PDA

View Full Version : Is Gebooie of Wet nog geldig is die vraag?Hein
02-16-2017, 03:27 PM
Nov 16 het hierdie vraag gestel, en ek dink hy wil kommentaar daarop lewer.is die 10 gebooie nog geldig? kan iemand dit vir ons hier plaas?


20 TOE het God al hierdie woorde gespreek en ges:
2Ek is die Here jou God wat jou uit Egipteland, uit die slawehuis, uitgelei het.
3Jy mag geen ander gode voor my aangesig h nie.
4Jy mag vir jou geen gesnede beeld of enige gelykenis maak van wat bo in die hemel is, of van wat onder op die aarde is, of van wat in die waters onder die aarde is nie.
5Jy mag jou voor hulle nie neerbuig en hulle nie dien nie; want Ek, die Here jou God, is n jaloerse God wat die misdaad van die vaders besoek aan die kinders, aan die derde en aan die vierde geslag van die wat My haat;
6en Ek bewys barmhartigheid aan duisende van die wat My liefhet en my gebooie onderhou.
7Jy mag die Naam van die Here jou God nie ydellik gebruik nie, want die Here sal die een wat sy Naam ydellik gebruik, nie ongestraf laat bly nie.
8Gedenk die sabbatdag, dat jy dit heilig.
9Ses dae moet jy arbei en al jou werk doen;
10maar die sewende dag is die sabbat van die Here jou God; dan mag jy gn werk doen niejy of jou seun of jou dogter, of jou dienskneg of jou diensmaagd, of jou vee of jou vreemdeling wat in jou poorte is nie.
11Want in ses dae het die Here die hemel en die aarde gemaak, die see en alles wat daarin is, en op die sewende dag het Hy gerus. Daarom het die Here die sabbatdag gesen en dit geheilig.
12Eer jou vader en jou moeder, dat jou dae verleng mag word in die land wat die Here jou God aan jou gee.
13Jy mag nie doodslaan nie.
14Jy mag nie egbreek nie.
15Jy mag nie steel nie.
16Jy mag geen valse getuienis teen jou naaste spreek nie.
17Jy mag nie jou naaste se huis begeer nie; jy mag nie jou naaste se vrou begeer nie, of sy dienskneg of sy diensmaagd, of sy os of sy esel of iets wat van jou naaste is nie.
Die Bybel : Ou Vertaling. 1996, c1954 (electronic edition of the 2nd edition.) (Ex 20:2). Suffolk, England: Bybelgenootskap van Suid-Afrika.

454
02-26-2017, 06:35 PM
Hein

Die wet is geldig vir almal wat die verbond met God afgele het. Isreal het gekies om die verbond met God aan te gaan en het dit met bloed besvestig.


Exo 24:7 En hy het die boek van die verbond geneem en dit voor die ore van die volk gelees. En hulle het ges: Alles wat die HERE gespreek het, sal ons doen en daarna luister.
Exo 24:8 Toe neem Moses die bloed en gooi dit uit op die volk en s: Dit is die bloed van die verbond wat die HERE met julle gesluit het op grond van al hierdie woorde.

Die verbond met Isreal is tot niet gemaak deur Jesus wat ingetree het as hoepriester en offer. Die heilges/ kinders van God, het nie 'n verbond met God nie.

Chris

Nov16
02-26-2017, 06:57 PM
jip die een gaan ook n lekker draai maak, wat vir my duidelik uistaan oor die vorige paar draade

die eindtye en tetens of merk ?

ons moet mooi gaan kyk na die eienkappe van n persoon, groep en dan die gemeenskap grooter word dit n leefstyl van n area, dan word dalk en net dalk n heele land met sy bevolking gemeet aan die eienskappe

Nov16
02-26-2017, 07:54 PM
Synonyms for covetCollinsRoget'sWordNet
verblong for
Synonyms
long for
desire
fancy
envy
crave
aspire to
yearn for
thirst for
begrudge
hanker after
lust after
set your heart on
have your eye on
would give your eyeteeth for


https://bible.knowing-jesus.com/topics/Imagination,-Inward-Desires

454
02-27-2017, 02:35 PM
Hein

Die wet was nie God se eerste keuse as verbond met Isreal nie.

God se eerste keuse was 'n verbond met priesters waar elkeen met Hom gemeenskap kan he.

Exo 19:5 As julle dan nou terde na my stem luister en my verbond hou, sal julle my eiendom uit al die volke wees, want die hele aarde is myne.
Exo 19:6 En jlle sal vir My n koninkryk van priesters en n heilige nasie wees. Dit is die woorde wat jy aan die kinders van Israel moet meedeel.

Isreal verwerp die verbond, hulle wil nie 'n een tot een verhouding met God he nie en hulle stuur Moses om met God te onderhandel.

Exo 20:18 En toe die hele volk die donderslae en die blitse en die geluid van die basuin en die rokende berg bemerk, het die volk dit gesien en gebewe en op n afstand bly staan.
Exo 20:19 En hulle het vir Moses ges: Spreek u met ons, dat ons kan luister; maar laat God nie met ons spreek nie, anders sterwe ons.
Exo 20:20 Toe antwoord Moses die volk: Wees nie bevrees nie, want God het gekom om julle te beproef en dat sy vrees voor julle o mag wees, sodat julle nie sondig nie.
Exo 20:21 So het die volk dan op n afstand bly staan. Maar Moses het nader gegaan na die wolkedonkerheid waar God was.
Exo 20:22 Toe s die HERE vir Moses: So moet jy met die kinders van Israel spreek: Julle het self gesien dat Ek met julle van die hemel af gespreek het.
Exo 20:23 Julle mag naas My geen silwergode maak en geen goue gode vir julle maak nie.
Exo 20:24 n Altaar van grond moet jy vir My maak, en daarop moet jy jou brandoffers en dankoffers, jou kleinvee en beeste, offer. Op elke plek waar Ek my Naam sal laat gedenk, sal Ek na jou toe kom en jou sen.

