Jesus versoek word en Satan wys Hom al die stede en heerlikheid van die wereld, doen hy dit omdat dit aan hom behoort. Hy kan nie iets aanbied in ruil vir iets van Jesus, as hy nie die eienaar daarvan is nie. Jesus aanvaar dan nie sy transaksie nie en wys dit van die hand. Hy is nie bereid om kortpad te neem om dit te bekom en die Kruis mis te loop en God se Plan en Wil nie te laat geskied nie.

Maar steeds is God in beheer van alles. Satan kan niks oor ons pad bring, as dit nie deur God 'gefilter' is nie. Al die slegte dinge, hartseer, wreedheid ensomeer, word deur Satan gebring, want hy is die eienaar en god van die wereld. Waarom laat God dan sekere dinge toe om deur Satan gedoen te word?


1. Om God te verheerlik
Dan 3:16-18 24-25
Sadrag, Mesag en Abedngo het geantwoord en aan koning Nebukadnsar ges: Ons ag dit nie nodig om u hierop n antwoord te gee nie.17As onse God wat ons dien, in staat is om ons te verlos, dan sal Hy ons uit die brandende vuuroond en uit u hand, o koning, verlos;18maar so nie, laat dit u dan bekend wees, o koning, dat ons u gode nie sal dien nie en die goue beeld wat u opgerig het, nie sal aanbid nie. ....

