PDA

View Full Version : EindtyeBritz
02-10-2016, 09:57 AM
Ek het n plasing gelees rakende in insuipeling van Moslems in Europa. Verder is daar ooks terk bande tussen Moslems en Rusland. Duitsland en Rusland span krgate saam. Dit word in Openebaring so beskryf as die tyd van die Gog en Magog. Dit wil vir my voorkom of dit is wat besig is om te gebeur.

Wat ons in gedagte moet hou is dit dat Rusland en die bree Europa een gemeeskaplike "vyhand" het naamlik Israel. Volgens Opendaring sal Rusland en Duitsland kragte saamspan teen Israel.

Die feit dat daar soveel Moslems in Europa is, is deel van die groot plan om Israel te verdelg.

Groete

Tinus Britz

Hein
02-11-2016, 07:00 AM
Ek het n plasing gelees rakende in insuipeling van Moslems in Europa. Verder is daar ooks terk bande tussen Moslems en Rusland. Duitsland en Rusland span krgate saam. Dit word in Openebaring so beskryf as die tyd van die Gog en Magog. Dit wil vir my voorkom of dit is wat besig is om te gebeur.

Wat ons in gedagte moet hou is dit dat Rusland en die bree Europa een gemeeskaplike "vyhand" het naamlik Israel. Volgens Opendaring sal Rusland en Duitsland kragte saamspan teen Israel.

Die feit dat daar soveel Moslems in Europa is, is deel van die groot plan om Israel te verdelg.

Groete

Tinus Britz

Thinus, die Gog en Magog oorlog vind eers plas na Christus se wederkoms en na Sy 1000 jaar regering op aarde, so dis nog n laaaang pad wat voorl...
Gog en Magog verwys slegs na n groepering vn ongelowiges, in daardie tyd. Ons sl maar wag en sien.
Ek en jy moet vertrou en hoop op Christus, dat ons daardie tyd verheerlikte liggme het en saam met Hom regeer

Groetnis, Hein

524
02-11-2016, 11:08 AM
Die letterlike opvat van die 1,000 jaar pla my nog altyd want tye in die bybel is nie altyd so letterlik nie. Een dag is soos 'n duisend jaar en 'n duisend jaar is soos een dag.. Net die tyd sal leer.

Hier is 'n interessante skrywe:


Die Sewende Dag van 1000 Jaar

Johan Malan
Opsomming: Die Dag van die Here verwys na 'n tydperk van net meer as 'n duisend jaar wanneer die Here Jesus as Regter en Koning openbaar sal word.
n Begrip wat veral in die konteks van Bybelse profesie baie gebruik word, is die dag van die Here(Jom Jahweh). Dit staan met die volgende twee sake in verband:
Eerstens verwys dit na n tydwat deur God bepaal is, wanneer Hy Homself gaan openbaar.
Tweedens verwys dit na die vormvan God se openbaringe. Dit kan met toorn en oordele in verband staan, maar ook met seninge, heerlikheid en uitredding.
Die tydsaspek