Isreal aanvaar die verbond wat hoostukke 21,22 en 23 insluit.

Exo 24:3 Toe Moses kom en aan die volk al die woorde van die HERE en al die verordeninge vertel, antwoord die hele volk met een stem en s: Al die woorde wat die HERE gespreek het, sal ons doen.
Exo 24:4 En Moses het al die woorde van die HERE opgeskrywe en die mre vroeg hom klaargemaak en onder die berg n altaar gebou, en twaalf gedenkstene volgens die twaalf stamme van Israel.
Exo 24:5 En hy het jongmanne van die kinders van Israel gestuur; di het brandoffers geoffer en as dankoffers bulle vir die HERE geslag.
Exo 24:6 En Moses het die helfte van die bloed geneem en dit in komme gegooi en die helfte van die bloed teen die altaar uitgegooi.
Exo 24:7 En hy het die boek van die verbond geneem en dit voor die ore van die volk gelees. En hulle het ges: Alles wat die HERE gespreek het, sal ons doen en daarna luister.
Exo 24:8 Toe neem Moses die bloed en gooi dit uit op die volk en s: Dit is die bloed van die verbond wat die HERE met julle gesluit het op grond van al hierdie woorde.
Exo 24:9 Daarop het Moses opgeklim met Aron, Nadab en Abhu en sewentig van die oudstes van Israel.

In Eksodus 32 doen Isreal die goue kalf ding en God wil hulle vernietig. Moses pleit vit genade en God is hulle genadig. Hy bevestig die verbond en die leviete word priesters.

Die verbond is nie van toepassing op kinders van God vandag nie.

Gal 3:9 Sodat die wat uit die geloof is, gesen word saam met die gelowige Abraham.
Gal 3:10 Want almal wat uit die werke van die wet is, is onder die vloek; want daar is geskrywe: Vervloek is elkeen wat nie bly in alles wat geskryf is in die boek van die wet om dit te doen nie.
Gal 3:11 En dat niemand deur die wet by God geregverdig word nie, is duidelik; want die regverdige sal uit die geloof lewe.
Gal 3:12 Maar die wet is nie uit die geloof nie, maar die mens wat hierdie dinge doen, sal daardeur lewe.
Gal 3:13 Christus het ons losgekoop van die vloek van die wet deur vir ons n vloek te wordwant daar is geskrywe: Vervloek is elkeen wat aan n hout hang
Gal 3:14 sodat die sen van Abraham na die heidene kan kom in Christus Jesus, en dat ons die belofte van die Gees deur die geloof kan ontvang.

Chris

Hein
02-27-2017, 03:27 PM
Hein

Die wet was nie God se eerste keuse as verbond met Isreal nie.

God se eerste keuse was 'n verbond met priesters waar elkeen met Hom gemeenskap kan he.

Exo 19:5 As julle dan nou terde na my stem luister en my verbond hou, sal julle my eiendom uit al die volke wees, want die hele aarde is myne.
Exo 19:6 En jlle sal vir My n koninkryk van priesters en n heilige nasie wees. Dit is die woorde wat jy aan die kinders van Israel moet meedeel.

Isreal verwerp die verbond, hulle wil nie 'n een tot een verhouding met God he nie en hulle stuur Moses om met God te onderhandel.

Exo 20:18 En toe die hele volk die donderslae en die blitse en die geluid van die basuin en die rokende berg bemerk, het die volk dit gesien en gebewe en op n afstand bly staan.
Exo 20:19 En hulle het vir Moses ges: Spreek u met ons, dat ons kan luister; maar laat God nie met ons spreek nie, anders sterwe ons.
Exo 20:20 Toe antwoord Moses die volk: Wees nie bevrees nie, want God het gekom om julle te beproef en dat sy vrees voor julle o mag wees, sodat julle nie sondig nie.
Exo 20:21 So het die volk dan op n afstand bly staan. Maar Moses het nader gegaan na die wolkedonkerheid waar God was.
Exo 20:22 Toe s die HERE vir Moses: So moet jy met die kinders van Israel spreek: Julle het self gesien dat Ek met julle van die hemel af gespreek het.
Exo 20:23 Julle mag naas My geen silwergode maak en geen goue gode vir julle maak nie.
Exo 20:24 n Altaar van grond moet jy vir My maak, en daarop moet jy jou brandoffers en dankoffers, jou kleinvee en beeste, offer. Op elke plek waar Ek my Naam sal laat gedenk, sal Ek na jou toe kom en jou sen.

Isreal aanvaar die verbond wat hoostukke 21,22 en 23 insluit.

