Page 1 of 3 123 LastLast
Results 1 to 10 of 28

Thread: Is Gebooie of Wet nog geldig is die vraag?

 1. #1

  Is Gebooie of Wet nog geldig is die vraag?

  Nov 16 het hierdie vraag gestel, en ek dink hy wil kommentaar daarop lewer.  is die 10 gebooie nog geldig? kan iemand dit vir ons hier plaas?


  20 TOE het God al hierdie woorde gespreek en ges:
  2Ek is die Here jou God wat jou uit Egipteland, uit die slawehuis, uitgelei het.
  3Jy mag geen ander gode voor my aangesig h nie.
  4Jy mag vir jou geen gesnede beeld of enige gelykenis maak van wat bo in die hemel is, of van wat onder op die aarde is, of van wat in die waters onder die aarde is nie.
  5Jy mag jou voor hulle nie neerbuig en hulle nie dien nie; want Ek, die Here jou God, is n jaloerse God wat die misdaad van die vaders besoek aan die kinders, aan die derde en aan die vierde geslag van die wat My haat;
  6en Ek bewys barmhartigheid aan duisende van die wat My liefhet en my gebooie onderhou.
  7Jy mag die Naam van die Here jou God nie ydellik gebruik nie, want die Here sal die een wat sy Naam ydellik gebruik, nie ongestraf laat bly nie.
  8Gedenk die sabbatdag, dat jy dit heilig.
  9Ses dae moet jy arbei en al jou werk doen;
  10maar die sewende dag is die sabbat van die Here jou God; dan mag jy gn werk doen niejy of jou seun of jou dogter, of jou dienskneg of jou diensmaagd, of jou vee of jou vreemdeling wat in jou poorte is nie.
  11Want in ses dae het die Here die hemel en die aarde gemaak, die see en alles wat daarin is, en op die sewende dag het Hy gerus. Daarom het die Here die sabbatdag gesen en dit geheilig.
  12Eer jou vader en jou moeder, dat jou dae verleng mag word in die land wat die Here jou God aan jou gee.
  13Jy mag nie doodslaan nie.
  14Jy mag nie egbreek nie.
  15Jy mag nie steel nie.
  16Jy mag geen valse getuienis teen jou naaste spreek nie.
  17Jy mag nie jou naaste se huis begeer nie; jy mag nie jou naaste se vrou begeer nie, of sy dienskneg of sy diensmaagd, of sy os of sy esel of iets wat van jou naaste is nie.
  Die Bybel : Ou Vertaling. 1996, c1954 (electronic edition of the 2nd edition.) (Ex 20:2). Suffolk, England: Bybelgenootskap van Suid-Afrika.

 2. #2
  Hein

  Die wet is geldig vir almal wat die verbond met God afgele het. Isreal het gekies om die verbond met God aan te gaan en het dit met bloed besvestig.


  Exo 24:7 En hy het die boek van die verbond geneem en dit voor die ore van die volk gelees. En hulle het ges: Alles wat die HERE gespreek het, sal ons doen en daarna luister.
  Exo 24:8 Toe neem Moses die bloed en gooi dit uit op die volk en s: Dit is die bloed van die verbond wat die HERE met julle gesluit het op grond van al hierdie woorde.

  Die verbond met Isreal is tot niet gemaak deur Jesus wat ingetree het as hoepriester en offer. Die heilges/ kinders van God, het nie 'n verbond met God nie.

  Chris

 3. #3

  in jou hart

  jip die een gaan ook n lekker draai maak, wat vir my duidelik uistaan oor die vorige paar draade

  die eindtye en tetens of merk ?

  ons moet mooi gaan kyk na die eienkappe van n persoon, groep en dan die gemeenskap grooter word dit n leefstyl van n area, dan word dalk en net dalk n heele land met sy bevolking gemeet aan die eienskappe

 4. #4

  daar is so baie verwysings ek gaan net een plaas julle kan lekker self gaan soek

  Synonyms for covetCollinsRoget'sWordNet
  verblong for
  Synonyms
  long for
  desire
  fancy
  envy
  crave
  aspire to
  yearn for
  thirst for
  begrudge
  hanker after
  lust after
  set your heart on
  have your eye on
  would give your eyeteeth for


  https://bible.knowing-jesus.com/topi...Inward-Desires

 5. #5
  Hein

  Die wet was nie God se eerste keuse as verbond met Isreal nie.

