PDA

View Full Version : Voorsorgmaatreëls teen gewelddadige stakings. Opgestel deur Genl. Chris van Zyl.Lukas
12-01-2012, 11:08 PM
VEILIGHEIDSRIGLYNE

ARBEIDSONRUS OP PLASE

Betogings en stakings deur onrus stokers en moontlik plaaswerkers soos wat dit in die Wes Kaap voorgekom het, mag op 4 Desember 2012 weer voortgesit word en moontlik ook na ander provinsies uitbrei. Die gewelddadige en kriminele aard van die stakings wat reeds voorgekom het, het die Veiligheidspan van die Ad Hoc Komitee genoop om riglyne te formuleer met die aanbeveling dat boere tydig voorsorgmaatreëls moet tref om nie onkant betrap te word nie.

Riglyne

• Bespreek die plaaslike situasie vroegtydig met bure om ‘n gemeenskaplike siening te ontwikkel en verseker dat telefoonnommers van almal, met inbegrip sleutelpersoneel van die plaaslike SAPD, sekuriteitsmaatskappye, ens vir al die bure beskikbaar is.
• Waar daar radionetwerke bestaan, moet dit optimaal benut word aangesien talle lede van die netwerk gelyktydig gewaarsku en geaktiveer kan word.
• Skakel met die plaaslike SAPD met die versoek dat inligting oor moontlike optredes verlang word en dat tydige tussenbeidetrede verwag word sou lewens en/of eiendom deur geweldadige stakings bedreig word. Vra direkte telefoonnommers van bevelvoerders, om in noodgevalle te gebruik.
• Skep ‘n informele weerbaarheidstruktuur wat binne die wet kan omsien na die veiligheid van die plaasgemeenskap om sodoende lewens en eiendom te beveilig. Sodanige vermoë behoort vir ‘n reaksievermoë voorsiening te maak om mede boere wat bedreig word van hulp en bystand te wees. Maak ook voorsiening om te verseker dat vroue, kinders en bejaardes in ‘n plek van veiligheid versamel en beveilig word.
• Identifiseer persone wat oor die vermoë beskik om koelkop namens geteikende boere te kan onderhandel om sodoende kortsigtige emosionele reaksies te minimiseer. Die gebruik van ‘n plaaslike regspraktisyn kan bydra dat optredes in ooreenstemming met wetsbepalings kan geskied.
• Verseker dat die verloop van gebeure deeglik chronologies geboekstaaf word en dat beeldmateriaal (hetsy stil- of videomateriaal) waarop aanhitsers, leiers en wetsoortreders duidelik identifiseerbaar is, geneem word. Selfone werk ook goed.
• Identifiseer alternatiewe arbeidsbronne vir gebruik waar kritiese oestye moontlik deur stakings onderbreek kan word.
• Tref voorsorgmaatreëls deur bure op bystand te hou, vir vinnige reaksie met brandbestryding en eerstehulptassies.
• Verseker dat die regsvereistes ten opsigte van noodweer en die beveiliging van privaateiendom in eenvoudige terme aan almal bekend is en dat dit verstaan word.
• Alle geweld en intimidasie moet as misdadigheid hanteer word, ongeag of dit deur opstokers aangestig word, en of dit polities van aard mag wees.

STAAN SAAM EN SKAKEL IN BY DIE PLAASLIKE GEORGANISEERDE LANDBOUSTRUKTUUR

SECURITY GUIDELINES

LABOUR UNREST ON FARMS

Protests and strikes by activists and possibly also farm workers similar to what has occured in the Western Cape, may continue and also occur in other provinces after 4 December 2012. The violent and criminal nature of these strikes caused the Safety- and Security Team of the Ad Hoc Committee, to formulate guidelines and to recommend to farmers to implement timely precautionary measures, avoiding being surprised by possible future developments.

Guidelines

• Discuss the local situation with neighbours and friends to gain a common understanding and to exchange contact numbers of all involved including local key SAPS personnel, security companies, etc.
• Where radio networks exist, such networks should be optimally utilised as it enables warning a number of people simultaneously.
• Liaise with the local SAPS with the request that timely intelligence of pending strike action be made available, thus ensuring police intervention to protect life and property. Collect direct contact numbers of SAPS commanders for use in imergencies.
• Create a voluntary self-defence structure capable of operating within the perameters of the law to contribute to the safety and security of the farming community. Such a capability should make provision for neighbouring farmers to participate in a reaction component when fellow farmers are threatened and also the ability to ensure the safety of women, children and senior citizens in a place of safety.
• Identify capable and cool-headed individuals to negotiate on behalf of targeted farmers thus minimising the possiblity of short-sighted emotional reaction. Utlising a legal practioner in this manner could contribute to ensure appropriate actions within the parameters of the law.
• Ensure that a chronological record of proceedings is kept supported by visual evidence (still- or video material) of agitators, leaders and transgressors of the law thus making identification possible.Cell phones can be used.
• Identify alternative sources of labour where harvesting may be interrupted by strike action.
• Arrange for neighbours to be on stand by with fire-fighting equiptment and first aid bags.
• Ensure that the legal requirements regarding self defence and protection of private property are made available in easy understandable terms to all involved and see to it that it is understood.
• Violence and/or intimidation must be dealt with as criminal activities, even if political involvement is suspected.

