Page 3 of 6 FirstFirst 12345 ... LastLast
Results 21 to 30 of 51

Thread: Dood op ons paaie

 1. #21
  Nee Hein, die draak/slang/satan het van sy skepping af bonatuurlike magte gehad, hy gee die dier/regerings/owerhede die vermoe om bonatuurlike tekens te doen. Die mag om oor mense te heers kom van die mense af omdat hulle die draak en diere aanbid.

  Hoe het Jakob Zuma sy mag gekry, die korrupte regering? Van die mense wat vir hulle stem, die mense wat hulle aanbid.

  Chris

 2. #22
  Die mag van satan

  Ek weet nie waar gaan die onderwerp heen en waarom ons juis hierdie bespreek nie, maar kom ons gaan aan. Kom ons probeer so ‘n paar goed uitredeneer....
  Chris, my vraag is dan nog steeds, waar het satan dan sy oorspronklike mag gekry? Jy redeneer satan het dit van die begin af gehad. Dus van die begin af...

  Waar het hy hierdie bomenslike krag gekry om wonders en tekens te kan doen, van die begin af tot aan die einde van die dae in Openbaring?
  En as hy dan hierdie bomenslike krag gehad het van die begin af, dan neem ek aan hy het nog steeds van die krag beskikbaar.
  Dan kan jy ook die vraag vra, hoekom perk God nie AL satan se krag en mag in nie?
  Wie is in beheer? Is God in beheer van satan, m.a.w. satan MAG NET DOEN, WAT GOD TOELAAT, of doen satan net wat hy wil op aarde?

  Kan jy bietjie hieroor gaan nadink:
  Gen 3:1 Maar die slang was listiger AS AL DIE DIERE van die veld WAT die HERE God gemaak het.
  Wie het die slang gemaak? Wie het die slang laat doen wat hy doen?

  Jes 14:12 Hoe het jy uit die hemel geval, o mrester, seun van die dageraad! Hoe l jy teen die aarde neergeslaan, OORWELDIGER van die nasies!
  Jes 14:13 En jy het in jou hart ges: Ek wil opklim in die hemel, my troon verhef bo die sterre van God en sit op die berg van samekoms in die uithoeke van die Noorde.
  Jes 14:14 Ek wil klim bo die hoogtes van die wolke, MY GELYKSTEL met die Allerhoogste!

  Wie was so braaf, dat hy kans gesien het om God aan te vat? Net satan.
  Wie het toegelaat dat satan homself wou gelykstel met God?

  1Pe 5:8 Wees nugter en waaksaam, want julle testander, die duiwel, loop rond soos ‘n brullende leeu, en soek wie hy kan verslind.
  Die duiwel word beskryf as iemand wat ALTYD soekend is om enige iemand te verslind op aarde. Wie laat dit toe? God is in beheer van ALLES. Hoekom laat God dit toe?


  Opb 12:9 En die groot draak is neergewerp, die ou slang wat genoem word duiwel en Satan, wat die hele wreld verlei, hy is neergewerp op die aarde, en sy engele is saam met hom neergewerp.
  Opb 12:10 Toe hoor ek ‘n groot stem in die hemel s: Nou het die heil en die krag en die koningskap die eiendom van onse God geword, en die mag van sy Christus; want die aanklaer van ons broeders is neergewerp, hy wat hulle aanklaag voor onse God, dag en nag.
  Opb 12:11 En hulle het hom oorwin deur die bloed van die Lam en deur die woord van hulle getuienis, en hulle het tot die dood toe hulle lewe nie liefgehad nie.
  Opb 12:12 Daarom, wees verheug, o hemele en die wat daarin woon; wee die bewoners van die aarde en die see, want die duiwel het NA JULLE neergedaal met GROOT WOEDE, omdat hy WEET dat hy min tyd het.

  Hoekom word hierdie groot woede van satan toegelaat deur God? Hoekom word die satan na die aarde toe neergewerp, hier waar ons bly?