  God se eerste keuse was 'n verbond met priesters waar elkeen met Hom gemeenskap kan he.

  Exo 19:5 As julle dan nou terde na my stem luister en my verbond hou, sal julle my eiendom uit al die volke wees, want die hele aarde is myne.
  Exo 19:6 En jlle sal vir My n koninkryk van priesters en n heilige nasie wees. Dit is die woorde wat jy aan die kinders van Israel moet meedeel.

  Isreal verwerp die verbond, hulle wil nie 'n een tot een verhouding met God he nie en hulle stuur Moses om met God te onderhandel.

  Exo 20:18 En toe die hele volk die donderslae en die blitse en die geluid van die basuin en die rokende berg bemerk, het die volk dit gesien en gebewe en op n afstand bly staan.
  Exo 20:19 En hulle het vir Moses ges: Spreek u met ons, dat ons kan luister; maar laat God nie met ons spreek nie, anders sterwe ons.
  Exo 20:20 Toe antwoord Moses die volk: Wees nie bevrees nie, want God het gekom om julle te beproef en dat sy vrees voor julle o mag wees, sodat julle nie sondig nie.
  Exo 20:21 So het die volk dan op n afstand bly staan. Maar Moses het nader gegaan na die wolkedonkerheid waar God was.
  Exo 20:22 Toe s die HERE vir Moses: So moet jy met die kinders van Israel spreek: Julle het self gesien dat Ek met julle van die hemel af gespreek het.
  Exo 20:23 Julle mag naas My geen silwergode maak en geen goue gode vir julle maak nie.
  Exo 20:24 n Altaar van grond moet jy vir My maak, en daarop moet jy jou brandoffers en dankoffers, jou kleinvee en beeste, offer. Op elke plek waar Ek my Naam sal laat gedenk, sal Ek na jou toe kom en jou sen.

  Isreal aanvaar die verbond wat hoostukke 21,22 en 23 insluit.

  Exo 24:3 Toe Moses kom en aan die volk al die woorde van die HERE en al die verordeninge vertel, antwoord die hele volk met een stem en s: Al die woorde wat die HERE gespreek het, sal ons doen.
  Exo 24:4 En Moses het al die woorde van die HERE opgeskrywe en die mre vroeg hom klaargemaak en onder die berg n altaar gebou, en twaalf gedenkstene volgens die twaalf stamme van Israel.
  Exo 24:5 En hy het jongmanne van die kinders van Israel gestuur; di het brandoffers geoffer en as dankoffers bulle vir die HERE geslag.
  Exo 24:6 En Moses het die helfte van die bloed geneem en dit in komme gegooi en die helfte van die bloed teen die altaar uitgegooi.
  Exo 24:7 En hy het die boek van die verbond geneem en dit voor die ore van die volk gelees. En hulle het ges: Alles wat die HERE gespreek het, sal ons doen en daarna luister.
  Exo 24:8 Toe neem Moses die bloed en gooi dit uit op die volk en s: Dit is die bloed van die verbond wat die HERE met julle gesluit het op grond van al hierdie woorde.
  Exo 24:9 Daarop het Moses opgeklim met Aron, Nadab en Abhu en sewentig van die oudstes van Israel.

  In Eksodus 32 doen Isreal die goue kalf ding en God wil hulle vernietig. Moses pleit vit genade en God is hulle genadig. Hy bevestig die verbond en die leviete word priesters.

  Die verbond is nie van toepassing op kinders van God vandag nie.

