PDA

View Full Version : Lucifer the light bearer524
08-28-2016, 05:11 PM
https://youtu.be/Jk6gQhKa9YQ


In the Lost gospels, the ones the Roman Catholic church ordered destroyed, Jesus told his followers the God the Hebrews worshiped in their Temple was the Demiruge aka Lucifer.
The same God is worshiped in the Catholic Church and certainly isn't the God Jesus preached about.

In the Catholic church they venerate The Black Madonna a pagan Goddess who today gets around by the name the Virgin Mary. Basically the Roman Catholic church destroyed Christianity as preached by Jesus and amalgamated many different religions into one to create the false Roman Catholic Region which still venerates the same God the Hebrews did.
Jesus says all people are equal yet in the Roman Catholic church people have ranks with the laity being bottom rank.
Jesus says get rid of your possessions and stop working and put your efforts into obtaining the Kingdom of heaven...The Roman Catholic church says get a job and give us 10% of your income on a Sunday.
Jesus taught people they could do miracles.... The Roman catholic Church says that is witchcraft and you must pray to our God to get your miracles.

Lukas
08-29-2016, 11:15 PM
Dit is waarom die koms van die Antichris deur soveel gelowiges as die koms van Jesus gesien sal word. maar hulle sal later agterkom dat hulle mislei was.

Op die einde van die dag gaan dit oor die motief in jou hart en die werklike verhouding met die lewende God en Hy is getrou want in Mattheus verduidelik hy dit letterlik


Mat 24:4 En Jesus antwoord en sê vir hulle: Pas op dat niemand julle mislei nie.
Mat 24:5 Want baie sal onder my Naam kom en sê: Ek is die Christus! en hulle sal baie mense mislei.
Mat 24:6 En julle sal hoor van oorloë en gerugte van oorloë. Pas op, moenie verskrik word nie, want alles moet plaasvind, maar dit is nog nie die einde nie.
Mat 24:7 Want die een nasie sal teen die ander opstaan en die een koninkryk teen die ander; en daar sal hongersnode wees en pessiektes en aardbewings op verskillende plekke.
Mat 24:8 Maar al hierdie dinge is ‘n begin van die smarte.
Mat 24:9 Dan sal hulle jul aan verdrukking oorgee en julle doodmaak; en julle sal deur al die nasies gehaat word ter wille van my Naam.
Mat 24:10 En dan sal baie tot struikel gebring word en mekaar verraai en mekaar haat.
Mat 24:11 En baie valse profete sal opstaan en baie mense mislei.
Mat 24:12 En omdat die ongeregtigheid vermeerder word, sal die liefde van die meeste verkoel.
Mat 24:13 Maar wie volhard tot die einde toe, hy sal gered word.
Mat 24:14 En hierdie evangelie van die koninkryk sal verkondig word in die hele wêreld tot ‘n getuienis vir al die nasies; en dan sal die einde kom.
Mat 24:15 Wanneer julle dan die gruwel van die verwoesting, waarvan gespreek is deur die profeet Daniël, sien staan in die heiligdom—laat hy wat lees, oplet—
Mat 24:16 dan moet die wat in Judéa is, na die berge vlug;
Mat 24:17 wie op die dak is, moet nie afkom om iets uit sy huis weg te neem nie;
Mat 24:18 en wie op die land is, moet nie omdraai om sy klere weg te neem nie.
Mat 24:19 Maar wee die vroue wat swanger is en die wat nog soog, in daardie dae.
Mat 24:20 En bid dat julle vlug nie in die winter of op die sabbat mag plaasvind nie.
Mat 24:21 Want dan sal daar groot verdrukking wees soos daar van die begin van die wêreld af tot nou toe nie gewees het en ook nooit sal wees nie.
Mat 24:22 En as daardie dae nie verkort was nie, sou geen vlees gered word nie; maar ter wille van die uitverkorenes sal daardie dae verkort word.
Mat 24:23 As iemand dán vir julle sê: Kyk, hier is die Christus! of: Daar! —moet dit nie glo nie.
Mat 24:24 Want daar sal valse christusse en valse profete opstaan, en hulle sal groot tekens en wonders doen om, as dit moontlik was, ook die uitverkorenes te mislei.
Mat 24:25 Kyk, Ek het dit vir julle vooruit gesê.
Mat 24:26 As hulle dan vir julle sê: Kyk, Hy is in die woestyn—moenie uitgaan nie; kyk, Hy is in die binnekamer—moet dit nie glo nie.
Mat 24:27 Want soos die weerlig uit die ooste uitslaan en tot in die weste skyn, so sal ook die koms van die Seun van die mens wees.
Mat 24:28 Want oral waar die dooie liggaam lê, daar sal die aasvoëls saamkom.
Mat 24:29 En dadelik ná die verdrukking van daardie dae sal die son verduister word, en die maan sal sy glans nie gee nie, en die sterre sal van die hemel val, en die kragte van die hemele sal geskud word.
Mat 24:30 En dan sal die teken van die Seun van die mens in die hemel verskyn, en dan sal al die stamme van die aarde rou bedryf en die Seun van die mens sien kom op die wolke van die hemel met groot krag en heerlikheid.
Mat 24:31 En Hy sal sy engele uitstuur met harde trompetgeluid, en hulle sal sy uitverkorenes versamel uit die vier windstreke, van die een einde van die hemele af tot die ander einde daarvan.
Mat 24:32 En leer van die vyeboom hierdie gelykenis: Wanneer sy tak al sag word en sy blare uitbot, weet julle dat die somer naby is.
Mat 24:33 So weet julle ook, wanneer julle ál hierdie dinge sien, dat dit naby is, voor die deur.
Mat 24:34 Voorwaar Ek sê vir julle, hierdie geslag sal sekerlik nie verbygaan voordat al hierdie dinge gebeur het nie.
Mat 24:35 Die hemel en die aarde sal verbygaan, maar my woorde sal nooit verbygaan nie.
Mat 24:36 Maar van dié dag en dié uur weet niemand nie, ook die engele van die hemele nie, maar net my Vader alleen.

caholt
08-30-2016, 09:08 AM
Ek dink nog n belangrike punt oor die Catholic church wat dit vir my vreemd maak is dat jy deur n priest moet gaan om jou sondes te bely.
Jesus het gesterf vir ons en nadat dit gebeur het, het ons n direkte lyn met God. Jy hoef nie deur n priest te gaan om te vra vir vergifnes nie.

caholt.

Lukas
08-30-2016, 09:26 AM
Jy is reg. Dit gaan oor ons verhouding met die lewende God en Jesus wat ons vry gemaak het. Wanneer jy na al die misleiding kyk, moet jy een ding onthou. "om, as dit moontlik was, ook die uitverkorenes te mislei. "

Selfs binne die katolieke kerk is kinders van God. Hulle is wel mislei en tog is hulle gered en sal nie verlore gaan nie. Dit is deels uit daardie groep en ook uit van die charismate en die tradisionele protestante kerke, wat mense aan die Antichris erkenning sal gee maar later tot insig sal kom.

Ons leer nie deur ander te oordeel en te veroordeel nie. Ons leer deur ons verhouding met die Lewende God te verbeter en ons kommunikasie met Hom sonder steurings te kry.

Dit is altyd goed om die Bybel te ken en dit is goed om die dwalings te herken, maar dit bly beter om God self te ken.