  En nou sien ons ‘n ander prentjie. ‘n Prentjie wat wys dat God ALLE mag onder Hom het.
  Rom 13:1 Laat elke mens hom onderwerp aan die magte wat oor hom gestel is, want daar is GEEN MAG behalwe VAN God nie, en die wat daar is, IS DEUR GOD INGESTEL,
  Chris, ek sien jy toon aan dat mense vir oom Jacob aangestel het, en hom verkies het en dus vir die korrupte regering daargestel. Nou wat staan dan hierbo Chris? Het mense dit gedoen of God? In elke geval kan jy die vraag vra of gewone SA burgers vir oom Jacob “aangestel het, of Luthuli huis.....
  God wys vir ons dat GEEN mag bo die aande, op die aarde, of onder die aarde daargestel is, behalwe DEUR GOD SELF nie. Dis wat ek sien Chris, wat sien jy?


  Wie heers bo alles Chris? Wie in in beheer oor alles Chris?
  1Kron 29:10 En Dawid het die HERE geloof voor die o van die hele vergadering, en Dawid het ges: U sy geloofd, HERE, God van ons vader Israel van ewigheid tot ewigheid.
  1Kron 29:11 Aan U, HERE, KOM TOE die grootheid en die mag en die heerlikheid en die roem en die majesteit, ja, ALLES in hemel EN op aarde; aan U, HERE, kom toe die koningskap en die selfverhoging as Hoof oor ALLES.
  1Kron 29:12 En die rykdom en die eer kom van U, en U HEERS OOR ALLES; en in u hand is krag en mag, en in u hand is dit om ALLES groot en sterk te maak.


  ALLES is onderwerp aan Christus deur die Vader. Noudat Christus op die troon sit, is ALLES AAN Hom onderwerp, alle mag en alle krag.
  Eff 1:20 wat Hy gewerk het in Christus toe Hy Hom uit die dode opgewek het en Hom laat sit het aan sy regterhand in die hemele,
  Eff 1:21 bo ALLE owerheid en mag en krag en heerskappy en elke naam wat genoem word, nie alleen in hierdie wreld nie, maar ook in die toekomstige
  .

  Eph 1:21 Christ RULES there above ALL heavenly rulers, authorities, powers, and lords; He has a title superior to all titles of authority in this world and in the next. (GNB)

  Hoekom gaan ek sover om al die goed uit te lig Chris en Lukas?
  Eendag sal ons almal uitvind dat selfs satan vir God se doel geskape is, en binne Sy wil. God was in beheer toe satan geskape is. God was in beheer toe satan gerebeleer het teen Hom. God het dit selfs toegelaat, en nie vir satan daar en dan doodgemaak nie. Ja God is in beheer oor alle mag en krag. God is nie buite beheer nie, HY IS IN BEHEER. Al dink mense nie so nie God is in beheer!
  Indien jul nie saamstem nie, kom ons praat daaroor.

 3. #23
  Hein

  Ons het die gesprek al gehad. Jy raak 'n klomp dinge kwyt en wanneer iemand jou die teendeel wys raak jy weg. Ek sal jou vrae weer verduidelik, nie om jou te probeer oortuig nie, maar ter wille van die wat hierdie die eerste keer lees.

  Heel eerste, God het nie satan geskape nie, daardie twyfelagtige eer kom die mens toe. God het lucifer geskape en in die tuin van Eden geplaas om Adam en Eva te beskut.

  Eze 28:13 Jy was in Eden, die tuin van God; allerhande edelgesteentes was jou bedekking: karneool, topaas en jaspis, chrisoliet, oniks, sardoniks, saffier, karbonkel en smarag; en van goud was die werk van jou kassies en groewe aan jou; op die dag toe jy geskape is, is hulle berei.
  Eze 28:14 Jy was ‘n grub met uitgespreide vlerke wat beskut, en Ek het jou gestel op ‘n heilige berg; ‘n god was jy; jy het gewandel tussen vurige gesteentes.
  Eze 28:15 Jy was volkome in jou we van die dag af dat jy geskape is, totdat daar ongeregtigheid in jou gevind is.

