PDA

View Full Version : Hoe maak ons met vloeke wat teen ons uitgespreek word?Lukas
06-09-2014, 07:44 PM
Hierdie draad is na aanleiding van my hoed wat gesteel was en weer na baie dae teruggekom het. Toe ek met Gerhard praat vertel hy dat hulle na my hare in die hoed op soek was, om as a point of contact teen my te gebruik.

Hulle sal glo ook fyn poeier van n pofadder se vel aan die hoed smeer om een of ander iets met my reg te kry.

EK het die vloeke oor die hoed gebreek en dit in die was gegooi om die moontlikheid van slang gif en poiers en luiste te verminder voor ek die hoed dra. Teen laat middag was die hoed weer op my kop.

Maar hier is die versies wat gerhard vir my gestuur het om te lees en teen die vloeke te gebruik.

2 Cor 1:20,

2Co 1:20 Want hoeveel beloftes van God daar ook mag wees, in Hom is hulle ja en in Hom amen, tot heerlikheid van God deur ons.
Gen 12:3,
Gen 12:3 En Ek sal seŽn diegene wat jou seŽn, en hom vervloek wat jou vervloek; en in jou sal al die geslagte van die aarde geseŽn word.
Gal 3:13,16,
Gal 3:13 Christus het ons losgekoop van die vloek van die wet deur vir ons ‘n vloek te word—want daar is geskrywe: Vervloek is elkeen wat aan ‘n hout hang—
Gal 3:14 sodat die seŽn van Abraham na die heidene kan kom in Christus Jesus, en dat ons die belofte van die Gees deur die geloof kan ontvang.
Gal 3:15 Broeders, ek spreek menslikerwys: selfs ‘n mens se testament wat bekragtig is, maak niemand tot niet of voeg daaraan toe nie.
Gal 3:16 Nou is aan Abraham die beloftes toegesÍ en aan sy saad. Hy sÍ nie: En aan die sade, asof dit op baie sien nie, maar op een: En aan jou saad, dit is Christus.

Col 3:3, 2
2Co 3:3 omdat julle duidelik ‘n brief van Christus is deur ons diens berei, geskrywe nie met ink nie, maar met die Gees van die lewende God; nie op kliptafels nie, maar op die vleestafels van die hart.

Col 3:2 Bedink die dinge wat daarbo is, nie wat op die aarde is nie.
Col 3:3 Want julle het gesterwe, en julle lewe is saam met Christus verborge in God.

Pet 1:2-4,
1Pe 1:2 uitverkore volgens die voorkennis van God die Vader, in die heiligmaking van die Gees, tot gehoorsaamheid en besprenkeling met die bloed van Jesus Christus: Mag genade en vrede vir julle vermenigvuldig word!
1Pe 1:3 GeseŽnd is die God en Vader van onse Here Jesus Christus wat na sy grote barmhartigheid ons die wedergeboorte geskenk het tot ‘n lewende hoop deur die opstanding van Jesus Christus uit die dode,
1Pe 1:4 sodat ons ‘n onverganklike en onbesmette en onverwelklike erfenis kan verkry, wat in die hemele bewaar is vir ons

Prov 26:2,
Pro 26:2 Soos die voŽltjie wegfladder, soos die swaweltjie wegvlieg, so is ‘n vervloeking sonder oorsaak: dit kom nie uit nie.

Luke 6:28, bless the people curse their works
Luk 6:28 SeŽn die wat vir julle vervloek, en bid vir die wat julle beledig.

Gal 1:8, James 3:9-10, the key to receive promises
Gal 1:8 Maar al sou ons of ‘n engel uit die hemel julle ‘n evangelie verkondig in stryd met die wat ons julle verkondig het, laat hom ‘n vervloeking wees!
Jas 3:9 Daarmee loof ons God en die Vader, en daarmee vervloek ons die mense wat na die gelykenis van God gemaak is.
Jas 3:10 Uit dieselfde mond kom seŽn en vervloeking. Dit, my broeders, behoort nie so te wees nie.