Exo 24:3 Toe Moses kom en aan die volk al die woorde van die HERE en al die verordeninge vertel, antwoord die hele volk met een stem en s: Al die woorde wat die HERE gespreek het, sal ons doen.
Exo 24:4 En Moses het al die woorde van die HERE opgeskrywe en die mre vroeg hom klaargemaak en onder die berg n altaar gebou, en twaalf gedenkstene volgens die twaalf stamme van Israel.
Exo 24:5 En hy het jongmanne van die kinders van Israel gestuur; di het brandoffers geoffer en as dankoffers bulle vir die HERE geslag.
Exo 24:6 En Moses het die helfte van die bloed geneem en dit in komme gegooi en die helfte van die bloed teen die altaar uitgegooi.
Exo 24:7 En hy het die boek van die verbond geneem en dit voor die ore van die volk gelees. En hulle het ges: Alles wat die HERE gespreek het, sal ons doen en daarna luister.
Exo 24:8 Toe neem Moses die bloed en gooi dit uit op die volk en s: Dit is die bloed van die verbond wat die HERE met julle gesluit het op grond van al hierdie woorde.
Exo 24:9 Daarop het Moses opgeklim met Aron, Nadab en Abhu en sewentig van die oudstes van Israel.

In Eksodus 32 doen Isreal die goue kalf ding en God wil hulle vernietig. Moses pleit vit genade en God is hulle genadig. Hy bevestig die verbond en die leviete word priesters.

Die verbond is nie van toepassing op kinders van God vandag nie.

Gal 3:9 Sodat die wat uit die geloof is, gesen word saam met die gelowige Abraham.
Gal 3:10 Want almal wat uit die werke van die wet is, is onder die vloek; want daar is geskrywe: Vervloek is elkeen wat nie bly in alles wat geskryf is in die boek van die wet om dit te doen nie.
Gal 3:11 En dat niemand deur die wet by God geregverdig word nie, is duidelik; want die regverdige sal uit die geloof lewe.
Gal 3:12 Maar die wet is nie uit die geloof nie, maar die mens wat hierdie dinge doen, sal daardeur lewe.
Gal 3:13 Christus het ons losgekoop van die vloek van die wet deur vir ons n vloek te wordwant daar is geskrywe: Vervloek is elkeen wat aan n hout hang
Gal 3:14 sodat die sen van Abraham na die heidene kan kom in Christus Jesus, en dat ons die belofte van die Gees deur die geloof kan ontvang.

Chris

Dankie Chris, stem 100% saam met jou en dis ook hoe ek dit sien. Hierdie draad ws geopen op Nov16 se vraag. Daarn sien ek het hy toe self n draad gaan oopmaak oor dieselfde onderwerp, du is hierdie draad nie meer nodig nie, glo ek.
My antwoorde is op Nov16 se draad.
Maar ek dink hy hunker wyer met sy vraag, en hoe dit aansluit by die eindtyd. Ek dink ons moet die onderwerp verder vat op sy draad.

510
02-27-2017, 05:06 PM
Klip in die bos:
Watter van die 10 gebooie kan ons dan maar breek aangesien dit nou nie van toepassing is op mens as jy jouself 'n Christen noem nie?
Sal ons moor, steel, egbreek of lieg? Of sal ons afgode kry?
Presies watter gebod steek julle so dwars in die krop dat julle dit verwerp?

Moenie terugantwoord met 'n vrugte van die Gees opstel nie. Moet ook nie kom met die storie dat dit onmoontlik is om die gebooie te onderhou nie.
Dis nie die vraag nie.
My vraag is:
Met watter gebod het julle 'n probleem?

Ek weet dis veel gevra, maar as elkeen net die gebod kan spesifiseer sonder om te verduidelik, vat ons dit van daar af.

As jy dink mens kan maar die 10 gebooie hou na die beste van jou vermo kan jy ook maar s dis nie 'n euwel nie.

Ek neem aan dat Hein en Chris nie die 10 gebooie wil hou nie, vanwe hulle verduidelikings bo;)

454
02-27-2017, 08:32 PM
510

Die kort antwoord op jou vraag is, elkeen wat God nie in my hart opgeskryf het nie.

Jy kan elke liewe een probeer onderhou as dit jou begeerte is, moet net nie Eksodus 21,22,23 en Levitikus vergeet nie, dis alles deel van die wet.
Die wet is net soos die res van die Bybel, nie noodwendig vir ons geskryf nie, tog kan alles nuttig wees. Sodra iemand homself onder die wet sien word hy ook deur die wet geoordeel en is mislukking die uiteinde.
Alles is ons ge-oorloof tog behou ons slegs dit wat nuttig is. Daar is vir ons geen regverdiging of veroordeling deur die wet nie, ons behou egter die reg voor om dit wat tot ons voordeel is te gebruik.

Chris

472
02-27-2017, 09:54 PM
Chris, ek is ook nuuskierig. 510 verwys spesifiek na die 10. Die ander 300 is nie in sy vraag ter sprake nie. Watter een (of meer) van die 10?

454
02-27-2017, 10:37 PM
472
Hoekom sou ek wou? Al 10 lyk vir my na goeie raad.

Chris

510
03-01-2017, 05:29 PM
454/Chris
Daar is net 10 Gebooie.
Die res van die wette waarna jy verwys in Levitikus et.al. is die seremonile wette. Wette - nie Gebooie nie. Per definisie nie dieselfde ding nie. Die Skrif verwys egter dikwels na die gebooie as die wet.
Volgens my is die seremonile wette vervul en onnodig gemaak deur Jesus se sterwe aan die kruis. Die Lam wat geoffer is. Geen verdere offers is dus meer nodig nie.
Tog verwys Jesus self herhaaldelik na die wet. Mat 5:17 & 18 as voorbeeld.
Die 10 Gebooie is vandag so geldig soos die dag toe God dit SELF geskryf en vir Moses op die berg gegee het. Is dit moontlik belangriker as wat mens dink?