  Satan se trots en jaloesie het gemaak dat hy Adam en Eva mislei en hulle het die outoriteit wat God hulle gegee het om te heers op aarde aan satan oorhandig. So het die mens satan geskep, die prins van die wereld. Die een wat selfs vir Jesus die outoriteit kon aanbied toe hy Hom in die woestyn versoek het.


  God het al satan se krag ingeperk, die mag wat satan oor mense het is dit wat hulle vir hom gee. Dit is mense se keuse, hulle wil, God het elke mens 'n wil gegee en elkeen kies.

  Isa 14:12 Hoe het jy uit die hemel geval, o mrester, seun van die dageraad! Hoe l jy teen die aarde neergeslaan, oorweldiger van die nasies!
  Isa 14:13 En jy het in jou hart ges: Ek wil opklim in die hemel, my troon verhef bo die sterre van God en sit op die berg van samekoms in die uithoeke van die Noorde.
  Isa 14:14 Ek wil klim bo die hoogtes van die wolke, my gelykstel met die Allerhoogste!
  Isa 14:15 Ja, in die doderyk sal jy neergewerp word, in die diepste plekke van die kuil!
  Isa 14:16 Die wat jou sien, beskou jou, hulle let op jou en s: Is dit die man wat die aarde laat sidder het, koninkryke laat beef het?
  Isa 14:17 Die wreld soos ‘n woestyn gemaak en sy stede verwoes het, wat sy gevangenes nie losgelaat het huis toe nie?
  Isa 14:18 Al die konings van die nasies, hulle almal rus met eer, elkeen in sy huis;
  Isa 14:19 maar jy is gewerp, ver van jou graf, soos ‘n afskuwelike uitspruitsel, oordek met die wat verslaan is, wat deurboor is met die swaard, wat neerdaal na die klippe van die grafkuil soos vertrapte aas.

  Satan het geen mag oor nie, God het dit weggeneem. Die mens het die mag om sy kop te vermorsel, tog kies mense om satan te aanbid, te verhef, sy gruwel voorstelle uit te voer. Daardie mense gee satan mag. Daardie mense mislei ander mense om vir hulle te stem, hulle word regerings en kry nog mag. Hulle word egter nog steeds deur satan beheer en op daardie manier het die slang/draak nog mag op aarde. God kies nie om die satan enige mag te gee nie, die mense wat hom dien doen dit. Dit is nie God se wil nie! God het nie die outoriteit op aarde nie, God kan net manifesteer waar Sy kinders, Hom deur hulle gehoorsaamheid en liefde in beheer sit. Dit is hoekom God, mens moes word om as Jesus op aarde te wandel.

  Hein, God is liefde, liefde moet met liefde regeer nie vrees nie, God het gekies om liefde(Homself) so aan die heelal te openbaar. Liefde kan nie afgedwing word nie, dit is 'n keuse. Al manier om dus liefde te wys is om dit te kies en te beleef. So God het gekies om keuses toe te laat sodat Hy Sy liefde aan die heelal kan wys.

  Alle gesag is verseker nie van God af nie, verseker nie gesag wat teen God en Sy kinders is nie. As jy verder aflees in Romeine 13 sal jy sien.
  Rom 13:4 want hy is ‘n dienaar van God, jou ten goede. Maar as jy kwaad doen, vrees dan; want hy dra die swaard nie verniet nie, want hy is ‘n dienaar van God, ‘n wreker om die een wat kwaad doen, te straf.

  Ten goede is die sleutelwoorde. Wanneer dit nie ten goede is nie, is dit nie van God nie.

  Eph 6:12 Want ons worstelstryd is nie teen vlees en bloed nie, maar teen die owerhede, teen die magte, teen die wreldheersers van die duisternis van hierdie eeu, teen die bose geeste in die lug.

  Het die owerhede nie ook mag oor ons nie? Hierdie mag kom verseker nie van God af nie. God stel nie owerhede aan sodat ons 'n stryd moet stry nie.

  Hein, selfs Isreal het met tye sy eie konings tot sy verdriet aangestel.

  Hos 8:3 Israel het die goeie verwerp—die vyand sal hom agtervolg!
  Hos 8:4 Hlle het konings aangestel, maar nie uit My nie; hulle het vorste gekies, maar sonder my wete; van hul silwer en goud het hulle vir hul afgode gemaak tot hulle verderf.

