PDA

View Full Version : Die Bybel bewys homself.472
05-28-2016, 11:29 PM
Genesis 8:4
En die ark het in die sewende maand, op die sewentiende dag van die maand, op die gebergte van rarat gerus.

Nou waarom wil die Heilge Gees h dat ons dit moet weet? Want dit is die dag wat Jesus uit die graf sou opstaan.

Kom ons kyk na die Genesis kalender, of te wel die 'Ou' kalender. Volgens die Genesis kalender, was die 7de maand die maand van Nissan. Maar in Exodus 12:2 word die kalender verander:
Hierdie maand moet vir julle die begin van die maande wees; dit moet vir julle die eerste van die maande van die jaar wees. Soos ons elders sien, is dit die maand van Nissan.

Ons weet Jesus is op 14 Nissan gekruisig en het 3 dae in die graf spandeer. Dus was die opstanding 14+3= 17 Nissan en in Genesis was Nissan die 7de maand.

Twee geleenthede van 'new beginnings' op die 17de dag van die sewende maand! Die bewys dat die Bybel waar en inspireer is, is in die Bybel self!

472
05-29-2016, 03:18 PM
Die geslag register in Genesis 5. Hoeveel keer het ons dit al gelees, so vlugtig en die boodskap daarin gemis?

Hebreeuwse name het betekenis. Wanneer die name vertaal word, kom die volgende aan die lig.

Adam = Man
Seth = Appointed
Enosh = Mortal
Kenan = Sorrow
Mahalel = The blessed God
Jared = Shall come down
Enoch = Teaching
Methusalah = His death shall bring.
Lamech = The Desparing
Noah = Comfort, Rest

Is dit nou toeval dat die volgende sin gemaak kan word met die name? Ek glo nie. Dit moes inspireer gewees het.

Man appointed mortal sorrow, the Blessed God Shall come down teaching, His death shall bring the despairing comfort rest.

Dit is ook interessant dat Methusalem (die oudste mens in die Bybel) se naam beteken het ook onder andere dat die vloed nie sou kom voor sy dood nie, soos deur God belowe aan sy vader, Enosh. Dus n dubbele betekenis daar.

Verder is dit dan ook n getuienis van God se geduld en kans gee om te bekeer. Kyk hoe lank het Hy Metusalem se dood uitgestel, sodat die vloed nie sou kom nie. Maar n punt word bereik, wanneer daar nie meer uitstel is nie en Metusalem sterf en die vloed kom.

Hein
05-29-2016, 06:29 PM
Stem 100% saam.
Daar is so baie mense wat deesdae die Bybel bevraagteken, soos wat hul "kennis" vermeerder op die internet.....

Baie mense bevraagteken of God enigsinds bestaan?
As mens in enige iets glo, dan moet die handleiding mos "foolproof" wees, sodat n dwaas nie daarme kan stry nie.Ja God het seker gemaak dat Sy Woord foolproof is!

Gaan kyk na iets wat ek opgestel het in powerpoint.

www.battleready.co.za en laai " the truth" af op jou rekenaar.

Groetnis, Hein

472
05-31-2016, 08:12 PM
So baie dinge in die ou testament het met n doel gebeur wat nie dadelik sigbaar was nie, maar as ons terugkyk, dan sien ons die besliste plan wat God gevolg het sodat ons Hom daarin kan uitken. Geen lewende, aardse wese, kon hierdie dinge so beplan en laat gebeur om so uit te staan in ons teenwoordige tyd nie. Slegs n bonatuurlike vooraf kennis kon dit so beplan en laat gebeur en hierdie bonatuurlike wese stel Homself aan ons bekend deur die Bybel wat Hy inspireer het. Die skrywers en rol spelers het ook geen invloed hierop kon h nie en het self meeste van die tyd nie geweet en besef wat gebeur nie. Maar nou dat ons terug kyk, sien ons so duidelik wat God gedoen het en waarom. Natuurlik ook met die gawe van Sy Heilige Gees wat dit dan nou aan Sy diensknegte openbaar sodat ons kan verstaan.

Ons almal ken die 2 verhale waar die volk in die woestyn mumureer het omdat daar geen water was nie en Moses blameer het omdat hy hulle uit Egipte gelei het om dan nou in die woestyn van dors te sterf.

Die eerste geval:

Kyk, Ek sal daar voor jou by die rots op Horeb staan; dan moet jy die rots slaan, en daar sal water uit kom, dat die volk kan drink. En Moses het so gedoen voor die o van die oudstes van Israel
(Ex 17:6).

Die tweede geval:

Neem die staf en laat die vergadering byeenkom, jy en jou broer Aron, en spreek julle die rots aan voor hulle o; dan sal hy sy water gee. So moet jy dan vir hulle water uit die rots laat vloei en die vergadering en hulle vee laat drink.
(Nu 20:8).

In die eerste geval, moes Moses die rots slaan en die tweede geval, tot die rots spreek. Moses het egter nie God se bevel uitgevoer die tweede keer nie en die rots weer geslaan. Dit was n baie groot fout en Moses se straf hiervoor was dat hy nie die beloofde land sou binnegaan nie, maar dit slegs van n afstand sien.