Hein
03-01-2017, 07:31 PM
Klip in die bos:
Watter van die 10 gebooie kan ons dan maar breek aangesien dit nou nie van toepassing is op mens as jy jouself 'n Christen noem nie?
Sal ons moor, steel, egbreek of lieg? Of sal ons afgode kry?
Presies watter gebod steek julle so dwars in die krop dat julle dit verwerp?

Moenie terugantwoord met 'n vrugte van die Gees opstel nie. Moet ook nie kom met die storie dat dit onmoontlik is om die gebooie te onderhou nie.
Dis nie die vraag nie.
My vraag is:
Met watter gebod het julle 'n probleem?

Ek weet dis veel gevra, maar as elkeen net die gebod kan spesifiseer sonder om te verduidelik, vat ons dit van daar af.

As jy dink mens kan maar die 10 gebooie hou na die beste van jou vermo kan jy ook maar s dis nie 'n euwel nie.

Ek neem aan dat Hein en Chris nie die 10 gebooie wil hou nie, vanwe hulle verduidelikings bo;)

Gaan lees Rom 3:10, daarna Rom 3:23, daarna Matt 5. As jy dit klaar gelees het, dan kyk jy waarom God die wet vervang het met een offer aan die kruis. Ek en jy het dit nie besluit nie, God het. Verstaan jy dit? Dink mooi !

God het gekies om brandoffer en spysoffer te stop, wat saam met die wet loop. Dis onskeibaar. As jy vir redding die 10 gebooie wil / moet hou, moet jy sorg dat jy so elke maand skapie of wat slag en vir jou sondes offer. Skaapvleis is duur... Jy moet ook hoop dat jy nie sterf intussen, as jy gesondig het nie , want dan het jy probleme. Jy moet jou ook laat besny.

Jy vra wat is so moeilik? Watter een? As jy een van die 10 nie onderhou nie, is jy skuldig aan HELE wet.

Vir redding moet jy alles onderhou. Ek kies Jesus se genade offer aan die kruis. Hy het gedoen wat ek nie kan doen nie. Verstaan jy dit? Nadat ek weergebore is, WIL ek God behaag deur gelei te word deur Heilige Gees ( Rom 8:14) .

Jou vraag watter een, dink ek so vinnig uit Matt 5
27 Ye have heard that it was said by them of old time, Thou shalt not commit adultery:

28 But I say unto you, That whosoever looketh on a woman to lust after her hath committed adultery with her already in his heart.

510
03-03-2017, 01:11 PM
Hein
Moet nou nie opgecharge raak nie. Dankie vir wat jy geskryf het.

Ek kan nie voorgee om alles te verstaan nie, maar ek verstaan hoekom jy die versverwysings gegee het.

Ek staan by my punt: die 10 gebooie is nie vas aan die offerwette en diesmeer nie. Ons hoef beslis nie meer goeters te offer nie.
MAAR
Om al die gebooie te onderhou na die beste van sy vermo is 'n Christen se voorreg. Natuulik is daar nie een van ons wat regverdig is nie. Ek stem saam met oortree 1 is so goed soos oortree almal. Ons is almal sondaars. En daarom kan ons nooit sonder God se Genade gered word nie. Selfs al kan jy die hele gebod hou en jy het nie God se Genade nie, kan jy nie gered word nie (dink ek, ek wil nou niemand verdoem nie)

Soos met meeste van die geestelike onderwerpe, hak die gesprekke vas by die plek waar mense van mekaar verskil.
Dis jammer.

510
03-03-2017, 01:19 PM
AHA!
Ek het die woord onthou wat ek gesoek het: morele wet!
Die 10 gebooie is 'n morele wet.
Terwyl die offers en dinge seremonile wette was om mee vergifnis te vra na oortreding van die morele wet.

My eintlike punt in hierdie gesprek is as volg:
dink net hoeveel beter plek die wreld sou wees as almal nie so graag die 10 gebooie verwerp het nie (om welke rede ook al)

Dink net hoe baie (indien nie meeste nie) hartseer en ellende mense mekaar sou kon spaar as almal net probeer het om 10 redelik eenvoudige rels te gehoorsaam.

Hein
03-03-2017, 03:41 PM
AHA!
Ek het die woord onthou wat ek gesoek het: morele wet!
Die 10 gebooie is 'n morele wet.
Terwyl die offers en dinge seremonile wette was om mee vergifnis te vra na oortreding van die morele wet.

My eintlike punt in hierdie gesprek is as volg:
dink net hoeveel beter plek die wreld sou wees as almal nie so graag die 10 gebooie verwerp het nie (om welke rede ook al)

Dink net hoe baie (indien nie meeste nie) hartseer en ellende mense mekaar sou kon spaar as almal net probeer het om 10 redelik eenvoudige rels te gehoorsaam.

Man, ek stem saam dat die wereld mooi plek sou wees, as hul die 10 gebooie kan onderhou, jy is reg. Ek wens dit ook. Maar God het in elk geval soos Chris verduidelik het, die wette in ons harte opgeskryf. Dis hoekom ek glo dat elkeen wat moor of steel, WEET dat hy verkeerd doen en skuldig is, van dag 1 af. Hoe weet ek dit? Want toe hul sondig het hul geet vn die boom van goed en kwaad.

S415
03-03-2017, 05:41 PM
Om al die gebooie te onderhou na die beste van sy vermo is 'n Christen se voorreg.