  God is nie 'n demokraat nie. God is nie naby gewees op stemdag nie. Die massas het Jakob en sy anc kaders aangestel, God het geen beheer daaroor nie, dit is hoe satan sy mag in die wereld vergroot, moenie God daarvoor blameer nie, dit is nie Sy wil nie, dit is nie onder Sy beheer nie. Hy het die outoriteit om te heers op aarde weer vir ons kom teruggee, as Jesus. In plaas van heers, baklei meeste mense nog met sonde.

  Chris

 4. #24
  Hein

  My tyd was bietjie beperk vanmiddag, ek verduidelik verder.

  God skep die mens en gee die opdrag om te heers. God gee Sy outoriteit as skepper en eienaar, aan die mens. God self noem die mens gode van die aarde. Seuns van die allerhoogste. Volgens die Bybel en God self is die mens dus gode aan wie Hy die outoriteit gegee het om oor die aarde te heers. God het die aarde aan die mense gegee.


  Gen 1:28 En God het hulle gesen, en God het vir hulle ges: Wees vrugbaar en vermeerder en vul die aarde, onderwerp dit en heers oor die visse van die see en die vols van die hemel en oor al die diere wat op die aarde kruip.

  Psa 82:6 Ek self het ges: Julle is gode, en julle is almal seuns van die Allerhoogste—

  gode:
  H430
  אלהים
  'ĕlôhı̂ym
  el-o-heem'
  Plural of H433; gods in the ordinary sense; but specifically used (in the plural thus, especially with the article) of the supreme God; occasionally applied by way of deference to magistrates; and sometimes as a superlative: - angels, X exceeding, God (gods) (-dess, -ly), X (very) great, judges, X mighty.


  Psa 115:16 Die hemele is hemele vir die HERE, maar die aarde het Hy aan die mensekinders gegee.


  Lucifer 'n engel, perfek geskape deur God, is jaloers op die outoriteit wat God aan die mens gegee het. Lucifer se outoriteit as engel was voorwaardelik, die mens se outoriteit om te heers op aarde is onvoorwaardelik, God het dit weggegee sonder voorwaarde. God het dus nie outoriteit om meer op aarde heers nie. Hy het gekies om dit vir die mens te gee.

  Die mens word verlei en kies uit vrye wil om daardie outoriteit vir lucifer te gee, wat as gees in die liggaam van 'n slang aan die mens verskyn. Satan kan dus ook net deur 'n liggaam op aarde manifesteer.
  Die mens het satan toegelaat om hom te verlei, op daardie tydstip het die mens satan gemaak. Satan is dus 'n menslike mismaaksel van lucifer.

  Satan se krag as engel het gestop toe hy teen God gaan. Hy het geen van sy magte en kragte wat hy as engel gehad het oor nie, hy het dit verruil vir die mens se outoriteit. Satan het dus net dieselfde mag as wat God die mens gegee het. Satan is nou 'n gees wat 'n liggaam nodig het om op aarde te manifesteer, hy het net mag wanneer ons hom mag gee, hy kan niks doen op aarde sonder 'n liggaam.

  Isa 14:15 Ja, in die doderyk sal jy neergewerp word, in die diepste plekke van die kuil!
  Isa 14:16 Die wat jou sien, beskou jou, hulle let op jou en s: Is dit die man wat die aarde laat sidder het, koninkryke laat beef het?


  'n Gewillige liggaam gee satan outoriteit. Wanneer die mens in die vlees toegee vir satan gee ons dus vir satan outoriteit en perk God wat ook Gees is in.

  As jy dink ons kan nie God inperk nie, die Bybel se anders.

  Psa 78:41 en hulle het God opnuut versoek en die Heilige van Israel gekrenk.

  Gekrenk is vertaal van:
  tâvâh
  taw-vaw'
  A primitive root (or perhaps identical with H8427 through a similar idea from scraping to pieces); to grieve. (By confusion with H8427): - limit [by confusion with H8427].

  Hier is 'n voorbeeld van hoe mense se ongeloof Jesus ingeperk het.