Nou kan ons wonder, waarom was dit so groot fout? As ons terugkyk en vorentoe kyk, dan sien ons die beplanning en die voorspelling van wat sou kom. Jesus is die Rots. Met Jesus se eerste koms was die Rots geslaan. Met Sy tweede koms gaan ons slegs met Hom praat en Hy sal vir ons water gee. Die Rots word dus nie twee keer geslaan nie en dit is waarom God so kwaad vir Moses was, toe hy nie die voorspelling reg uitvoer nie.


10 Jesus antwoord en s vir haar: As jy die gawe van God geken het en geweet het wie Hy is wat vir jou s: Gee vir My water om te drink, sou jy Hom gevra het en Hy sou vir jou lewende water gegee het.
11 Die vrou s vir Hom: Here, U het nie eens n skepding nie, en die put is diep; waarvandaan kry U dan die lewende water?
12 U is tog nie groter as ons vader Jakob nie, wat die put aan ons gegee het en self daaruit gedrink het, en sy seuns en sy vee?
13 Jesus antwoord en s vir haar: Elkeen wat van hierdie water drink, sal weer dors kry;
14 maar elkeen wat drink van die water wat Ek hom sal gee, sal in ewigheid nooit dors kry nie, maar die water wat Ek hom sal gee, sal in hom word n fontein van water wat opspring tot in die ewige lewe.
(Jn 4:10-14).


Rev 21:6 En Hy het vir my ges: Dit is verby! Ek is die Alfa en die Omga, die begin en die einde. Aan die dorstige sal Ek gee uit die fontein van die water van die lewe, verniet.


Rev 22:17 En die Gees en die bruid s: Kom! En laat hom wat hoor, s: Kom! En laat hom wat dors het, kom; en laat hom wat wil, die water van die lewe neem, verniet.

472
06-11-2016, 09:36 AM
Jesus aan die kruis in die ou testament.

Die ou testament wat geskryf is lank voor die kruisiging, gee amper vir ons meer inligting van wat gebeur het. Ek was verseker nie bewus van alles nie en geskok toe ek hierdie dinge lees. Besef ons werklik waardeur Jesus gegaan het tydens Sy leiding en kruisiging vir ons. Dit as God, self God, wat hierdie vernedering en pyn moes deurmaak, terwyl Hy enige tyd n halt tot dit kon roep en almal met Sy asem vernietig. Maar hy het steeds voortgegaan daarmee en dit verduur, uit liefde vir die mens.

Kom ons kyk bietjie na wat die ou testament ons vertel.


Jesus was verskriklik geslaan, sodat hierdie in Jesaja ges was.

Soos baie hulle oor U verstom het—so misvormd was sy voorkoms, geen mens meer nie, en sy gestalte was nie soos di van ’n mensekind nie —
(Is 52:14).

Hulle het Sy baard van Sy gesig afgeruk!

Ek het my rug gegee vir die wat slaan, en my wange vir die wat die hare uitpluk; my aangesig het Ek nie verberg vir smaadhede en bespuwing nie.
(Is 50:6).

Is dit dan snaaks dat Maria Hom nie herken het in die tuin na Sy opstanding nie? Sy het gedink dit is die tuinier! Want Hy het nie meer n baard gehad nie! En die twee manne saam wie Hy myle gestap het op die pad en vir hulle verduidelik het. Hulle het Hom ook nie herken nie. Eers toe Hy die brood breek, het hulle hom herken. Waarom toe? Het hulle toe Sy hande en die spyker merke gesien?

Hulle het Hom steeds nie as die Mens wie Hy was, herken nie!

Jesus s vir hulle: Kom eet! En niemand van die dissipels het gewaag om Hom te vra: Wie is U nie? omdat hulle wis dat dit die Here was.
(Jn 21:12).

Psalm 22
Ons lees dit nog altyd en dink Dawid praat van Homself. Maar lees ons werklik? Sien ons die profetiese inslag in hierdie Psalm van Dawid? Wanneer ons dit raaksien, verander die hele Psalm en gaan dit nie meer oor Dawid nie, maar oor Jesus!

Hulle verdeel my klere onder mekaar en werp die lot oor my gewaad.
(Ps 22:19).


Ek is uitgestort soos water; al my beendere raak los; my hart het soos was geword; dit het gesmelt binne-in my ingewande.
16 My krag is verdroog soos ’n potskerf, en my tong kleef aan my verhemelte; en U l my neer in die stof van die dood.
17 Want honde het my omsingel; ’n bende kwaaddoeners het my omring; hulle het my hande en my voete deurgrawe.
(Ps 22:15).

Kan u dit sien? Gaan lees nou weer die hele Psalm 22 en kyk hoe u dit ervaar, nou dat u weet dat Dawid nie aan die woord is nie, maar Jesus self!


So ook Psalm 69. Gaan lees dit weer en sien hoe Jesus telkens deurskemer terwyl Dawid eintlik aan die woord is. Ek lig die duidelikste uit. Sien u meer?

En hulle het aan my gal gegee as my spys, en vir my dors het hulle my asyn laat drink.
(Ps 69:22).

10 Want die ywer vir u huis het my verteer, en die smaadhede van die wat U smaad, het op my geval.
(Ps 69:10).