Deur middel van profesie wat aan die dag van die Here gekoppel is, word dit altyd beklemtoon dat daar seker en gewis n tyd kom wanneer die Here Homself, afhangend van die omstandighede, f in toorn f in heerlikheid sal openbaar. In die Ou Testament word daar verskillende sulke tye beskryf toe strafmaatrels en oordele van God oor Israel, sy vyande, en ook oor stede soos Jerusalem en Babilon, in vervulling gegaan het.
By verre die meeste profetiese uitsprake oor die dag van die Here word egter aan die eindtyd gekoppel. Dit is n lang periode wat in die komende groot verdrukking sal begin, dwarsdeur die duisendjarige vrederyk strek, en daarna in die oordeelsdag eindig. Sekere van die profesie dui op die eindtydse herstel van Israel, ander op die oordele van die groot verdrukking, die slag van Armagddon en die dag wanneer die Here Jesus sy voet op die Olyfberg sal sit, terwyl ander op die die vrederyk betrekking het en n verdere aantal op die eindoordeel.
Die verskillende tydselemente van die dag van die Here sal eers bespreek word, en daarna die inhoud van bepaalde profesie wat daaraan gekoppel is. Hieruit behoort die onderlinge samehang daarvan duidelik te blyk.
n Dag word in baie gevalle in verband gebring met die week waarvan dit n deel is, en sodoende dus verder gekwalifiseer. In Israel se tydsberekening is daar verskillende weke waarvan kennis geneem moet word. Elkeen daarvan eindig in n tyd wat spesiaal vir die eer van die Here gereserveer word:
n Week van dae. Elke dag is 24 uur lank. In die Ou Testament was die sewende dag van elke week die dag van die Here [die sabbatdag] (Lev. 23:3). die sewende dag is die sabbat van die HERE (Ex. 20:10).
n Week van weke. Elke dag verteenwoordig n week, gevolglik is die hele periode 49 dae. In Israel se fees van die eerste vrugte word die 50ste dag n die sewe weke as die pinksterfees tot eer van die Here gevier (Lev. 23:10-11, 15-17).
n Week van jare, of n jaarweek, waarin elke dag n jaar voorstel, m.a.w. n totaal van 7 jaar (Lev. 25:8). Die sewende jaar in elke jaarweek is n sabbatsjaar tot eer van die Here (Lev. 25:3-4).
n Week van jaarweke wat op n periode van 49 jaar dui. Die 50ste jaar n so n siklus van 49 jaar word godsdienstig as n jubeljaar gevier (Lev. 25:8-12).
n Week van millennia, waarin elke dag n duisend jaar voorstel (2 Pet. 3:8). In die week van menslike geskiedenis stel die sewende duisend jaar die Messiasryk, of duisendjarige vrederyk, voor wanneer die Here Jesus op die troon van Dawid in Jerusalem as Koning sal regeer (Luk. 1:32-33; Hand. 15:16-17).
Daar is dus verskillende kontekste waarin die begrip die dag van die Here gebruik word. Die volgende is die belangrikste:
Dit kan na n tyd van ongedefinieerde lengte binne die brer raamwerk van die dag van die Here verwys wanneer iets gaan gebeur. Die volgende is n voorbeeld hiervan: Daar kom n dag vir die HERE; dan sal wat van jou buitgemaak is, binne-in jou verdeel word, o Jerusalem! (Sag. 14:1).
Dit kan op n enkele dag van 24 uur betrekking h, soos bv. die dag van Jesus se wederkoms: In di dag sal sy voete staan op die Olyfberg wat voor Jerusalem l, aan die oostekant En in di dag sal daar geen lig wees nie maar teen die aand sal dit lig word (Sag. 14:4, 6-7).
Dit kan na die sewe jaar van die verdrukking verwys, wat die 70ste jaarweek van Danil is. Uit die volgende teks is dit duidelik dat di dag n sekere tyd in Israel se geskiedenis voorstel: Wee, want die dag is groot, sonder weerga! En dit is n tyd van benoudheid vir Jakob; maar hy sal daaruit verlos word (Jer. 30:7).
Die dag van die Here verwys soms na die duisendjarige vrederyk. In di geval is dit n dag wat somers en winters het, en by implikasie dus uit baie jare bestaan: En in di dag sal daar lewende waters uit Jerusalem uitvloei, die een helfte daarvan na die Oostelike en die ander helfte daarvan na die Westelike See; somer en winter sal dit so wees. En die HERE sal Koning wees oor die hele aarde; en in di dag sal die HERE een wees, en sy Naam een (Sag. 14:8-9).
Die bre raamwerk van die dag van die Here in n eindtydse konteks begin net n die wegraping en strek deur die sewe jaar van die verdrukking, die wederkoms van Jesus, die 1000 jaar van die vrederyk, en eindig by die vernietiging van die huidige hemel en aarde, die eindoordeel en die skepping van n nuwe hemel en n nuwe aarde. Dit beslaan dus n tydperk van nagenoeg eenduisend jaar.
Indien n dag in sy breedste sin n tydperk van eenduisend jaar voorstel, dan sal dit baie duidelik uit die konteks van n profesie afgelei moet word wanneer s n periode ter sprake is. Hierdeur sal daar nuwe lig op verskeie profesie gewerp word deurdat hulle in die korrekte tydsraamwerk geplaas word.
Petrus bevestig dat die Here ook n tydsraamwerk het waarin een dag soos n duisend jaar is:
"Laat hierdie een ding julle nie ontgaan nie, geliefdes, dat een dag by die Here soos duisend jaar is" (2 Pet. 3:8).
Die verwysings na die Messiasryk as deel van die dag van die Here in die Ou Testament, en die kwalifisering daarvan as 1000 jaar in Openbaring 20:1-6, stel die saak bo enige twyfel dat hierdie dag in sy breedste sin 'n duisend jaar lank is.
1
O
Adam
2
O
3
O
Abraham
4
O
5
O
Christus
6
O
7
O
Millennium
Die week van menslike heilsgeskiedenis (7000 jaar)
Soos in die skets hierbo uiteengesit, kan daar binne n Bybelse perspektief sewe dae, of seweduisend jaar, van menslike geskiedenis onderskei word. Daar is verskeie verwysings in die Bybel na hierdie dae van n duisend jaar elk. Die volgende is voorbeelde hiervan:
Israel se verstrooiing en herstel