  Mar 6:5 En Hy kon daar geen krag doen nie, behalwe dat Hy ‘n paar siekes die hande opgel en hulle gesond gemaak het.
  Mar 6:6 En Hy was verwonderd oor hulle ongeloof. Daarop het Hy die dorpe rondom deurgegaan en geleer.

  Kon:
  G1410
  δύναμαι
  dunamai
  doo'-nam-ahee
  Of uncertain affinity; to be able or possible: - be able, can (do, + -not), could, may, might, be possible, be of power.

  Krag:
  G1411
  δύναμις
  dunamis
  doo'-nam-is
  From G1410; force (literally or figuratively); specifically miraculous power (usually by implication a miracle itself): - ability, abundance, meaning, might (-ily, -y, -y deed), (worker of) miracle (-s), power, strength, violence, mighty (wonderful) work.

  Kerke het ons geleer dat satan allerhande wonderlike kragte en magte het. Dit is 'n leuen, satan het slegs die mag wat mense aan hom gee. Dit was egter 'n swak poging om mense met vrees vir satan in die kerke te probeer hou. As jy dit of dat kom die duiwel jou haal.


  Joh 4:24 God is Gees; en die wat Hom aanbid, moet in gees en waarheid aanbid

  God het die krag en reg as eienaar en skepper, maar het gekies om Sy outoriteit om te heers op aarde vir die mens te gee. Dit maak Hom nie minder almagtig nie, dit wys net Sy liefde en vertroue in Sy skepping.

  Chris

 5. #25

  Dankie chris

  Mooi gedoen...

  Dankie vir die skrywe dit bewys weereens daar is mense wat tog die bybel reg lees asook verstaan...

 6. #26
  Dankie Chris, jy het dit mooi uitgebeeld, en ek stem saam met baie van dit wat jy hier skryf.

  Maar tog s jy satan het geen mag, behalwe as die mens dit vir hom gee. Ek kannie heeltemal daarmee saamstem nie.
  Ek dink wat jy eintlik moes gese het, is dat satn verskriklik baie mag besit, maar dit kannie tot volle verwerkliking kom, as dit nie manifesteer deur mense of persone nie.

  Die mn waaruit Jesus die duiwels uitgedryf het, was vasgemaak met kettings, maar hy het dit stukkend gebreek. As satan dan geen mag het nie, sou die man dit nie kon doen nie.
  Voodoo is voorbeeld daarvan, waar goed met ander mense gebeur wat nie daarvoor gesoek het nie.
  Sangomas wat vloeke ( curses) uitspreek en dit gebeur op verskillende mense.

  Ook so sien jy tog dat satan beheerde mense bo menslike goed aanvang, wat normale mense glad nie kan doen nie. As die mens dan die mag aan hom gee, waar word satan dan so sterk? Klein kindertjies wat demonies beset word, en groot dade aanvang wat bo menslik is. Dit sien ons orals in die wereld.

  En dn wil ek net weer noem dat ek glo elke daad, elke gedagte, elke beweging van stan is nie vir God n verrassing nie. God weet dit lank voordat dit begin. God word nie verras deur satan of mens se dade nie. God is ten volle in beheer. Indien n persoon more geroof gaan word, weet God dit lankal, duisende jare gelede.
  God is nie verantwoordelik vir hul bose dade nie, maar dis nie buite God se beheer nie.
  God ken die toekoms, en daarom glo ek dat satan ook n doel het in God se skeppingsdoel. Die volheid daarvan sal ons eendag in die hemel verstaan

  Groetnis.

 7. #27
  Naand Hein

  Ek het vir jou goeie nuus, satan het geen mag nie, niks, zero, nul. Satan kan mislei en verlei, toertjies doen, is nie mag of krag nie, dit is net nog 'n vorm van misleiding.

  Die probleem kom wanneer ons toelaat dat, satan 'n mens mislei, om 'n wapen te vat en onskuldige mense dood te skiet, dan het daardie persoon mag en word hy deur satan beheer, dit gee satan mag. Wanneer satan magtige mense soos politici mislei of verlei het hy groter mag oor die politici se onderdane. Dit kan gevaarlik wees vir mense wat nie die waarheid ken nie. Die Bybel se hy loop rond soos 'n brullende leeu, nie hy is een nie, weer misleiding.