24Toe het koning Nebukadnsar verskrik geword en haastig opgestaan; hy het sy raadsmanne toegespreek en ges: Het ons nie drie manne geboeid binne-in die vuur gegooi nie? Hulle antwoord en s aan die koning: Sekerlik, o koning!25Hy antwoord en s: Kyk, ek sien vier manne los binne-in die vuur wandel sonder dat daar n letsel aan hulle is; en die voorkoms van die vierde lyk soos di van n gode seun.
2. Dissipline vir bekende sonde.
Heb. 12:5-11;
5En julle het die vermaning heeltemal vergeet wat tot julle as seuns spreek: My seun, ag die tugtiging van die Here nie gering nie en beswyk nie as jy deur Hom bestraf word nie;6want die Here tugtig hom wat Hy liefhet, en Hy kasty elke seun wat Hy aanneem.7As julle die tugtiging verdra, behandel God julle as seuns; want watter seun is daar wat die vader nie tugtig nie?8Maar as julle sonder tugtiging is, wat almal deelagtig geword het, dan is julle onegte kinders en nie seuns nie.9Verder, ons het ons vaders na die vlees as kastyders gehad, en ons het vir hulle ontsag gehad; moet ons nie veel meer aan die Vader van die geeste onderworpe wees en lewe nie?10Want hlle het ons wel n kort tydjie na hulle beste wete getugtig; maar Hy tot ons beswil, sodat ons sy heiligheid kan deelagtig word.11Nou lyk elke tugtiging of dit op die oomblik nie n saak van blydskap is nie, maar van droefheid; later lewer dit egter n vredevolle vrug van geregtigheid vir die wat daardeur geoefen is.
3. Om te verhoed dat ons in sonde verval.
1 Pet 4:1-2
OMDAT Christus dan vir ons na die vlees gely het, moet julle jul ook wapen met dieselfde gedagte, dat wie na die vlees gely het, opgehou het met die sonde,2om die orige tyd in die vlees nie meer volgens die begeerlikhede van die mense te leef nie, maar volgens die wil van God.
4. Verhoed dat ons hoogmoedig word.
2 Kor 12:7-10 7En dat ek my oor die voortreflikheid van die openbaringe nie sou verhef nie, is my n doring in die vlees gegee, n engel van die Satan, om my met die vuis te slaan, dat ek my nie sou verhef nie.8Hieroor het ek die Here drie maal gebid, dat hy van my sou wyk.9En Hy het vir my ges: My genade is vir jou genoeg, want my krag word in swakheid volbring. Baie liewer sal ek dus in my swakhede roem, sodat die krag van Christus in my kan woon.10Daarom het ek behae in swakhede, in mishandelinge, in node, in vervolginge, in benoudhede, om Christus wil. Want as ek swak is, dan is ek sterk.
5. Om Geloof te bou
1 Pet 1:6-76Daarin verheug julle jul, al word julle nouas dit nodig isn kort tydjie bedroef onder allerhande beproewinge,7sodat die beproefdheid van julle geloof, wat baie kosbaarder is as goud wat vergaan maar deur vuur gelouter word, bevind mag word tot lof en eer en heerlikheid by die openbaring van Jesus Christus;
6. Om jou te laat groei
Rom 5:3-5 En nie alleen dit nie, maar ons roem ook in die verdrukkinge, omdat ons weet dat die verdrukking lydsaamheid werk,4en die lydsaamheid beproefdheid en die beproefdheid hoop;5en die hoop beskaam nie, omdat die liefde van God in ons harte uitgestort is deur die Heilige Gees wat aan ons gegee is.
7. Om gehoorsaamheid en dissipline te leer
Hand 9:15-1615Maar die Here s vir hom: Gaan, want hy is vir My n uitverkore werktuig om my Naam te dra voor nasies en konings en die kinders van Israel.16Want Ek sal hom toon hoeveel hy vir my Naam moet ly.
Phil 4:11-1311Nie dat ek dit uit gebrek s nie, want ek het geleer om vergenoeg te wees met die omstandighede waarin ek is.12Ek weet om verneder te word, ek weet ook om oorvloed te h; in elke opsig en in alle dinge is ek onderrig: om versadig te word sowel as om honger te ly, om oorvloed te h sowel as om gebrek te ly.13Ek is tot alles in staat deur Christus wat my krag gee.
8. Om ons toe te rus om ander te vertroos
2 Kor 1:3-43GESEND is die God en Vader van onse Here Jesus Christus, die Vader van ontferminge en die God van alle vertroosting,4wat ons troos in al ons verdrukking, sodat ons die wat in allerhande verdrukking is, kan troos deur die vertroosting waarmee ons self deur God getroos word.
9. Om die werklikheid van Christus in ons te bewys
2 Cor 4:7-117Maar ons het hierdie skat in erdekruike, sodat die voortreflikheid van die krag van God mag wees en nie uit ons nie.8In alles word ons verdruk, maar ons is nie terneergedruk nie; ons is verle, maar nie radeloos nie;9vervolg, maar nie verlate nie; neergewerp, maar nie vernietig nie.10Gedurig dra ons die doding van die Here Jesus in die liggaam om, sodat ook die lewe van Christus in ons liggaam openbaar kan word.11Want altyd word ons wat lewe, oorgelewer in die dood om Jesus wil, sodat ook die lewe van Jesus in ons sterflike vlees openbaar kan word.
10. Getuienis aan die Engele
Job 1:8;8En die HERE vra vir die Satan: Het jy ag gegee op my kneg Job? Want daar is niemand op die aarde soos hy nie: n man vroom en opreg, godvresend en wat afwyk van die kwaad.
Eph 3:8-119en vir almal aan die lig te bring wat die gemeenskap is van die verborgenheid wat van alle eeue af verborge was in God wat alles geskape het deur Jesus Christus,10sodat nou deur die gemeente aan die owerhede en magte in die hemele die menigvuldige wysheid van God bekend gemaak kan word,11volgens die ewige voorneme wat Hy opgevat het in Christus Jesus, onse Here,12in wie ons die vrymoedigheid en die toegang het met vertroue deur die geloof in Hom.13Daarom bid ek dat julle nie moedeloos word by my verdrukkinge ter wille van julle nie. Dit is julle eer.