Want Ek [die Messias] is soos n leeu vir Efraim, en soos n jong leeu vir die huis van Juda; Ek, Ek verskeur en gaan heen, Ek dra weg sonder dat iemand red . Dan gaan Ek heen, Ek keer na my woonplek terug [die hemelvaart], totdat hulle skuld beken en my aangesig soek. In hulle nood [in die groot verdrukking] sal hulle My soek. Kom en laat ons terugkeer tot die HERE; want Hy het verskeur en sal ons genees, Hy het geslaan en sal ons verbind [Hy wat Israel verstrooi het, sal hom weer versamel vgl. Jer. 31:10]. Hy sal onsn twee dae lewend maak [Israel sal n 2000 jaar van sy verstrooiing en geestelike doodsheid as volk herstel word], op die derde dag [in die duisendjarige vrederyk] ons laat opstaan, sodat ons voor sy aangesig kan lewe (Hos. 5:14-6:2).
Jesus se aardse bediening van 2000 jaar

Kyk, Ek dryf duiwels uit en maak gesond, vandag en mre, en op die derde dag is Ek klaar (Luk. 13:32).
In di geval verwys Jesus nie na dae van 24 uur elk nie, omdat Hy n hierdie uitspraak vir nog veel meer as twee dae duiwels uitgedryf en gesond gemaak het. Hy verwys hier na die tweeduisend jaar tussen sy eerste en tweede koms. Dwarsdeur die ganse kerkbedeling bevry die Here Jesus mense van satansmag, en genees hulle ook van allerlei soorte krankheid.
Die uitdrukking op die derde dag [I]is Ek klaar, het n effens verskraalde betekenis in Afrikaans. Mens kan nogtans hieruit aflei dat in die derde duisend jaar n sy eerste koms, die werke waarna Hy verwys het, afgehandel sal wees. Die duiwel sal dan gebind wees en die Here Jesus as Koning op die troon van Dawid regeer.
Daar is egter n ryker betekenis aan hierdie woord, wat vier keer in die Nuwe Testament gebruik word. Dit beteken voltooi en ook om tot volheid of volmaaktheid te voer. In Hebrers 10:14 staan daar dat Jesus deur sy offer aan die kruis vir altyd volmaak het die wat geheilig word. In 1 Joh. 2:5 en 4:12 word na Christene verwys in wie die liefde van God volmaak geword het.
Jesus s dus dat Hy op die derde dag (in die vrederyk) sy bediening waarvoor Hy aarde toe gekom het, tot volheid of volmaaktheid sal voer. Hoewel Hy vir ewig Profeet, Priester en Koning is, is daar ook n duidelike chronologiese vervulling van hierdie ampte. Tydens sy eerste koms was Hy n Profeet. N sy hemelvaart is Hy die Hopriester wat net leef om vir ons in te tree. Met sy wederkoms, in die derde duisend jaar n sy eerste koms, sal Hy ten aanskoue van almal Koning wees. Dan sal Hy in al sy ampte geopenbaar wees.
Die King James vertaling is dus meer korek as dit s dat Jesus op die derde dag vervolmaak sal word (the third day I shall be perfected). As mens geen begrip van dae van n duisend jaar het nie, kan jy nie sulke tekste bevredigend verklaar nie.
Beskouinge van die kerkvaders

Dit is betekenisvol dat etlike van die kerkvaders ook die siening van ses dae, of sesduisend jaar, van menslike heilsgeskiedenis gehuldig het, waarna die Here sal verskyn en die beloofde Messiasryk van 'n duisend jaar op aarde sal verloop. Hierdie siening word teruggevoer tot by Johannes, die skrywer van die boek Openbaring. Nadat sy ballingskap op die eiland Patmos beindig is, het hy na Klein Asi teruggekeer en sy bediening daar voortgesit. Verskeie van sy leerlinge, onder andere Papias en Polikarpus, het duidelik hierdie siening gehuldig. Hulle verwys ook na Jerusalem as hoofstad van die wreld gedurende die vrederyk van 'n duisend jaar.
Wyse en aard van openbaringe