  Die resep om dit tee te werk is volgens Jakobus eenvoudig.

  Jas 4:7 Onderwerp julle dan aan God; weerstaan die duiwel, en hy sal van julle wegvlug.

  Onderwerp aan God, maklik ons het dit gedoen. Weerstaan, dit is so eenvoudig soos dit, dit was voor die sondeval so en nou weer so, vir gelowiges. Dit word beter, hy sal van julle wegvlug. Iets of iemand met krag en mag vlug nie, iets of iemand vol vrees wel. Satan is gevalle, verby, geoordeel, gestroop, verneder. Dit is net mense met agendas wat hom lewendig hou. Die wat glo in sy mag, val vir sy toertjies, hom aanbid, sy dade doen, daai mense gee hom mag.

  Hein, natuurlik weet God presies wat gaan gebeur, watse keuse elkeen gaan neem, ook satan se doen en late. Dit maak dit nie noodwendig Sy wil of sit Hom in beheer nie, dit maak God nie medepligtig nie.

  Satan het geen doel in God se skeppingsdoel nie, Hy het hom nie eers gemaak nie, die mens het. Dit is 'n baie eenvoudige redenasie. As God 'n doel gehad het met satan beteken dit God se plan is afhanklik van satan, God se plan kan nie werk sonder satan nie, belaglik, dit kan mos nie wees nie. Dit maak die goeie afhanklik van die kwaad, liefde afhanklik van vrees en God afhanklik van satan??? Nee, dit kannie. Kom daaroor.

  Chris

 8. #28
  So Chris, jy s satan kan net toertjies doen, mislei, ens, dis al. Jy s ook dat ons vir satan mag gee, dis al wat kan gebeur.

  So Chris, wat het met Job gebeur? Het Job die mag aan satan gegee?
  Wat het met Paulus gebeur? Het Paulus die mag aan satan gegee om hom op die mond te slaan?
  Wat gebeur met klein kindertjies wat demonies beset is, het hul die mag aan satan gegee?
  Wat gebeur met mense wat siek is, het hul vir satan die mag gegee om hul siek te maak?

  Asseblief Chris, dink weer. Om mag fisies aan satan te gee, IS SLEGS EEN VORM, van die mag wat satan kry.
  Daar is verskillende vorme waar satan mag kry, of sy mag wys..., maar jy glo dit net nie.

 9. #29
  Ja Hein, dit is presies wat ek se en wat die Bybel se.
  Jy word mislei. Die nadeel van misleiding is dat jy nie besef jy word mislei nie, die voordeel is dat sodra jy besef jy word mislei, word jy nie meer mislei nie. Misleiding is net effektief solank jy dit nie raaksien nie.

  Kyk nou mooi.

  Heb 2:14 Aangesien die kinders dan vlees en bloed deelagtig is, het Hy dit ook op dieselfde manier deelagtig geword, sodat Hy deur die dood hom tot niet kon maak wat mag oor die dood het—dit is die duiwel—

  Die duiwel is tot niet gemaak. Dis tog wat daar staan?

  Col 2:14 en die skuldbrief teen ons, wat met sy insettinge ons vyandig was, uitgedelg en weggeruim het deur dit aan die kruis vas te nael,
  Col 2:15 nadat Hy die owerhede en magte uitgeklee en hulle in die openbaar tentoongestel en daardeur oor hulle getriomfeer het.

  Joh 16:11 en van oordeel, omdat die owerste van hierdie wreld geoordeel is.

  Col 1:13 Hy wat ons verlos het uit die mag van die duisternis en oorgebring het in die koninkryk van die Seun van sy liefde,

  Eph 6:11 Trek die volle wapenrusting van God aan, sodat julle staande kan bly teen die liste van die duiwel.
  Eph 6:12 Want ons worstelstryd is nie teen vlees en bloed nie, maar teen die owerhede, teen die magte, teen die wreldheersers van die duisternis van hierdie eeu, teen die bose geeste in die lug.

