Page 2 of 3 FirstFirst 123 LastLast
Results 11 to 20 of 24

Thread: Betekenis van Lukas 16:19-26

 1. #11
  Kom ons kyk nou analities na Lukas 16 : 19 – 26. Feitlik elke gedeelte van die ryk man en Lazarus het ‘n simboliese betekenis. Indien die betekenis van die verhaal as letterlik beskou word, word die simboliese betekenis ongedaan gemaak.

  Lukas 16

  (19 En daar was ‘n ryk man, en hy het purper en fyn linne gedra en elke dag vrolik en weelderig gelewe. (20) En daar was ‘n bedelaar met die naam van Lasarus wat vol swere voor sy poort gelê het. (21) En hy het verlang om hom te versadig met die krummels wat van die ryk man se tafel val. Ja, selfs die honde het gekom en sy swere gelek. (22) En toe die bedelaar sterf, is hy deur die engele weggedra na die boesem van Abraham. (23) En die ryk man het ook gesterwe en is begrawe. En toe hy in die doderyk sy oë ophef, terwyl hy in smarte was, sien hy Abraham van ver af en Lasarus aan sy boesem. (24) En hy roep en sê: Vader Abraham, wees my barmhartig en stuur Lasarus, dat hy die punt van sy vinger in water kan insteek en my tong verkoel; want ek ly smarte in hierdie vlam. (25) Maar Abraham antwoord: Kind, onthou dat jy jou goeie dinge in jou lewe ontvang het, en so ook Lasarus die slegte. En nou word hy getroos, maar jy ly smarte. (26) En by dit alles is daar tussen ons en julle ‘n groot kloof gevestig, sodat die wat hiervandaan wil oorgaan na julle, nie kan nie; en die wat dáár is, nie na ons kan oorkom nie.


  Vervolg/......

 2. #12
  Waarna verwys die volgende?

  Krummels: Die krummels waarna Jesus verwys sou in sy letterlike betekenis kwalik ‘n volgroeide man kon versadig. Dit het ‘n simboliese betekenis van afval, bedoel vir honde en ander diere.

  Boesem van Abraham: Insiggewend is die feit dat wanneer na Abraham se boesem verwys word, dié dan simbolies vertolk word as verwysing na die hemel. In sy letterlike vorm kon en kan Abraham se boesem (bors) nie Lazarus huisves nie – nie te praat van almal wat alreeds gesterwe het en hemel toe gegaan het nie. Dit is indien ‘n mens aanvaar dat mens direk hemel of hel toe gaan na sterwe.

  Abraham in gesprek met die Ryk Man: Abraham voer ‘n gesprek met die Ryk Man van ver af. Indien Abraham en Lazarus in die hemel was – soos algemeen aanvaar word – beteken dit dat die hel en die hemel binne hoor- en sigafstand van mekaar is. Kan die Ryk Man ‘n gesprek met Abraham voer as hy in die hel brand? Wat ‘n ongemaklike situasie as jy in die hemel is en jou ma, pa, kind byvoorbeeld is sigbaar in die hel waar hy/sy/hulle vir ewig brand. Kan dit jou hemelse vreugde verskaf? Hoe kan ‘n druppel water indien letterlik bedoel, vir die Ryk Man verligting bring. Dit sal in die intense hitte verdamp nog voordat dit sy tong kan verkoel.

  Die kruks van die saak is dat die gelykenis nie verklaar kan word as Jesus se woorde as feitlik beskou word nie. Soos hierbo aangetoon (Mattheus 13 : 34) is die verhaal in Lukas 16 : 19 – 31 ‘n gelykenis!

  Vervolg/.....

 3. #13
  Met reg kan gevra word waarna die gelykenis dan verwys?

  Ter aanvang laat ons vasstel wie Lazarus was. Ek stem saam met Burger dat hierdie gelykenis die enigste een is waar ‘n persoon se naam gebruik word. Die naam “Lazarus” is ‘n vertaling van die Hebreeuse “Eliëser” (wat beteken “God het gehelp”). Hierdie naam was ‘n algemene Hebreeuse woord wat gebruik is vir elf verskillende persone in die Ou Testament.

  Wanneer hierdie gelykenis ontleed word, kan Eliëser geïdentifiseer word. Hy moes iemand gewees het wat een of ander band met Abraham gehad het. Die gelykenis plaas hom in die boesem van Abraham na sy dood. Hy was waarskynlik ‘n heiden. Die frase “verlang om hom te versadig met die krummels wat van die ryk man se tafel val” was ‘n tipies gebruik om heidene aan te dui. Sien Mattheus 15:22-28 hieronder.