DUS
Jakobus 1:2-42AG dit louter vreugde, my broeders, wanneer julle in allerhande versoekinge val,3omdat julle weet dat die beproewing van julle geloof lydsaamheid bewerk.4Maar die lydsaamheid moet tot volle verwerkliking kom, sodat julle volmaak en sonder gebrek kan wees en in niks kortkom nie.

Bron: Chuck Missler

454
11-10-2015, 05:53 AM
More 472

Ons het meeste van daai versies al deurgewerk en ons kan weer, maar kom ons gebruik net eers ons Godgegewe verstand.

Jy is reg, satan is die god van die wereld, ons hoef net vir 10 min te kyk wat aangaan om dit te bevestig. Die Bybel bevestig dit ook.
Nou wil jy egter nog steeds die skuld vir die produk van satan se heerskappy, die vernietiging van die mens, vir God gee. Jy kan mos nie redeneer dat satan die god van die wereld is, maar dat God nog steeds in beheer is nie. Dit impliseer dat die satan slegs God se bevele uitvoer en dat al die elende op aarde eintlik God se wil is, jy impliseer dus satan is God se medewerker, dit terwyl die Bybel hom as die vyand uitwys.

So, eerste moet jy ondersoek wie is wanneer in beheer.

Ja, God kan enige geleentheid gebruik om ons te onderig, ook swaarkry en elende, maar dit is nie Sy wil nie en hy het verseker nie satan gestuur om jou te straf sodat hy jou kan leer troos nie.

Chris

Nov16
11-10-2015, 07:35 AM
(1) VERSOEKING GAAN OOR "OM OP DIE PROEF TE STEL".
Wanneer iemand nie die proef (beproewing) of versoeking deurstaan nie, VAL HY AF (Luk. 8:13; Hebr. 13:12)


PUNT NR 2 IS DIE MEER BELANGRIKE DEEL AS JY NIE DIE WAPEN UITRUSTING VAN ONS VADER DRA NIE SAL DIE SATAN VAN DIE WERELD MET JOU BEGIN SPEEL


(2) GOD VERSOEK NIEMAND NIE! Dit is die duiwel wat mense versoek, maar dit is God wat dit toelaat, of nie toelaat nie - God sal ook nie toelaat dat ons bo ons kragte versoek word nie.

(3) Dit is die TOESTAND VAN DIE HART wat bepaal of iemand versoeking kan deurstaan, en nie net dit nie, maar deur versoeking word ook bewys wat in die hart aangaan (vgl. met "vrug").

(4) GEBED kan veroorsaak dat ons nie in versoeking kom nie.

(5) Iemand word versoek "AS HY DEUR SY EIE BEGEERLIKHEID WEGGESLEEP EN VERLOK WORD"

GAAN SOEK VIR JOUSELF DIE BYBEL TEKS


HOE STERKER JOU GELOOF IN DIE ALMAGTIGE VADER SEUN HEILIGEGEES IS, HOE MEER GAAN SATAN PROBEER OM JOU TE LAAT VAL

(Heb 3:12) "Sorg daarvoor, broeders, dat daar nie miskien in een van julle ‘n bose en ongelowige hart is deurdat hy van die lewende God AFVALLIG (G868 - departing - withdraw self, depart, draw (fall)away) word nie".

In hierdie skrifgedeelte leer ons dat dit die HART is wat bepaal of iemand versoeking kan deurstaan

(1Ti 4:1) Maar die Gees s uitdruklik dat in die laaste tye sommige van die geloof AFVALLIG
(G868 - depart - withdraw self, depart, draw (fall) away)

sal word en verleidende geeste en leringe van duiwels sal aanhang

- GAAN LEES GERUS DIE HELE 1 TIM. 4 OM TE SIEN WAT HIER GENOEM WORD, DIE BELANGRIKHEID VAN OM DIE GODSALIGHEID NA TE JAAG, en wat AS LERINGE VAN DUIWELS beskou word..