Eccles 5 spesialy verse 4, key for forgiveness in
Ecc 5:1 (4:17) Gee ag op jou voet as jy na die huis van God gaan, want om nader te kom en te hoor, is beter as dat dwase ‘n slagoffer bring; want hulle het geen verstand nie, sodat hulle kwaad doen.
Ecc 5:2 (5:1) Wees nie haastig met jou mond nie, en laat jou hart nie gou ‘n woord uitbring voor die aangesig van God nie; want God is in die hemel, en jy op die aarde. Daarom moet jou woorde min wees.
Ecc 5:3 (5:2) Want soos die droom kom deur baie drukte, so die gepraat van die dwaas deur baie woorde.
Ecc 5:4 (5:3) As jy ‘n gelofte aan God gedoen het, stel nie uit om dit te betaal nie, want daar is geen welgevalle in dwase nie. Betaal wat jy belowe.
Ecc 5:5 (5:4) Dit is beter dat jy nie belowe nie as dat jy belowe en nie betaal nie.

Math 6:12, true effect of Ps 91 have a key of Luke 12:8-9, key of knowledge Luke 11:52, Math 23:13. As a disciple we have a key Math 16:18-19, Math 18:18-19. It is good to have someone praying with you in authoritative prayer warfare, and to make sure before you pray about Eph 4:27, James 5:16, 1 Tim 5:22 .

Mat 6:12 en vergeef ons ons skulde, soos ons ook ons skuldenaars vergewe;
Psa 91:1 Hy wat in die skuilplek van die Allerhoogste sit, sal vernag in die skaduwee van die Almagtige.
Psa 91:2 Ek sal tot die HERE sÍ: My toevlug en my bergvesting, my God op wie ek vertrou.
Psa 91:3 Want Hy is dit wat jou sal red uit die net van die voŽlvanger, van die verderflike pes.
Psa 91:4 Hy sal jou dek met sy vlerke, en onder sy vleuels sal jy skuil; sy trou is ‘n skild en pantser.
Psa 91:5 Jy hoef nie te vrees vir die skrik van die nag, vir die pyl wat bedags vlieg nie,
Psa 91:6 vir die pes wat in die donker wandel, vir die siekte wat op die middag verwoes nie!
Psa 91:7 Al val daar duisend aan jou sy en tien duisend aan jou regterhand—na jou sal dit nie aankom nie.
Psa 91:8 Net met jou oŽ sal jy dit aanskou en die vergelding van die goddelose sien.
Psa 91:9 Want U, HERE, is my toevlug. Die Allerhoogste het jy jou beskutting gemaak.
Psa 91:10 Geen onheil sal jou tref en geen plaag naby jou tent kom nie;
Psa 91:11 want Hy sal sy engele aangaande jou bevel gee om jou te bewaar op al jou weŽ.
Psa 91:12 Hulle sal jou op die hande dra, sodat jy jou voet teen geen klip stamp nie.
Psa 91:13 Op die leeu en die adder sal jy trap, die jong leeu en die slang vertrap.
Psa 91:14 Omdat hy My liefhet, sÍ God, daarom sal Ek hom red; Ek sal hom beskerm, omdat hy my Naam ken.
Psa 91:15 Hy sal My aanroep, en Ek sal hom verhoor; in die nood sal Ek by hom wees; Ek sal hom uitred en eer aan hom gee.
Psa 91:16 Met lengte van dae sal Ek hom versadig, en Ek sal hom my heil laat sien.

Lukas
06-09-2014, 11:14 PM
Luk 12:8 En Ek sÍ vir julle: Elkeen wat My sal bely voor die mense, hom sal die Seun van die mens ook bely voor die engele van God.
Luk 12:9 Maar hy wat My verloŽn voor die mense, sal verloŽn word voor die engele van God.

Mat 23:13 Maar wee julle, skrifgeleerdes en FariseŽrs, geveinsdes, want julle sluit die koninkryk van die hemele toe voor die mense; want julle gaan self nie in nie, en die wat sou ingaan, laat julle nie toe om in te gaan nie.

Mat 16:18 En Ek sÍ ook vir jou: Jy is Petrus, en op hierdie rots sal Ek my gemeente bou, en die poorte van die doderyk sal dit nie oorweldig nie.
Mat 16:19 En Ek sal jou die sleutels van die koninkryk van die hemele gee; en wat jy ook op die aarde mag bind, sal in die hemel gebonde wees, en wat jy ook op die aarde mag ontbind, sal in die hemel ontbonde wees.