Wanneer mens aan die dag van die Here dink, moet die klem veral op die redes en aard van God se openbaring geplaas word. Dit is juis s dag omdat Hy Homself baie duidelik aan mense openbaar en sy raadsplan verder tot volvoering bring.
Daar is n groot aantal sake wat in verband met die dag van die Here genoem word. Dit sluit oordele, straf, beloning, verheerliking en ook besondere seninge in. Die volgende onderwerpe word met betrekking tot die komende dag van die Here in die Bybel genoem:
Die regterstoel van Christus

Die eerste openbaring van Christus nadat die dag van die Here met die beindiging van die kerkbedeling n aanvang geneem het, sal aan die wedergebore Christene wees wat deur die wegraping na Hom toe geneem is. Daar sal hulle voor sy regterstoel verskyn om verantwoording van hulle lewens te doen. Want ons sal almal voor die regterstoel van Christus gestel word So sal elkeen van ons dan vir homself aan God rekenskap gee (Rom. 14:10, 12). Op di dag (die dag van die Here) sal ons genadeloon ontvang terwyl die oordele in die verdrukking oor n goddelose en Christusverwerpende wreld uitgegiet word.
Want die tyd is daar dat die oordeel moet begin by die huis van God. En as dit eers by ons begin, wat sal die einde wees van die wat aan die evangelie van God ongehoorsaam is? En as die regverdige nouliks gered word, waar sal die goddelose en die sondaar verskyn? (1 Pet. 4:17-18).
Paulus s:
Ek het die goeie stryd gestry; ek het die wedloop voleindig; ek het die geloof behou. Verder is vir my weggel die kroon van die geregtigheid wat die Here, die regverdige Regter, my in di dag sal gee; en nie aan my alleen nie, maar ook aan almal wat sy verskyning liefgehad het (2 Tim. 4:7-8).
Die groot verdrukking

N die wegraping sal die Here Homself in toorn aan die onbekeerlike nasies op aarde openbaar. Eers sal hulle 'n tyd van valse vrede onder die leierskap van die Antichris ervaar, daarna sal die Here se oordele in die groot verdrukking oor hulle uitgestort word. Dit sal l hoe erger word, totdat hulle sal besef dat dit Jesus Christus se dag van oordeel oor hulle is omdat hulle Hom verwerp het:
En ek het gesien toe Hy die sesde sel oopgemaak het, en kyk, daar was n groot aardbewing; en die son het swart geword soos n harige sak, en die maan het geword soos bloed; en die sterre van die hemel het op die aarde geval, soos n vyeboom wat deur n groot wind geskud word, sy navye laat afval; en die hemel het weggewyk soos n boek wat toegerol word en al die berge en eilande is uit hulle plekke versit; en die konings van die aarde en die grotes en die rykes en die owerstes oor duisend en die magtiges en al die slawe en al die vrymense het hulle versteek in die spelonke en in die rotse van die berge, en vir die berge en rotse ges: Val op ons en verberg ons vir die aangesig van Hom wat op die troon sit, en vir die toorn van die Lam; want die groot dag van sy toorn het gekom, en wie kan bestaan? (Op. 6:12-17).
Van hierdie donker dae het Jesus in sy profetiese rede ges:
Want dan sal daar groot verdrukking wees soos daar van die begin van die wreld af tot nou toe nie gewees het en ook nooit sal wees nie. En as daardie dae nie verkort was nie, sou geen vlees gered word nie En dadelik n die verdrukking van daardie dae sal die son verduister word, en die maan sal sy glans nie gee nie, en die sterre van die hemel val, en die kragte van die hemele sal geskud word (Matt. 24: 21-22, 29).
Die duisendjarige vrederyk