.(" wat verbied om te trou en gebied dat die mense hulle moet onthou van voedsel wat God geskape het .................ens......)".(Luk 11:4) "en vergeef ons ons sondes, want ons vergewe ook elkeen wat aan ons skuldig is; en lei ons nie in versoeking (G3986) nie, maar verlos ons van die Bose".

Alhoewel "verdrukking" ook gesien kan word as "versoeking", moet ons verstaan dat die rede vir verdrukking nie altyd versoeking is nie! Die rede vir verdrukking of vervolging, is nie altyd "om op die proef te stel" nie, maar ook om ander redes, soos om "uit die weg te ruim"! (en l.w. dat Jesus gese het: Joh 15:20 - "Onthou die woord wat Ek vir julle ges het: ‘n Dienskneg is nie groter as sy heer nie. As hulle My vervolg het, sal hulle jul ook vervolg. As hulle my woord bewaar het, sal hulle jul woord ook bewaar") - en l.w. dat hierdie beproewinge ook lydsaamheid leer!.


(1Pe 4:12) "Geliefdes, verbaas julle nie oor die vuurgloed van vervolging onder julle wat tot julle beproewing dien, asof iets vreemds oor julle kom nie;
(1Pe 4:13) maar namate julle gemeenskap het aan die lyde van Christus, moet julle bly wees, sodat julle ook by die openbaring van sy heerlikheid met blydskap kan jubel.
(1Pe 4:14) As julle beledig word oor die Naam van Christus, is julle gelukkig, omdat die Gees van die heerlikheid en van God op julle rus. Wat hulle betref, word Hy wel gelaster; maar wat julle betref, word Hy verheerlik.
(1Pe 4:15) Want niemand van julle moet ly as moordenaar of dief of kwaaddoener of as een wat hom met die sake van ‘n ander bemoei nie.
(1Pe 4:16) Maar wanneer iemand as ‘n Christen ly, moet hy hom nie skaam nie, maar God verheerlik in hierdie opsig".

472
11-10-2015, 10:24 AM
Jy is reg, satan is die god van die wereld, ons hoef net vir 10 min te kyk wat aangaan om dit te bevestig. Die Bybel bevestig dit ook.
Goed, ons is op die selfde vertrek punt.Nou wil jy egter nog steeds die skuld vir die produk van satan se heerskappy, die vernietiging van die mens, vir God gee.
Nee, reeds nie. God tree reeds in, met Sy Plan, tot die herstel van die vernietiging, die vernietiging van Satan self en al sy handlangers.Jy kan mos nie redeneer dat satan die god van die wereld is, maar dat God nog steeds in beheer is nie.
Ja ek kan, want die Bybel vertel dit vir ons. Satan het steeds toegang tot God, Satan kla ons aan, dag en nag. Satan moet vir alles wat hy doen, toestemming by God kry. Ons kan die verse gaan soek, maar ek weet jy weet dit is daar.Dit impliseer dat die satan slegs God se bevele uitvoer en dat al die elende op aarde eintlik God se wil is,
Nee! Satan kom na God met sy idees! God gee hom nie opdragte om hierdie dinge te doen nie. Hy kom na God met slinkshede en se, ek wil dit en dat doen, met hierdie rede. God oorweeg dan die versoek en besluit of Hy dit toelaat, al dan nie.


jy impliseer dus satan is God se medewerker, dit terwyl die Bybel hom as die vyand uitwys.
Soos ek bo uitwys, God is beslis nie Satan se medewerker nie. En ja, Satan is die vyand.


So, eerste moet jy ondersoek wie is wanneer in beheer.
Satan is in beheer op aarde, maar hy is onderhewig aan God se almag as eienaar van die heelal. Ek is die eienaar van my huis. Ek het kaart en transport. Ek kan dit verkoop aan wie ek wil of doen daarmee wat ek wil. Maar daar is tog wette wat my inperk oor wat ek daar mag en nie mag doen nie. Sekere goed kan ek net doen, ander moet ek toestemming voor gaan kry en nog ander mag ek glad nie doen nie.