Mat 18:18 Voorwaar Ek sÍ vir julle, alles wat julle op die aarde bind, sal in die hemel gebonde wees; en alles wat julle op die aarde ontbind, sal in die hemel ontbonde wees.
Mat 18:19 Weer sÍ Ek vir julle: As twee van julle saamstem op die aarde oor enige saak wat hulle mag vra, dit sal hulle ten deel val van my Vader wat in die hemele is.

It is good to have someone praying with you in authoritative prayer warfare, and to make sure before you pray about

Eph 4:27 en gee aan die duiwel geen plek nie.
Jas 5:16 Bely mekaar julle misdade en bid vir mekaar, sodat julle gesond kan word. Die vurige gebed van Ďn regverdige het groot krag.
1Ti 5:22 Moenie haastig iemand die hande oplÍ nie, en moet ook nie met die sondes van ander gemeenskap hÍ nie. Hou jou rein.

Symptoms of knowing that you might be under a curse , Hag 1:6-7 (Amp)

Hag 1:6 julle het baie gesaai, maar min ingebring; julle het geŽet, maar nie tot versadiging nie; julle het gedrink, maar nie genoeg gekry nie; julle het jul geklee, maar nie warm geword nie; en wie hom vir loon verhuur, verhuur hom om dit in Ďn stukkende beurs te steek.
Hag 1:7 So sÍ die HERE van die leŽrskare: Gee ag op wat julle wedervaar het!

Another example Prov 28:13.

Pro 28:13 Hy wat sy oortredinge bedek, sal nie voorspoedig wees nie; maar hy wat dit bely en laat staan, sal barmhartigheid vind.

Be obedient Deut 28:1-2
Deu 28:1 As jy dan goed luister na die stem van die HERE jou God om sorgvuldig te hou al sy gebooie wat ek jou vandag beveel, dan sal die HERE jou God jou die hoogste stel bo al die nasies van die aarde.
Deu 28:2 En al hierdie seŽninge sal oor jou kom en jou inhaal as jy luister na die stem van die HERE jou God.

. Acts 5:32.
Act 5:32 En ons is sy getuies van hierdie dinge, en ook die Heilige Gees wat God gegee het aan die wat Hom gehoorsaam is.

He loves us so much. Also remember Gal 6:1-2.

Gal 6:1 Broeders, as iemand ewenwel deur een of ander misdaad oorval word, moet julle wat geestelik is, so een reghelp met die gees van sagmoedigheid, terwyl jy op jouself let, dat jy ook nie versoek word nie.
Gal 6:2 Dra mekaar se laste en vervul so die wet van Christus.

Ask discernment Phil 1:9,

Php 1:9 En dit bid ek dat julle liefde nog meer en meer oorvloedig mag word in kennis en alle ervaring,

Heb 5:14.
Heb 5:14 Maar vaste spys is vir volwassenes, vir die wat geestesvermoŽns besit deur die gewoonte geoefen, om goed van kwaad te onderskei.


Also remember Gal 6:1-2.

Gal 6:1 Broeders, as iemand ewenwel deur een of ander misdaad oorval word, moet julle wat geestelik is, so een reghelp met die gees van sagmoedigheid, terwyl jy op jouself let, dat jy ook nie versoek word nie.
Gal 6:2 Dra mekaar se laste en vervul so die wet van Christus.

Ask discernment Phil 1:9,

Gal 6:9 En laat ons nie moeg word om goed te doen nie, want op die regte tyd sal ons maai as ons nie verslap nie.


Heb 5:14.


Heb 5:14 Maar vaste spys is vir volwassenes, vir die wat geestesvermoŽns besit deur die gewoonte geoefen, om goed van kwaad te onderskei.

Jannie
06-13-2014, 08:22 AM
Maklike oplossing. Brand die hoed sodra die "boodskapper" dit terug bring.

Lukas
06-14-2014, 11:46 AM
Daardie hoed is lankal weer op my kop.