UNITY IS STRENGHT. GET INVOLVED IN YOUR LOCAL ORGANISED AGRICULTURE STRUCTURE RIGHT NOW

Lukas
12-03-2012, 07:13 AM
WAT IS JOU REG OM JOU EIENDOM TE BESKERM ?

Ek het gister ’n PDF dokument gekry wat ek nou geplaas kan kry nie. Die dokument is gratis deur Advokate opgestel wat aan jou jou reg om jou eiendom te beskerm, verduidelik.

Mense wat hierdie dokument soek, moet ’n epos aan my stuur by [email protected] en wanneer die epos weer vol word, kan julle die versoek na [email protected] stuur.

Wanneer ek die dokument hier kan plaas, sal ek dit doen.

baardman
12-03-2012, 10:40 PM
Inligting soos deur Lukas deurgegee

Unregistered
12-04-2012, 09:32 AM
VIR ONMIDDELLIKE VRYSTELLING

NORMALISERING VAN LANDBOU


Verklaring deur die Ad hoc-komitee vir die beskerming van Eiendomsreg.

Die optredes van individue, organisasies en politieke leiers, tydens die onlangse arbeidsonrus in die Wes-Kaap was verantwoordelik vir die skep van
'n klimaat vir anargie en misdadige optredes wat die land in 'n krisis kan dompel. Die duidelike gebrek aan agting en respek vir eiendom en eiendomsreg is besig om 'n tameletjie te word in Suid-Afrika en het die potensiaal om die land te vernietig.

Dit is jammer dat gewetenlose leiers met versteekte agendas nie huiwer om die publiek te mislei, onskuldige persone op sleeptou te neem, die land te
destabiliseer, mense se lewens in gevaar stel en dit alles vir eie ambisie en aspirasies, sonder enige respek en verantwoordelikheid teenoor die
grondwet en die wette van die land.

In die lig hiervan het die veiligheidspan van die Ad hoc-komitee vir die Beskerming van Eiendomsreg, tydens 'n dringende vergadering, Donderdag 29 November 2012, in Johannesburg, besluite om Suid Afrikaners se veiligheid te verseker en hulle eiendom te beskerm, geneem. Die besluite behels stappe om burgers te bemagtig om hul regte binne die bestaande grondwet op te neem om huis en haard te beveilig en te beskerm en paraat te raak om die hernude pogings om die land te distabiliseer te bowe te kom. Riglyne oor noodweer is aan al die organisasies van die Ad Hoc-komitee voorsien om aan duisende van hulle lede te versprei.

Gemeenskappe word versoek om in alle gevalle met die Suid-Afrikaanse polisie te skakel om hulle samewerking te verkry en uitklaring te kry oor die plig en verantwoordelikheid van die polisie om sy burgers te beskerm. Daadwerklike duidelike en konsekwente optredes soos voorgeskryf moet in alle gevalle uitgevoer word wat pro-aktiewe misdaad bekamping insluit. Klem word gelê op die identifisering en verwydering van die aanstigters en stappe tot die wetlike vervolging en die indien van eise vir skade vergoeding wat
voorkom.

Die ad hoc-komitee as koördineerder van tientalle burgerlike organisasies oor die politieke spektrum het sy strukture aktiveer om vir die volgende
maande n koördinerende rol te speel om eiendom te beskerm, 'n klimaat te skep vir die normalisering van gemeenskappe en om boere in staat te stel om
ongehinderd gehalte voedsel en vesel te produseer vir die land en die internasionale mark.

Die gebeure van die laaste weke het die vertrouensverhoudinge in landbou geskend en ingrypende aanpassings wat gepaard sal gaan met werksverlies en herstrukturering van arbeidsmag is onafwendbaar.

Die Regering moet verseker dat hy nie ten prooi val van onrealistiese looneise wat nie lewensvatbaar is nie en bloot dien om 'n onstabiele
speelveld en klimaat te skep waarin misdaad kan gedy om die land verder te destabiliseer.

'n Ernstige beroep word gedoen op vakbonde, die Regering en regeringsleiers en alle ander betrokke partye om uit te styg bo die politiekery van die
dag en vry van ideologie en persoonlike belang Suid-Afrika eerste te stel, die grondwet in stand te hou en die veiligheid van die land en sy mense
voorop te stel. Daar is meer as genoeg welwillendheid onder die meeste Suid Afrikaners om Suid-Afrika op die pad van voorspoed en sukses te plaas maar
dit sal verg dat gemeenskappe bevry moet word van die wolf in skaapsklere wat ander agendas dryf.

Navrae:


Jaco Schoeman
083 651 0739