  Gal 3:9 Sodat die wat uit die geloof is, gesen word saam met die gelowige Abraham.
  Gal 3:10 Want almal wat uit die werke van die wet is, is onder die vloek; want daar is geskrywe: Vervloek is elkeen wat nie bly in alles wat geskryf is in die boek van die wet om dit te doen nie.
  Gal 3:11 En dat niemand deur die wet by God geregverdig word nie, is duidelik; want die regverdige sal uit die geloof lewe.
  Gal 3:12 Maar die wet is nie uit die geloof nie, maar die mens wat hierdie dinge doen, sal daardeur lewe.
  Gal 3:13 Christus het ons losgekoop van die vloek van die wet deur vir ons n vloek te wordwant daar is geskrywe: Vervloek is elkeen wat aan n hout hang
  Gal 3:14 sodat die sen van Abraham na die heidene kan kom in Christus Jesus, en dat ons die belofte van die Gees deur die geloof kan ontvang.

  Chris

 6. #6
  Quote Originally Posted by 454 View Post
  Hein

  Die wet was nie God se eerste keuse as verbond met Isreal nie.

  God se eerste keuse was 'n verbond met priesters waar elkeen met Hom gemeenskap kan he.

  Exo 19:5 As julle dan nou terde na my stem luister en my verbond hou, sal julle my eiendom uit al die volke wees, want die hele aarde is myne.
  Exo 19:6 En jlle sal vir My n koninkryk van priesters en n heilige nasie wees. Dit is die woorde wat jy aan die kinders van Israel moet meedeel.

  Isreal verwerp die verbond, hulle wil nie 'n een tot een verhouding met God he nie en hulle stuur Moses om met God te onderhandel.

  Exo 20:18 En toe die hele volk die donderslae en die blitse en die geluid van die basuin en die rokende berg bemerk, het die volk dit gesien en gebewe en op n afstand bly staan.
  Exo 20:19 En hulle het vir Moses ges: Spreek u met ons, dat ons kan luister; maar laat God nie met ons spreek nie, anders sterwe ons.
  Exo 20:20 Toe antwoord Moses die volk: Wees nie bevrees nie, want God het gekom om julle te beproef en dat sy vrees voor julle o mag wees, sodat julle nie sondig nie.
  Exo 20:21 So het die volk dan op n afstand bly staan. Maar Moses het nader gegaan na die wolkedonkerheid waar God was.
  Exo 20:22 Toe s die HERE vir Moses: So moet jy met die kinders van Israel spreek: Julle het self gesien dat Ek met julle van die hemel af gespreek het.
  Exo 20:23 Julle mag naas My geen silwergode maak en geen goue gode vir julle maak nie.
  Exo 20:24 n Altaar van grond moet jy vir My maak, en daarop moet jy jou brandoffers en dankoffers, jou kleinvee en beeste, offer. Op elke plek waar Ek my Naam sal laat gedenk, sal Ek na jou toe kom en jou sen.

  Isreal aanvaar die verbond wat hoostukke 21,22 en 23 insluit.

  Exo 24:3 Toe Moses kom en aan die volk al die woorde van die HERE en al die verordeninge vertel, antwoord die hele volk met een stem en s: Al die woorde wat die HERE gespreek het, sal ons doen.
  Exo 24:4 En Moses het al die woorde van die HERE opgeskrywe en die mre vroeg hom klaargemaak en onder die berg n altaar gebou, en twaalf gedenkstene volgens die twaalf stamme van Israel.
  Exo 24:5 En hy het jongmanne van die kinders van Israel gestuur; di het brandoffers geoffer en as dankoffers bulle vir die HERE geslag.
  Exo 24:6 En Moses het die helfte van die bloed geneem en dit in komme gegooi en die helfte van die bloed teen die altaar uitgegooi.
  Exo 24:7 En hy het die boek van die verbond geneem en dit voor die ore van die volk gelees. En hulle het ges: Alles wat die HERE gespreek het, sal ons doen en daarna luister.
  Exo 24:8 Toe neem Moses die bloed en gooi dit uit op die volk en s: Dit is die bloed van die verbond wat die HERE met julle gesluit het op grond van al hierdie woorde.
  Exo 24:9 Daarop het Moses opgeklim met Aron, Nadab en Abhu en sewentig van die oudstes van Israel.