Maar dit is onmoontlik en ek dink dit is juis die punt.

OMDAT dit onmoontlik is moes Christus (die volmaakte Mens) kom om die wet te vervul en OMDAT Hy die wet vervul het, hoef ons dit nie meer te doen nie.

Dit is die hele punt van genade ... jy kry iets sonder om dit te verdien en sonder om iets daarvoor te doen.

Waarom wil jy aangaan om jouself te frustreer en te probeer om iets te doen wat jy voor jou siel weet jy nie kan doen nie? Ons is vry in Christus ... heeltemal vry. Waarom wil ons weer die wet wat ons vasgehou het op onsself neem?

Hoe saal jou kiners jou frustreer as jy hulle van iets vrygespreek het, totaal vergewe het, en hulle kom elke kort-kort terug en vra of hulle vir jou iets kan doen om op te maak vir die verkeerd wat hulle gedoen het?

Waarom wil ons dit met God doen?

510
03-03-2017, 06:05 PM
Belangrike deel van daai sin wat jy mislees = na die beste van sy vermo!

Om die 10 gebooie te probeer onderhou, is nie iets wat jy doen omdat jy vergewe wil word nie.
Jy pleeg tog nie elke dag nie moord nie, omdat jy vir iets wil opmaak nie?

Maar ek hoor wat jy s en dit is waar.

Maar wanneer mens vry raak in Christus, is dit 'n natuurlike ding om so te leef om Hom te behaag. Daarom vra Hy dat ons tog maar probeer om nie te sondig nie. Jy kan nie s vergewe my omdat ek vandag aspris my kollega afgejak het, en dan doen jy dit maar weer more nie. Jy probeer tog om dit nie weer te doen nie.

Ek dink nie daar is iets in die 10 gebooie wat onbillik is om te probeer regkry nie. Nie omdat jy moet nie.
Omdat jy wil!

454
03-08-2017, 10:54 PM
510

Jy is reg, die verskil is of jy dit onderhou uit dankbaarheid omdat jy wil of onderhou jy dit uit vrees vir straf.

Dit stop nie daar nie, ons onderhou die twee gebooie uit liefde vir ons Vader.

Mat 22:37 En Jesus antwoord hom: Jy moet die Here jou God liefh met jou hele hart en met jou hele siel en met jou hele verstand.
Mat 22:38 Dit is die eerste en groot gebod.
Mat 22:39 En die tweede wat hiermee gelykstaan: Jy moet jou naaste liefh soos jouself.
Mat 22:40 Aan hierdie twee gebooie hang die hele wet en die profete.

Chris

427
05-16-2017, 03:19 AM
Hein
Moet nou nie opgecharge raak nie. Dankie vir wat jy geskryf het.

Ek kan nie voorgee om alles te verstaan nie, maar ek verstaan hoekom jy die versverwysings gegee het.

Ek staan by my punt: die 10 gebooie is nie vas aan die offerwette en diesmeer nie. Ons hoef beslis nie meer goeters te offer nie.
MAAR
Om al die gebooie te onderhou na die beste van sy vermo is 'n Christen se voorreg. Natuulik is daar nie een van ons wat regverdig is nie. Ek stem saam met oortree 1 is so goed soos oortree almal. Ons is almal sondaars. En daarom kan ons nooit sonder God se Genade gered word nie. Selfs al kan jy die hele gebod hou en jy het nie God se Genade nie, kan jy nie gered word nie (dink ek, ek wil nou niemand verdoem nie)

Soos met meeste van die geestelike onderwerpe, hak die gesprekke vas by die plek waar mense van mekaar verskil.
Dis jammer.