  Teen die liste, kyk wat is die liste.
  G3180
  μεθοδεία
  methodeia
  meth-od-i'-ah
  From a compound of G3326 and G3593 [compare “method”]; traveling over, that is, travesty, (trickery): - wile, lie in wait.

  Dan se vers 12 duidelik, ons stryd is nie teen die vlees en bloed nie maar dit wat in die vlees en bloed is. Daarvoor het God vir ons wapen gegee om staande te bly, waar is die mag oor ons??


  Hier is baie versies en ek het nie lank gesoek nie, satan is reeds as verslaande in die openbaar tentoongestel, net mense se ongeloof om dit te glo en hul geloof om in satan se mag te glo, gee hom mag. Se die Bybel nie ons sal uit die geloof lewe nie, se die Bybel nie ons sal van elke woord wat uit ons mond kom lewe nie. Dis wat die bybel se, so wanneer jy glo satan is magtig en jy bely dit, sal hy vir jou magtig wees. Volgens jou geloof, nie God se wil nie.


  Job erken self dat dit wat hy die meeste gevrees het, het oor hom gekom. Dit was sy vrese wat satan die geleentheid gegee het om hom aan te val. Ons het die Job geval al 'n paar keer deurgewerk, gaan soek dit gerus en lees dit weer.

  Job 3:25 Wat ek gevrees het, het oor my gekom; waarvoor ek bang was, het my getref.
  Job 3:26 Ek het geen rus en geen vrede nie, geen verposing nie, net angs.”

  Paulus se doorn in die vlees het ons ook al verskeie kere deurgewerk, dit is op ander drade hier beskikbaar. Paulus het self die mag aan satan gegee en hy erken dit. As jy dit nog nie verstaan se dan verduidelik ek weer.

  Hein daar is twee voorbeelde van kinders wat besete was in die Bybel. Dit se egter nie hoekom dit gebeur het nie. Beide gevalle het Jesus die bose geeste uitgedryf. Ek sien nie mag daar nie ek sien net vrees van die wat wegvlug.

  Mat 17:16 Ek het hom al na u dissipels toe gebring, en hulle kon hom nie gesond maak nie.”
  Mat 17:17 “Ongelowige en ontaarde geslag,” het Jesus ges, “hoe lank moet Ek nog saam met julle wees? Hoe lank moet Ek julle nog verdra? Bring hom hier vir My!”
  Mat 17:18 Jesus het die bose gees skerp aangespreek, en die bose gees het van die seun af weggegaan. Van daardie oomblik af het die seun gesond geword.

  Jesus vererg Hom vir Sy dissipels oor hulle swak geloof. Daarna spreek hy skerp en die kind word gesond. Kom Hein hier is geen mag van die gees se kant af nie, net ongeloof van die mense het die gees 'n vashou plek gegee. Wat sal Jesus vir jou se as jy se satan en sy demone is magtig? Ongelowige en ontaarde geslag?

  Hein wys asb vir ons waar in die Bybel leer jy van satan se mag. Dit is nou mag anders as dit wat hy van mense kry soos in Openbaring. Kom oortuig jy ons van satan se mag en krag.

  Chris

 10. #30

  Die volle wapen uitrusting wat God vir ons gee

  Dankie Chris weer eens mooi indie kol

  Jou verwysing

  Eph 6:11 Trek die volle wapenrusting van God aan, sodat julle staande kan bly teen die liste van die duiwel.
  Eph 6:12 Want ons worstelstryd is nie teen vlees en bloed nie, maar teen die owerhede, teen die magte, teen die wreldheersers van die duisternis van hierdie eeu, teen die bose geeste in die lug.

  As die mense net eers daardie deel verstaan gaan dit baie beter word agv die aanslag teen ons kinders....want ons moet begin glo weer soos kinders......

  Hein net vir jou voor jy chris wil antwoord. Gaan lees die draad

  Dit is net die begin.

Page 3 of 6 FirstFirst 12345 ... LastLast

Posting Permissions

 • You may not post new threads
 • You may not post replies
 • You may not post attachments
 • You may not edit your posts
 •