N die wederkoms van Jesus aan die einde van die groot verdrukking, sal die duisendjarige vrederyk 'n aanvang neem. Dan sal die verheerlikte Christene saam met Christus as konings op aarde regeer, 'n duisend jaar lank (Op. 5:9-10; 20:4).
Sagaria verwys ook na di komende dag van die Here in die millennium wanneer hy s:
"En in di dag sal daar lewende waters uit Jerusalem uitvloei, die een helfte daarvan na die Oostelike en die ander helfte daarvan na die Westelike See; somer en winter sal dit so wees. En die Here sal Koning wees oor die hele aarde; in di dag sal die Here een wees, en sy Naam een En almal wat oorbly uit al die nasies wat teen Jerusalem aangekom het, sal jaar na jaar optrek om te aanbid voor die Koning, die Here van die lerskare, en om die huttefees te vier. En wie uit die geslagte van die aarde nie na Jerusalem optrek om voor die Koning, die Here van die lerskare, te aanbid nie hulle sal geen ren kry nie" (Sag. 14:8-9, 16-17).
Sefanja beskryf ook die toekomstige heerlikheid van Jerusalem gedurende die Messiasryk in die dag van die Here:
"In di dag sal aan Jerusalem ges word: Vrees nie, o Sion, laat jou hande nie slap hang nie! Die Here jou God is by jou, 'n held wat verlossing skenk. Hy verheug Hom oor jou met blydskap; Hy swyg in sy liefde; Hy juig oor jou met gejubel" (Sef. 3:16-17).
Die eindoordeel

Aan die einde van die dag van die Here sal die Satan losgelaat word en die geleentheid h om sy laaste groot rebellie op aarde te stig (Op. 20:7-8). Dit sal terselfdertyd 'n toets wees vir diegene wat in die millennium geleef het, want as hulle nie weergebore is nie, sal hulle die duiwel nie kan weerstaan nie. Uit hulle groot getal is dit duidelik dat selfs in die geopenbaarde koninkryk van God op aarde, vormgodsdiens steeds deur die meeste mense beoefen sal word. Dit sal tot hulle ewige verdoemenis saam met die duiwel lei (Op. 20:9-10).
Hierna sal 'n groot wit troon verskyn en die eindoordeel plaasvind. Alle ongeredde mense van alle eeue sal dan in die ewige poel van vuur gewerp word. Die hemel en die aarde sal dan ook verbrand word (Op. 20:11-15).
Ons leef dus op 'n verganklike aarde wat vir die vuur van God se oordele bestem is. Ons is net verbygangers op hierdie sonde-deurdrenkte en donker wreld. Aan die einde van die dag van die Here gaan die wreld met alles wat daarop is, vergaan. In die lig daarvan behoort ons heilig te leef en ons vir ons ewige woning in die hemel voor te berei. Petrus s:
"Terwyl al hierdie dinge dan vergaan, hoedanig moet julle nie wees in heilige wandel en godsvrug nie? julle wat die koms van die dag van God verwag en verhaas, waardeur die hemele deur vuur sal vergaan en die elemente sal brand en versmelt. Maar ons verwag volgens sy belofte nuwe hemele en 'n nuwe aarde waarin geregtigheid woon. Daarom, geliefdes, terwyl julle hierdie dinge verwag, beywer julle dat julle vlekkeloos en onberispelik voor Hom bevind mag word in vrede" (2 Pet. 3:11-14).
Sesduisend jaar van menslike heilsgeskiedenis is haas verby tweeduisend jaar van Adam tot by Abraham, tweeduisend jaar van Abraham tot by Christus, en die tweeduisend jaar tussen Christus se eerste en tweede koms. Al wat voor die aanbreek van die ewigheid oorbly, is die dag van die Here: dit is die verdrukking van sewe jaar, die duisendjarige vrederyk en die eindoordeel.
Is jy geestelik gereed vir die dramatiese en beslissende gebeure wat in die nabye toekoms verwag kan word? Die ewige lewe l vir ons almal voor, en daar is net twee bestemmings: die hemel en die hel. Maak hiervoor gereed terwyl ons nog in genadetyd is, en werk in die aandskaduwee van hierdie bedeling vir die Here. Die nag van God se oordele kom wanneer niemand kan werk nie. Dan bereik die mens sy ewige bestemming.

Britz
02-11-2016, 11:18 AM
Hi Hein

Ek is nie nou seker nie maar jy kan reg wees oor die 1000 jaar. Wat ek ook besef het is dat Europa en die Ooste een gesamentlike vyhand het naamlik Israel. Wat daar gebeur is n duidelike aanduiding in watter tydgleuf ons is.