Toe Kain vir Abel doodgeslaan het is het n vloek oor hom gekom , die hele heelal moes kyk hoe die eerste moord op die aarde plaasvind , deur satan se verleiding en opstand teenoor God.
Dit was lank lank voordat daar 10 geboeie was maar nog voor die gebeurtenis was die mens ongehoorsaam aan God en is die mens uit die paradys verbied. God kon op daardie oomblik die mens wat Hy geskape het sumier in n oogwink laat sterf het .
Voor die skepping van die mens was daar oorlog in die Hemel agv van hoogmoed en die slang ,die duiwel , is neergewerp op die aarde. Dit was n kosmiese gebeurtenis vr bo ons denke.
As die mens na die sondeval uitgewis sou word, sou die ganse heelal God gehoorsaam het uit vrees en simpatie met satan h. Dus het God in sy alwysheid besluit dat die Heelal moet gade slaan, sy liefde en goedheid. Die mens het n kans gekry om sy liefde vir God te wys en is toegelaat om te leef om aan die heelal te wys, wie en wat satan is en wat sy rebellie tot gevolg het tot vandag toe.
Toe kom Kain se rebellie en slaan sy broer dood , weereens kon God die mens sommer hier uitgewis het .
Moord sommer so vroeg vroeg in die nuwe wreld en verwronge begeerte, van ek wil ook aanvaar word maar as ek nie my sin kry nie maak ek dood , hoogmoed eis sy tol.
So het die wreld aangegaan en op n dag besluit God tot hier en nie verder nie , Hy moet riglyne neerl en Hy skryf 10 gebooie as maatstaaf waarvolgens die mens moet leef. Het julle al ooit gedink as die 10 riglyne nie in die daargestel was nie hoe katatrofies dit sou wees, die mens sou n totale onbeheerste wese gewees het .
God het nie die geboeie geskryf om die mens te straf nie maar dit is geskryf om die mens n kans te gee om sy liefde teenoor God te bewys. As julle my liefhet onderhou my geboeie het Hy ges.
God het egter ook ges as julle een van hierdie geboeie oortree is jy skuldig aan al die geboeie.
Mens kan nie sommige van die tien hou en sommige nie , al 10 geboeie is n eenheid om die mens orde in sy daaglikse bestaan te gee.
Self landswette is daarvolgens opgestel anders sou dit nie verkeerd gewees het om te steel nie , of dood te maak nie , of hoogmoedigheid begeertes te toon vir jou buurman se mooi kar of welvarendheid ens.ens nie.
Nou kyk die satan kreatuur, sal uit sy natuur nie wil h die mens moet georden lewe nie , dus is die 10 geboeie vir hom n vet kans om die mens in opstand te bring en te mislei.
Kan enige samelewing funksioneer sonder wetgewing en riglyne . Nee dis katastrofies. Dus kan geen mens sonder God se riglyne funksioneer nie . In teenstelling met al die dik wet boeke vol wette het God n skamele tien neergel, wat die aardbewoner in elk geval as riglyn gebruik vir die regstelsel.
Al tien geboeie is daargestel vir die mens om te volg uit liefde vir Hom, geen een mag verander word of bo die ander een gestel word of meer geag word as die ander een nie , want dit vorm n eenheid van gesag en geregtigheid.
Geen jota of title mag uit God se word wat Hy daargestel het geneem word nie .Tog is die neiging van die wreld om slegs nege van die tien geboeie te volg , onder satan se verleiding. Dit het aanleiding gegee tot miljoene mense wat op brandstapels gesterf het en doodgekap is in die donker eeue toe die Waldense vervolg is.
Dit alles onder die verleier van nasies se leiding in sy opstand teen God. Die beleid van satan is om , as ek nie terug mag gaan na God se ryk nie sal ek al die aardbewoners vir my vat en hulle mislei en verdelg.

1626
05-18-2017, 10:32 AM
Daar is verwys na Mat 5:17-19

Maar lees Mat 5:19-20
Jesus s:
"19 Elkeen dus wat een van die minste van hierdie gebooie breek en die mense s leer, sal die minste genoem word in die koninkryk van die hemele; maar elkeen wat dit doen en leer, hy sal groot genoem word in die koninkryk van die hemele.

20 Want Ek s vir julle dat, as julle geregtigheid nie oorvloediger is as di van die skrifgeleerdes en Farisers nie, julle nooit in die koninkryk van die hemele sal ingaan nie."

Wat kan jy hier uit s?
Jesus self verwag steeds dat jy di gebooie nakom.
En in die hemel sal mense wees wat dit onderhou en mense geleer het om dit te onderhou en OOK mense wat dit nie onderhou het nie en mense ook geleer het om dit nie te onderhou nie.
En diegene wat dit onderhou het sal hoog geag word.
En die wat nie dit onderhou het nie, sal op 'n manier op neergesien word in die hemel.

Ek dink mens wil graag hoog geag word en nie 'n tweederangse Christen nie.

Oor watter gebooie jy nou eintlik moet hou:
Di gedeelte van jy moet jou naaste liefh soos jouself som al die ander gebooie op. So hul almal is op jou van toepassing.

Wat die wette en gebruike betref:
Lees Romeine 14

5 Die een ag die een dag bo die ander, die ander ag al die dae gelyk. Laat elkeen in sy eie gemoed ten volle oortuig wees.

6 Hy wat die dag waarneem, neem dit waar tot eer van die Here; en hy wat die dag nie waarneem nie, neem dit nie waar nie tot eer van die Here; en wie eet, eet tot eer van die Here, want hy dank God; en wie nie eet nie, eet nie tot eer van die Here, en hy dank God.

7 Want niemand van ons leef vir homself nie en niemand sterf vir homself nie.

8 Want as ons lewe, leef ons tot eer van die Here; en as ons sterwe, sterf ons tot eer van die Here; of ons dan lewe en of ons sterwe, ons behoort aan die Here.


13 LAAT ons dan mekaar nie meer oordeel nie, maar besluit dt liewer, om nie die broeder ’n hindernis of struikelblok in die weg te l nie.

14 Ek weet en is oortuig in die Here Jesus dat niks op sigself onrein is nie, maar hy wat reken dat iets onrein is, vir hom is dit onrein.

15 Maar as jou broeder deur voedsel gegrief word, dan wandel jy nie meer volgens die liefde nie. Moenie deur jou voedsel hom te gronde rig vir wie Christus gesterf het nie.


17 Want die koninkryk van God is nie spys en drank nie, maar geregtigheid en vrede en blydskap in die Heilige Gees.

18 Want hy wat Christus hierin dien, is aan God welgevallig en by die mense geag.

19 Laat ons dan najaag wat tot vrede en onderlinge stigting dien.

20 Moenie ter wille van voedsel die werk van God afbreek nie. Alles is wel rein, maar dit is verkeerd vir ’n mens om te eet as dit tot aanstoot is.

23 Maar hy wat twyfel as hy eet, is veroordeel, omdat dit nie uit die geloof is nie; en alles wat nie uit die geloof is nie, is sonde.


So wat s dit:
As jy glo die ander wette is op jou van toepassing moet jy dit nakom.
En as jy nie so glo nie, hoef jy nie.
Maar as jy jouself by iemand vind wat hierdie wette en gebruike onderhou, en jy sal aanstoot gee deur te doen wat jy gewoonlik doen, geld di wette wat vir jou gasheer geld vir jou ook.