  Mattheus 15

  (22) En ‘n Kananése vrou het van daardie gebied gekom en na Hom geroep en gesê: Wees my barmhartig, Here, Seun van Dawid! My dogter is erg van die duiwel besete. (23) Maar Hy het haar nie ‘n woord geantwoord nie. Toe kom sy dissipels nader en vra Hom en sê: Stuur haar weg, want sy roep agter ons aan. (24) Maar Hy antwoord en sê: Ek is net gestuur na die verlore skape van die huis van Israel. (25) Daarop kom sy en val voor Hom neer en sê: Here, help my! (26) Maar Hy antwoord en sê: Dit is nie mooi om die brood van die kinders te neem en dit vir die hondjies te gooi nie. (27) En sy sê: Ja, Here, maar die hondjies eet darem van die krummels wat van die tafel van hulle base afval. (28) Toe antwoord Jesus en sê vir haar: o Vrou, groot is jou geloof; laat dit vir jou wees soos jy wil hê. En haar dogter het gesond geword van daardie uur af.

  Vervolg/......

 4. #14
  Ook die frase “voor sy poort gelê ” herinner aan die gebruik deur Jode om ‘n Heidense bekeerling so aan te dui. Hierdie Eliëser moes geassosieer gewees het met ‘n bediende of dienaar aangesien Jesus hierdie gelykenis onder andere vertel het om te verduidelik wat dit beteken om ‘n getroue dienaar te wees.

  Genesis 15

  (2)Toe vra Abram: Here HERE, wat sal U my gee, aangesien ek sonder kinders heengaan en die erfgenaam van my huis die Damaskéner Eliëser is? (3) Verder het Abram gesê: Aan my het U geen nageslag gegee nie; so sal dan die bediende van my huis my erfgenaam wees.

  Die Lazarus van die gelykenis verteenwoordig Abraham se getroue dienaar Eliëser. Hoe getrou hy was word bevestig dat as erfgenaam van al Abraham se besittings, hy ‘n opdrag van Abraham gekry het wat sou lei tot die afstand doen van sy erfporsie.

  Genesis 24

  (2) Toe sê Abraham aan sy dienaar [Eliëser], die oudste van sy huis wat die opsig gehad het oor al sy goed: Lê tog jou hand onder my heup, (3) dat ek jou kan laat sweer by die HERE, die God van die hemel en die God van die aarde, dat jy vir my seun geen vrou sal neem uit die dogters van die Kanaäniete onder wie ek woon nie; (4) maar dat jy na my land en my familie sal gaan om vir my seun Isak ‘n vrou te neem.

  Die Bybel dui aan dat hy hierdie opdrag van Abraham presies en betroubaar uitgevoer is. Van God se beloftes en seëninge aan Abraham sou Eliëser deur sy getrouheid, niks erf nie. Die erfporsie wat ingesluit het aansien, mag, koningskap, priesterskap en rykdom asook die land Kanaän as ‘n ewige besitting het nou oorgegaan na Isak en sy toekomstige familie.

  Genesis 24:36 En Sara, die vrou van my heer, het vir my heer ‘n seun gebaar nadat sy al oud was; en hy het aan hom alles oorgegee wat hy besit.

  Eliëser was nou ‘n “uitgeworpene”. Hy en sy moontlike nageslag sou niks erf nie. In die gelykenis word Lazarus nou ‘n “bedelaar” met geen aardse besittings nie.

  Vervolg/.......

 5. #15
  Jammer 528 maar wat is die punt ?

 6. #16
  Quote Originally Posted by Lukas View Post
  Jammer 528 maar wat is die punt ?
  Lukas ek stuur vir jou 'n e-pos vanaand.

 7. #17
  Nee verduidelik dit maar hier. Ek is nie seker wat jou pla nie en ek kan dit ook nie agterkom nie. Miskien moet jy dit eers sonder versies verduidelik. Persoonlik is die boesem van Abraham vir my logies en kan glad nie sien wat daar te analiseer is nie. Dink aan die verlore seun toe hy teruggekom het. Sy pa het na hom gehardloop en hom omhels. Hy was in die boesem van sy pa. Ek het reeds vir jou vertel dat verskillende tye ander woorde gebruik het om iets te beskryf. Die Xhosa het n gesegde dat jy jou vyand so styf teen jou bors moet vashou, dat jy sy hartklop kan voel. Beteken dit dat hy die hele tyd met sy vyand in n liefdes omhelsing is?

  As dit so is dat jy die hel vanuit die hemel sal sien en hoor, so what?

  God het belowe dat daar in die hemel geen hartseer of trane sal wees nie. Die gelykenis wat jou pla is vir my eenvoudig. Dit verduidelik dat daar n groot verskil tussen die twee plekke is. Wie is ek om dit te betwyfel. Ek wil nie eers daar gaan nie. God se integriteit kan nie op die tafel wees nie. Waarom na redes in Jesus se gelykenisse soek om jouself vir iets te vrywaar? Vir my maak dit nie sin nie.