Ja, God kan enige geleentheid gebruik om ons te onderig, ook swaarkry en elende,
Maar dit is wat ons s. Daar erken jy dit. Dit is al wat ons s en dat God dit gebruik tot ons eie beswil.


maar dit is nie Sy wil nie en hy het verseker nie satan gestuur om jou te straf
Ons stem nog saam.sodat hy jou kan leer troos nie.
Jy het nou net erken God kan enige geleentheid gebruik om ons te leer en die Bybel se ook so vir ons in al daardie versies.

Chris, ek hoor en verstaan en glo wat jy s. God is Liefde.

Wat was die prys om die heelal te 'create'? Die uitblaas van Sy asem.
Wat was die prys om ons te verlos? Die lewe van Sy Seun. n Baie groter prys!

Dit is liefde. Alles wat Hy vir ons doen, doen Hy uit liefde. Dit is nie Sy Wil dat ons moet swaarkry nie, dit is egter nodig vir ons eie beswil.

454
11-10-2015, 12:40 PM
472

Ek begin bo by jou aanhalings en antwoord dit in volgorde.

1. Ons stem saam satan is in beheer op aarde omdat die mens hom outoriteit gee en nie omdat dit God se wil is nie.

2. Daarmee stem ek saam, maar dis vir my moeilik om te verstaan hoe jy kan se God gee satan toestemming om Sy kinders te verniel.

3. Die feit dat God die mens in beheer op aarde gesit het maak Hom nie minder almagtig nie. Dit is hoe God gekies het om Homself aan die heelal te openbaar, daar is waarskeinlik 'n miljoen ander maniere, maar dit is hoe God gekies het. Die punt is God het Sy outoriteit op aarde vir die mens gegee en die mens het dit vir satan gegee. God moes mens word om as Jesus die losprys met Sy bloed vir die mens se sondes te betaal vir die wat glo.

God het geen outoriteit op aarde, behalwe wat Sy kinders vir Hom gee. Slegs mense het outoriteit op aarde slegs . God het dit so verkies, Hy het dus gekies om Homself in te perk sodat die Heelal sy liefde kan sien. God werk deur mense, Sy kinders, die kroon van sy skepping. Ek weet die klink verkeerd as jy uit 'n kerk kom en dit die eerste keer hoor, maar dink net daaroor. Hoekom leer God ons bid? Wanneer ons bid gee ons God wat Gees is en nou in ons bly, die outoriteit om op aarde te manifesteer. Indien alles in elk geval volgens God se plan sou verloop hoekom moet ons bid vir beskerming, of vir wysheid. Dan is Gebed mos nutteloos want, what must be shall be.

4. God het satan soos 'n bliksemstraal uit die hemel gewerp, waar het satan weer outoriteit gekry om voor God te verskyn? By die mens. Waar kry satan, die vyand, die outoriteit om God se kinders aan te kla? By die mens, die mense wat nie die verlosser wil aanvaar nie. Hoe kan die kinders verhoed dat satan hulle aankla? Deur hulle skoon te was met die bloed van Jesus. Satan kan nie kinders wedergebore kinders van God aankla nie, ons is skoongewas met die bloed van Jesus die verlosser. Nou as ons nie aangekla kan word nie hoe kan ons skuldig bevind en gestraf word, waarvoor gaan satan toestemming kry?

5. Ons stem saam satan is die vyand, ek voeg by, die dief, rower en moordenaar wat soos 'n brullende leeu rondloop en kyk wie hy kan verslind. Wie kan hy verslind? Die wat nie skoongewas is deur die bloed van Jesus nie.

6. Ek het hierbo verduidelik dat God gekies het om Sy outoriteit op aarde vir die mens te gee. Ons kan nie se satan is in beheer maar hy word eintlik deur God beheer nie. Satan steur hom nie aan reels nie, hy staan voor God op grond van die outoriteit wat die mens hom gegee het op aarde.