454
05-19-2017, 08:03 AM
1626

Jy skryf die volgende:

"So wat s dit:
As jy glo die ander wette is op jou van toepassing moet jy dit nakom.
En as jy nie so glo nie, hoef jy nie.
Maar as jy jouself by iemand vind wat hierdie wette en gebruike onderhou, en jy sal aanstoot gee deur te doen wat jy gewoonlik doen, geld di wette wat vir jou gasheer geld vir jou ook."

Jy verwys na ander wette, wat is die wette? Waar kry jy die onderskeid in die Bybel?

Dan se jy as jy nie glo nie, hoef jy dit nie te onderhou nie. Dit impliseer mos nou 'n mens onderhou net die wette wat hy wil. Verstaan ek jou reg?

Dan se jy wette wat jou gasheer mag aanstoot wanneer jy dit nie onderhou, moet jy onderhou, m.a.w wette wat jy onderhou en jou gasheer aanstoot gee moet jy liewer ook nie onderhou nie. Verstaan ek jou verkeerd, mis ek iets?

Chris

Hein
05-22-2017, 12:38 PM
i, die eind oue onderwerp...

Ek s weer. Nt Christus kon al die gebooie 100% hou.
Nog geen mens kon dit ooit in die verlede gedoen het nie, en geen mens sal in die toekoms dit regkry om dit te kan doen, uit sy eie nie. Wys my asb wie kon dit doen in die afgeope 6000 jaar, behalwe Christus?

Net Christus as jou persoonlike Redder, kn vir jou instaan, en jou vlekkeloos voor God stel, skoongewas van alle sondes.

Wat is so moeilik om te verstaan?

510
05-22-2017, 06:03 PM
Hein
Ek dink almal wat hier lees en skryf het klaar Christus as hulle Redder aanvaar.
Ek dink die gesprek handel nou op 'n hor vlak, overgesetsynde, noudat jy jouself 'n Christen noem, hoe kan jy nou die A span haal, soos 1626 dit mooi verduidelik het ;).

Chris
Die wette in die Bybel word baie mooi in die Bybel in hulle onderskeie afdelings behandel. Ek is nie seker na watter wette 1626 spesifiek verwys nie.
Mens moet net baie mooi onthou dat die 10 Gebooie 'n heeltemal aparte storie is as byvoorbeeld die sedewette, die offerwette en die gesondheidswette. Ek weet nie eintlik wat die regte terme is nie.

As voorbeeld kan mens afval gebruik. Party mense eet nie afval nie, want volgens die voorskrifte in die Bybel is dit onrein. Nou as mens die wetenskap daaragter verstaan, maak dit heelwat sin dat sekere organe weens hulle funksie of waaruit hulle saamgestel is, minder voedsaam en meer riskant vir algemene gesondheid en voorkoming van siektes is.

(Maar nou moet ek byvoeg dat ek eerder hongerly as om 'n oog of 'n stuk brein in te sluk!!! My voorbeeld het 'n ingeboude fout:eek:)
Maar 'n goeie mens sal dit nou eet as dit deur iemand voorgesit word as jy 'n gas in hulle huis is om nie aanstoot te gee nie. (Ek is bevrees my voorbeeld werk glad nie, want soos ek nou skryf probeer ek dink hoe ek sonder om aanstoot te gee, uit daai bord kos uit sal kan kom!)

Miskien kan iemand 'n beter voorbeeld uitdink?

Nov16
05-22-2017, 06:17 PM
en is ng steeds net oor die 10 gebooie

die ander wette is elkeen opsy plek on afskyt te maak tussen sekere gewoontes.

Hein
05-23-2017, 10:47 AM
Nov16. Ek hoor wat jy sė, maar ek wil jou graag vra:
Waarvoor het Jesus Christus aarde toe gekom, as jy nogsteeds die 10 gebooie moet onderhou is die 1 ste vraag?
Die 2 de vraag is aan jou, as die 10 gebooie die Ou verbond is, waarom het God gekies om Nuwe verbond in te stel in Jesus Christus?
Ek glo dat as jy hierdie 2 vrae opreg kan antwoord, die draad 100% sal kan antwoord.

Nov16
05-23-2017, 06:48 PM
Nov16. Ek hoor wat jy sė, maar ek wil jou graag vra:
Waarvoor het Jesus Christus aarde toe gekom, as jy nogsteeds die 10 gebooie moet onderhou is die 1 ste vraag?
Die 2 de vraag is aan jou, as die 10 gebooie die Ou verbond is, waarom het God gekies om Nuwe verbond in te stel in Jesus Christus?
Ek glo dat as jy hierdie 2 vrae opreg kan antwoord, die draad 100% sal kan antwoord.

hie n antwoord wil gee Lukas was weer lekker op se stukke om die ander twee draade reg tetrek so ek dink ons moet daar die twee leesers uitnooi om eerste hier n skrywe te maak

1626
05-25-2017, 11:39 AM
Die gebooie opgesom in:
Lukas 10:27
Hy antwoord: Jy moet die Here jou God liefh met jou hele hart en met jou hele siel en met al jou krag en met jou hele verstand, en jou naaste soos jouself.

So deur afgode vir jouself aan te skaf bewys jy geen liefde aan God nie. Van watter nasie jy ook afkomstig is.