Maar goed, ek is nie n kundige van Openbaring nie. Ek lees dit graag maar met nederigheid in my gemoed

Groete

Tinus

Chris1
02-11-2016, 12:33 PM
524.
Baie interessante stuk .
Ek lees nerens van die opraping/wegraping in die Bybel nie en daarom dink ek dit is 'n mensgemaakde idee.

Kasper
02-11-2016, 02:40 PM
Dagse almal,

Die hele gedoente met die Moslems wat Europa "binneval" is deel van die NWO strategie.
Kom ons kyk gou na 'n paar van hulle eind doelwitte:
1 een wereld regering
2 'n heerser klas (NWO) en 'n werkers (drone) klas.
3 Die wit ras moet heeltemal vernietig word (verbastering).
4 daar sal net een geloof wees en dit is satanisme.

Hoe ek dit sien, hulle oorspoel Europa met moslems, die spanning gaan oplaai tussen die groepe. Op die einde van die dag gaan hulle se dat hulle die Moslem geloof gaan verban, maar om "regverdig" te wees sal hulle alle christen en ander "gelowe" ook moet verban- en siedaar hulle saadtjie is vir hulle geplant om satanisme in te bring as die enigste geloof.

Die hoeveelheid ander kleuriges word ook ingebring om die wit ras uit te verbaster

Agter alles sit die Jood en sy makkers van die Rothchild bloedlyn (Nie die Israeliet nie- groot verskil)

Groetnis
Kasper

Hein
02-11-2016, 03:23 PM
Hallo Kasper.

Ek gaan my nek uitsteek om my boekie wat nog nie klaar is nie te plaas, ook vir jul kommentaar asb. Dit gaan juis oor die 1000 jaar vrederyk.

Wat aanbetref die skrywe van mnr Malan, ek stem oor paar goed nie saam nie, en dis die wegraping as een voorbeeld. As mnr Malan vir my kan wys waar kry kinders van God 2 keer verheerlikte liggame, dan kan ek hom miskien glo, maar hy kan dit nie vir my wys nie.

Thinus, Kasper. Die Moslem instroming kan ons 2 ledig sien. Of God jaag moslems regoor die wereld om die waarheid oor Jesus te hoor en hulself te bekeer OF hul wil die Christendom vernietig, OF hul kan dit nie meer uithou tussen Isis en die rebelle nie. Ons sal maar moet sien.

Groetnis, Hein

Britz
02-12-2016, 08:14 AM
Hi Kasper

Jy maak n goeie punt deur te praat van Moslems vwat dit nie meer tussen hulle eie mense kan hou nie

EK plaas die skakel: http://walterveith.com/walter-veith-videos.html

Walther praat van die Moslems wat deur die Rooms Katolike Kerk rond gejaag word.

Dinge in die wereld is baie deurmekaar. Spanning in Europa gaan beslis optel.

Groete

Tinus Britz

Kasper
02-12-2016, 03:25 PM
Hallo Tinus,
Jong Lukas het al by verskeie geleenthede hier vir ons mooi vertel hoe die Katolieke kerk "operate" en wie hulle eintlik is en waar hulle inpas met die NWO . Miskien kan hy weer op 'n stadium vir ons net so vinnige "synopsis" gee van hoe dinge daar in mekaar steek.

Hein, die moslems wat Europa binneval is meestal mans van die ouderdom 18-40. D.w.s. hulle is die ouens wat kan optree as soldate. Onthou tog ook dat 'n moslem jou sien as 'n infidel, en bitter min van hulle sal homself ooit bekeer to die Christendom. Dit is vir hom een van die grootste beledigings wat daar is. Hulle enigste doel in Europa is om chaos te pleeg en 'n oorlog te begin. Dit is alles deel van die NWO plan vir Europa.

Groetnis
Kasper

greengroen
02-14-2016, 09:51 PM
Die aarde is dus in die laaste 984 jaar omdat daar nie n 8ste dag is nie 7 dae 7000
Gegewe al die tegnologie wat in die wereld bestaan wonder mens net waar die mens hom oor 700 jaar gaan bevind.Wat dinge vir my baie intresant maak is dat sedert die begin van die mens op aarde ons alreeds tegnologie het wat die mensdom van die aarde kan vernietig.virParty keer wonder ek of God gaan wag en kyk of die mens hom self gaan vernietig of nie.

Lukas
02-17-2016, 10:26 PM
Greengroen. God het n Raadsplan en die mense kan maar doen net wat hulle wil hulle sal aan daardie raadsplan geen verandering kan bring nie.