  In Eksodus 32 doen Isreal die goue kalf ding en God wil hulle vernietig. Moses pleit vit genade en God is hulle genadig. Hy bevestig die verbond en die leviete word priesters.

  Die verbond is nie van toepassing op kinders van God vandag nie.

  Gal 3:9 Sodat die wat uit die geloof is, gesen word saam met die gelowige Abraham.
  Gal 3:10 Want almal wat uit die werke van die wet is, is onder die vloek; want daar is geskrywe: Vervloek is elkeen wat nie bly in alles wat geskryf is in die boek van die wet om dit te doen nie.
  Gal 3:11 En dat niemand deur die wet by God geregverdig word nie, is duidelik; want die regverdige sal uit die geloof lewe.
  Gal 3:12 Maar die wet is nie uit die geloof nie, maar die mens wat hierdie dinge doen, sal daardeur lewe.
  Gal 3:13 Christus het ons losgekoop van die vloek van die wet deur vir ons n vloek te wordwant daar is geskrywe: Vervloek is elkeen wat aan n hout hang
  Gal 3:14 sodat die sen van Abraham na die heidene kan kom in Christus Jesus, en dat ons die belofte van die Gees deur die geloof kan ontvang.

  Chris
  Dankie Chris, stem 100% saam met jou en dis ook hoe ek dit sien. Hierdie draad ws geopen op Nov16 se vraag. Daarn sien ek het hy toe self n draad gaan oopmaak oor dieselfde onderwerp, du is hierdie draad nie meer nodig nie, glo ek.
  My antwoorde is op Nov16 se draad.
  Maar ek dink hy hunker wyer met sy vraag, en hoe dit aansluit by die eindtyd. Ek dink ons moet die onderwerp verder vat op sy draad.

 7. #7
  Klip in die bos:
  Watter van die 10 gebooie kan ons dan maar breek aangesien dit nou nie van toepassing is op mens as jy jouself 'n Christen noem nie?
  Sal ons moor, steel, egbreek of lieg? Of sal ons afgode kry?
  Presies watter gebod steek julle so dwars in die krop dat julle dit verwerp?

  Moenie terugantwoord met 'n vrugte van die Gees opstel nie. Moet ook nie kom met die storie dat dit onmoontlik is om die gebooie te onderhou nie.
  Dis nie die vraag nie.
  My vraag is:
  Met watter gebod het julle 'n probleem?

  Ek weet dis veel gevra, maar as elkeen net die gebod kan spesifiseer sonder om te verduidelik, vat ons dit van daar af.

  As jy dink mens kan maar die 10 gebooie hou na die beste van jou vermo kan jy ook maar s dis nie 'n euwel nie.

  Ek neem aan dat Hein en Chris nie die 10 gebooie wil hou nie, vanwe hulle verduidelikings bo

 8. #8
  510

  Die kort antwoord op jou vraag is, elkeen wat God nie in my hart opgeskryf het nie.

  Jy kan elke liewe een probeer onderhou as dit jou begeerte is, moet net nie Eksodus 21,22,23 en Levitikus vergeet nie, dis alles deel van die wet.
  Die wet is net soos die res van die Bybel, nie noodwendig vir ons geskryf nie, tog kan alles nuttig wees. Sodra iemand homself onder die wet sien word hy ook deur die wet geoordeel en is mislukking die uiteinde.
  Alles is ons ge-oorloof tog behou ons slegs dit wat nuttig is. Daar is vir ons geen regverdiging of veroordeling deur die wet nie, ons behou egter die reg voor om dit wat tot ons voordeel is te gebruik.

  Chris

 9. #9
  Chris, ek is ook nuuskierig. 510 verwys spesifiek na die 10. Die ander 300 is nie in sy vraag ter sprake nie. Watter een (of meer) van die 10?

 10. #10
  472
  Hoekom sou ek wou? Al 10 lyk vir my na goeie raad.

  Chris

Page 1 of 3 123 LastLast

Posting Permissions

 • You may not post new threads
 • You may not post replies
 • You may not post attachments
 • You may not edit your posts
 •