Deur nie te steel en te moor en egbreuk te pleeg nie, bewys jy naasteliefde. Want deur dit te doen is jy mos nie lief vir jou naaste nie.

Inteendeel is dit my opinie dat as jy iemand vermoor, jy jouself di reg eien om oor lewe en dood te besluit en dat jy dn jouself op die vlak sit waar net God mag wees. En is dit nie wat Satan gedoen het nie? Homself probeer sit waar net God sit?

Wat wette betref. Dis al die wette en gebruike wat uitgel word in die Ou Testament. Dit het betrekking op arbeid, lone, tiendes, ens ens. Te veel om op te noem.

Romeine 14:6
Hy wat die dag waarneem, neem dit waar tot eer van die Here; en hy wat die dag nie waarneem nie, neem dit nie waar nie tot eer van die Here; en wie eet, eet tot eer van die Here, want hy dank God; en wie nie eet nie, eet nie tot eer van die Here, en hy dank God.

So my buurman hou Sabbat op 'n Saterdag. En ek (seker maar uit gewoonte) op Sondag.
Wie van ons is reg of verkeerd. Want tog volgens die wette is dit op 'n Saterdag, al dan nie.

En wat van ander feesdae wat daar geskryf word dat jy moet vier in die ou Testament ?

Uitdruklik: Hy wat dit vier doen so ter ere van God. En hy wat dit nie vier nie, ook tee ere van God.

En so ook Kersfees. Nrens word jy ges om dit waar te neem nie. In teendeel, bome opslaan en met goud en silwer versier was iets wat die heidene gedoen het. En tog, as ons dit vier dink ons nie aan afgode nie, maar aan Jesus se geboorte.

Jeremia 10:2-5
So s die HERE: Maak julle nie gewend aan die weg van die heidene nie, en skrik nie vir die tekens van die hemel, omdat die heidene daarvoor skrik nie.
Want die insettinge van die volke is nietigheid; want n boom uit die bos kap hulle om, die handewerk van n ambagsman met die byl.
Hulle versier dit met silwer en goud, hulle maak dit vas met spykers en hamers, dat dit nie waggel nie.
Soos n volverskrikker in n komkommertuin is hulle: hulle kan nie praat nie; ja, hulle moet gedra word, want hulle kan nie loop nie. Wees nie bevrees vir hulle nie, want hulle kan geen kwaad doen nie, maar daar is ook geen goeddoen by hulle nie.

En wetenskaplikes het met rekenaar simulasie terug gegaan en spekuleer die helder ster wat gesien was, was twee planete wat baie na aan een lyn was. En dat Jesus waarskynlik in ons winter gebore is. Wat sou sin maak. Want die veewagters was in die veld, wat hulle waarskynlik nie in winter (ons somer) sou wees nie.

Terloops my buurman vier ook nie kersfees nie en ek doen, seker maar uit gewoonte, so wie is nou reg of verkeerd?


Kom ek probeer nog 'n voorbeeld. Miskien is dit nie gepas nie maar besluit self.

Ek word genooi na dieselfde buurman se huis vir bring en braai. Hy eet nie vark nie, want dis een van die wette oor rein en onrein diere. Terloops kreef en prawns is ook onrein, vir die wat daarvan hou. Maar terug by die punt. Ek hou van my varktjoppie. Mag ek nou maar my vark na sy huis neem en op sy rooster gooi. Wetende dat hy dit nie aanvaarbaar ag nie. Ek sal aanstoot gee, vir seker. En hy sal seker sy steak nie aanraak nie oor dit op dieselfde rooster was?

Romeine 14:20-23
Moenie ter wille van voedsel die werk van God afbreek nie. Alles is wel rein, maar dit is verkeerd vir n mens om te eet as dit tot aanstoot is.
Dit is goed om geen vleis te eet of wyn te drink of iets te doen waardeur jou broeder aanstoot neem of struikel, of waarin hy swak is nie.
Het jy geloof? Behou dit vir jouself voor die aangesig van God. Gelukkig is hy wat homself nie oordeel in wat hy vir geoorloof ag nie.
Maar hy wat twyfel as hy eet, is veroordeel, omdat dit nie uit die geloof is nie; en alles wat nie uit die geloof is nie, is sonde.

Maar as ek nou my varktjoppie tog eet, en ek twyfel of ek mag of nie, veroordeel ek myself. Want dan doen ek iets wat ek nie oortuig is ek mag doen nie. Maar as ek dit eet met 'n rein gewete, is ek nie veroordeel nie.

Daar is baie wette, Maar hierdie is slegs 'n paar en 'n paar voorbeelde.

Ek dink nie Lukas moet te vinnig stop sit aan hierdie draad nie. Ek praat in goeie gemoed en vind geensins aanstoot as ek ge-challenge word op sekere aspekte nie. En ek wil ook niemand aanstoot gee of mee baklei nie. En ek dink andere moet ook in dieselfde gemoed hierdie en ander drade benader. Ons moet mekaar help skaaf en groei en deur te vinnig op 'n perdjie te spring of te vinnig gesprek en debat te stop, sal mens dit nie regkry nie. In teendeel, ek geniet di gesprek nogal. Ek kan nie baie met my eie mense oor diep goed gesels nie. 😁

Hein
05-25-2017, 12:11 PM
Die gebooie opgesom in:
Lukas 10:27
Hy antwoord: Jy moet die Here jou God liefh met jou hele hart en met jou hele siel en met al jou krag en met jou hele verstand, en jou naaste soos jouself.


Baie goed uiteengesit, en dit maak sin.