Wat die Moslems betref. Hulle is nie afstammelinge van Ismael nie maar van Esau. Die Katolieke het n foutjie gemaak toe hulle vir Mohammed verkeerd geleer het. Die Moslem geloof is ook nie so oud nie en as ek reg onthou is dit nou maar eers so 700 jaar oud.

Hein. Daar is ook nie n Moslem wat nog nie van Jesus gehoor het nie. In hulle Koran word ook van Jesus gepraat en hulle gaan uit hulle pad uit om die Bybel beter as ons te ken. Die instroming in Europa word presies in Daniel verduidelik. Die horings waarvan Daniel praat is regerings

n 7:19 Toe wou ek sekerheid verkry oor die vierde dier wat van al die ander verskillend was, buitengewoon vreeslik, met ystertande en met koperkloue, wat verslind, vermorsel en die oorskot met sy pote vertrap het,
Dan 7:20 en oor die tien horings wat op sy kop was, en die ander een wat opgekom het en waarvoor drie geval het, naamlik hierdie horing wat o en n mond gehad het wat groot dinge gespreek het, terwyl sy gestalte groter was as van die ander.
Dan 7:21 Ek het gesien dat hierdie horing oorlog voer met die heiliges en hulle oorwin,
Dan 7:22 totdat die Oue van dae kom en aan die heiliges van die Allerhoogste reg verskaf is en die bepaalde tyd gekom het dat die heiliges die koninkryk in besit geneem het.
Dan 7:23 S het hy ges: Die vierde dierdie vierde koninkryk sal op die aarde wees, wat verskil van al die koninkryke en die hele aarde sal verslind en dit sal vertrap en dit verbrysel.
Dan 7:24 En die tien horingsuit daardie koninkryk sal tien konings opstaan, en n ander een sal n hulle opstaan, en hy sal verskillend wees van die voriges en drie konings neerwerp.
Dan 7:25 En hy sal woorde spreek teen die Allerhoogste en die heiliges van die Allerhoogste mishandel; en hy sal probeer om tye en wet te verander, en hulle sal in sy hand oorgegee word gedurende n tyd en tye en die helfte van n tyd.
Dan 7:26 Maar die gereg sal sit, en hulle sal hom die heerskappy ontneem om dit vir goed te verdelg en te vernietig.
Dan 7:27 Dan word die koningskap en die heerskappy en die grootheid van die koninkryke onder die ganse hemel gegee aan die volk van die heiliges van die Allerhoogste; hulle koninkryk is n ewige koninkryk, en al die heerskappye sal hulle vereer en gehoorsaam wees.
-----------------------------------------------------------------------
Dan 11:39 So sal hy dan optree teen die versterkte vestings met behulp van n vreemde god; diegene wat hy erken, sal hy baie eer en hulle oor baie laat heers en grond as beloning uitdeel.

-------------------------------------------------------
(Dit is presies wat nou met die Moslems gebeur. Hulle kry Europa)
____________________________________

Dan 11:40 Maar in die tyd van die einde sal die koning van die Suide met hom in botsing kom, en die koning van die Noorde sal op hom afstorm met strydwaens en perderuiters en baie skepe, en hy sal daarmee in die lande inkom en instroom en dit oorvloei.
Dan 11:41 Hy sal ook kom in die Pragtige Land, en baie sal struikel; maar hierdie volke sal uit sy hand vryraak: Edom en Moab en die beste deel van die kinders van Ammon.
-------------------------------------------------------------
Hein jy is die pastoor. Wie is hierdie volke? Edom is Amerika. Edom is ook die afstammelinge van Ismael
maar wie is Moab en Ammon?

Hein
02-18-2016, 07:35 AM
Lukas, vergeet van die pastoor, ek is Hein, kind van die Here en slegs dienskneg.

Moab en Ammon is Moabiete en Ammoniete. Vraag is, kan ons daardie outydse volke direk oorvertaal in hedendaagse? Nee.
Ons as volkie is uit talle volke saamgeskoer, en sou geen verwysing in die Woord h nie, al dink ons ons is kinders van die Suidland.
Maar die 90% waarskylikheid is Arabiese lande of Arabi, n.a.v. Moab en Ammon.

My beperkte kennis, groetnis

Lukas
02-18-2016, 09:33 AM
As ons kan bepaal wie Edom is, moet ons ook kan vasstel wie die Moab en Ammon is