7. Jammer ek het myself nie mooi uitgedruk nie, ek probeer weer. God kan enige geleentheid gebruik om ons te onderig, ook swaarkry en elende, maar dit is nie Sy wil nie. Hy het ook nie die elende of oordeel oor Sy kinders gebring nie. God laat nie een van 'n ma se kinders doodry sodat sy kan leer om na die ander te kyk of die ouma kan leer hoe om die ma te troos nie. Sou dit gebeur omdat daar 'n dronk drywer was of die ma nie na die kind gekyk het nie, kan God die elendige situasie gebruik om die dronk drywer te laat ophou drink of die ma te leer om na die ander sewe kinders te kyk. Dit maak nie die ongeluk Sy wil nie, dit is nie Sy wil nie.Hy was nie in beheer van die drywer of die ma of die kind nie.

8. Soos verduidelik kan God die goeie uit enige situasie haal.

Die res stem ons saam. Dis n klein kopskuif maar die kerk het dit bitter moeilik gemaak.

Chris

454
11-10-2015, 02:39 PM
472

"Dit is liefde. Alles wat Hy vir ons doen, doen Hy uit liefde. Dit is nie Sy Wil dat ons moet swaarkry nie, dit is egter nodig vir ons eie beswil."

Die laaste deel van jou laaste sin (wat ek bo aanhaal) som die misleiding mooi op. Dit is wat die kerk ons geleer het en is totaal onbybels, dit is teen God en sy hele skepping. uit kerkgeskiedenis kan ons sien dat kerk reeds in die roomse tyd vrees gebruik het om sy lidmate te beheer. Nou weet ons daar is net twee maniere om mense te beheer, een is vrees, jy is te bang vir die gevolge so jy weerhou jou van die daad, die ander is liefde, waar ons iemand se wil doen omdat ons wil behaag.

God is liefde, nou hoekom sou die God wat liefde is, die teenoorgestelde, nl vrees wou gebruik om Sy kinders te beheer as ons weet dat Hy ons nie 'n gees van vrees gegee het nie en dat liefde sterker is as vrees.
God doen nie, as God ons met vrees wou beheer sou almal te bang gewees het om 'n voet verkeerd te sit. Niemand sou 'n wil van sy eie gehad het nie, want as God vrees wou wees sou hy die perfekte ergste gewees het wat enige-een hom kan indink. Ons sou almal perfekte, gehoorsame wesens sonder sonde gewees het, mooi ne? Nee, ons sou dan nie meer 'n wil gehad het nie, so ons sou nie meer na God se beeld gewees het nie, ons sou nie die wereld met God se liefde kon vul nie en ons sou nie die aarde vol van God se heerlikheid kon maak nie.

So God het ons 'n wil gegee, wat ons uit liefde vir Hom aan Sy wil onderwerp.

Hoekom op Gods aarde is dit nou vir ons eie beswil as ons swaarkry?

Chris

472
11-10-2015, 03:19 PM
Chris, dit is moeilik, soos jy s, n kop skuif is nodig. Ek gaan dus nou net skryf soos ek dit verstaan en probeer hou by wat jy s. Ek weet nie waarheen dit gaan gaan en waar ek gaan uitkom nie. Ek gaan net aanhou skryf tot n punt wat ek sien ons stem nie meer saam nie.

God het die mens in beheer van die aarde gesit, oorspronklik, voor die sonde val. Wie se eiendom is die wereld op hierdie stadium? Die van God, of van die mens? Die mens het nie gewerk nie en alles wat hy nodig gehad het was voorsien deur die skepping. Toe word die mens verlei en val in sonde. Skielik moes hy sy brood in die sweet van sy aangesig verdien. Doen hy dit nie, gaan hy swaarkry en doodgaan van die honger. Werk die natuur nie saam nie, gaan hy dood van die honger. Dit is nie God se wil gewees nie, maar dit is sy straf vir wat die mens gedoen het in ongehoorsaamheid. Hier al klaar kan ons begin bots. Jy se dit is nie n straf nie, sover ek verstaan.

Dan, wie se eiendom is die wereld nou? God, mens of Satan en waarom?

Kom ons kom eers op dieselfde bladsy hier, voor ons aangaan.

Terloops, ek stem 100% met jou saam dat God die mens sy eie wil gegee het en die redes daarvoor en dat ons God moet gehoorsaam, nie omdat ons bang is vir Hom nie, maar omdat ons Hom liefhet. Vrees mag nie die bepalende faktor wees nie.

454
11-10-2015, 08:43 PM
472
Sover is ons op dieselfde bladsy. Adam en Eva sondig en God straf hulle. As gevolg van hulle sonde is die aarde vervloek en satan het outoriteit om op aarde te heers. Daar was vir Adam en die mense tot Jesus geen verlossing nie, hulle moes wette onderhou en diere offer.

Dan kom Jesus om die skade te herstel, Jesus kom red wat verlore was.
Luk 19:10 Want die Seun van die mens het gekom om te soek en te red wat verlore was.

Wat het die mens verloor?
1. Ewige lewe.
2. Gemeenskap met God.
3. Outoriteit as heerser op aarde.
4. Vryheid.
5. Geregtigheid voor God.

Wat het Jesus kom herstel? All of the above.... Alles wat satan kom steel het, het Jesus kom terug gee. Hy is tog immers die volmaakte offer.

2Co 5:17 Daarom, as iemand in Christus is, is hy ‘n nuwe skepsel; die ou dinge het verbygegaan, kyk, dit het alles nuut geword.
2Co 5:18 En dit alles is uit God wat ons met Homself versoen het deur Jesus Christus en ons die bediening van die versoening gegee het,
2Co 5:19 naamlik dat God in Christus die wreld met Homself versoen het deur hulle hul misdade nie toe te reken nie en die woord van die versoening aan ons toe te vertrou.
2Co 5:20 Ons tree dan op as gesante om Christus wil, asof God deur ons vermaan. Ons bid julle om Christus wil: Laat julle met God versoen.
2Co 5:21 Want Hy het Hom wat geen sonde geken het nie, sonde vir ons gemaak, sodat ons kan word geregtigheid van God in Hom.

Nou is daar mos niks meer oor om voor gestraf te word nie, Jesus het ons herstel na waar Adam met God gewandel het tot voor die sondeval, na God se beeld, sonder sonde, as heerser. Dit is nou vir die wat Jesus se offer wil aanvaar.

Jy vra, wie se eiendom is die wereld? Alles is God se eiendom, Hy is tog die skepper daarvan. God het egter gekies dat vlees(mens) op aarde moet heers, Sy skepsel na Sy beeld, sodat die aarde fisies gevul kan word met Sy heerlikheid.

Chris

472
11-12-2015, 11:28 AM
Chris, ek kom nog terug. Net baie besig nou.

greengroen
11-12-2015, 07:56 PM
Johannes 8 vers 44:Die duiwel is julle pa! Al wat julle wil doen, is om na julle pa te luister. Wat hy s, doen julle. Die duiwel stel net daarin belang om mense se lewe te vernietig en hulle dood te maak. Hy was nog altyd so. Hy gee ook niks om vir die waarheid nie. Al waarin hy belangstel, is om te lieg en te bedrieg. Dit is hoe hy is. As hy sy mond oopmaak, lieg hy. ’n Mens kan niks glo wat hy s nie. Ja-nee, hy is die oorsaak van al die bedrog en leuens in hierdie wreld.

Net drie dinge bepaal alles :
God se invloed ,die duiwel se invloed en Jy jou eie invloed wat jou denke is en wat jy met die drie doen