  Vergeet die versies en sê vir ons wat jy dink met God fout is. Of bid voor jy lees en vra Hom om vir jou die Woord te openbaar.

  Toe ek klein was, moes ek elke Woensdagaand na die biduur gaan. Dit was eintlik lekker omdat dit nie so formeel soos die kerk was nie. Mense het geleenthede gehad om hulle harte voor God uit te praat. Daar was n paar gebede wat vir my nogal snaaks was en wat ek sal onthou. Een was n oom wat elke Woensdag, gevra het dat ons Vader vir die slim mense in die regering, tog ook so bietjie verstand sal gee.

  Dit was een van daai gebede wat vir my as kind so bietjie gerol het. Wat wil n slim mens met meer verstand maak. Dit was later in my lewe wat ek besef het dat daar n groot verskil tussen intelligensie en verstand is. Die Bybel is nou maar een van daardie boeke wat nie met intelligensie gelees kan word nie. ’n mens het verstand nodig om dit te verstaan en daardie verstand kom net van God af.

 8. #18
  Wie dan was die Ryk Man? Hy was ‘n seun van Abraham. In die gelykenis spreek die Ryk Man, Abraham aan as sy “Vader”. (24)"En hy roep en sê: Vader Abraham….(25) Maar Abraham antwoord: Kind,……” Hierdie Vader seun verhouding maak die Ryk Man ‘n wettige erfgenaam van Abraham. Inteendeel, die Ryk Man het al die fisiese seëninge gehad wat aan Abraham se nageslag belowe is. Hy het purper gedra, die simbool van koningskap, ‘n teken dat die Davidiese of Messiaanse Koningskap syne was. Hy het fyn linne gedra, ‘n simbool van priesterskap. ‘n Bewys dat God se priesterwyding en die Tempel syne was. Wie was hierdie Ryk Man wat in besit van al hierdie seëninge was terwyl hy op aarde geleef het?

  Die Israelietiese stam wat uiteindelik die posisie van beide koningskap en priesterdom bekom het en wat die verteenwoordiger van al die beloftes wat aan Abraham gegee was, was Juda.

  Lukas 16

  (28) want ek het vyf broers—om hulle dringend te waarsku, sodat hulle nie ook in hierdie plek van pyniging kom nie.

  Lukas 30

  (20) Toe sê Lea: God het my ‘n mooi geskenk gegee; nou sal my man eindelik by my woon, want ek het vir hom ses seuns gebaar. En sy het hom Sébulon genoem.

  Lukas 35

  (23) Die seuns van Lea was: Ruben, die eersgeborene van Jakob, daarna Símeon en Levi en Juda en Issaskar en Sébulon.

  Juda sowel as die Ryk Man het elk vyf seuns gehad. Nie net dit nie, die broers in die gelykenis het in hulle midde “Moses en die profete” gehad (vers 29).

  Lukas 16

  (29) Toe sê Abraham vir hom: Hulle het Moses en die Profete; laat hulle na dié luister.

  Aan die mense van Juda was gegee die “orakels van God” (Rom. 3:1-2).

  Romeine 3

  (1) Wat is dan die voordeel van die Jood? Of wat is die nut van die besnydenis? (2) Groot, in alle opsigte: ten eerste tog seker dat aan hulle die woorde van God toevertrou is.

  Alhoewel die Ryk Man (Juda) egter in besit was van die werklike erfporsie van Abraham se seëninge (beide geestelik en fisies), wys Jesus daarop dat hy nie getrou was in sy verantwoordelikhede nie. Wanneer die werklike erfporsie ontvang moes word, was Juda in die “doderyk” in “smarte” terwyl Lazarus (Eliëser, die getroue dienskneg) by Abraham se boesem was. Hy is uiteindelik ontvang in “die ewige tente” (Luk 16:9).

  Lukas 16

  (9)En Ek sê vir julle: Maak vir julle vriende deur die onregverdige Mammon, sodat wanneer julle die lewe verlaat, hulle jul in die ewige tente kan ontvang.

  Die gelykenis dui aan dat daar ‘n groot kloof tussen Abraham en Eliëser en die Ryk Man (Juda) was. Die Griekse woord chasm beteken ‘n diep ravyn of vallei met kranse aan beide kante. Die twee was ver van mekaar geleë “sodat die wat hiervandaan wil oorgaan na julle, nie kan nie; en die wat dáár is, nie na ons kan oorkom nie”(vers 26). In die Griekse literatuur was dit algemeen aanvaar dat diep klowe water sou bevat. Indien gekyk word vanuit ‘n Palistiniese oogpunt na so ‘n kloof, is daar net een moontlike kloof naamlik die groot skeurvallei tussen die hooglande van Trans-Jordaan en die heuwels van Efraim waarbinne die Jordaanrivier vloei. Hierdie skeurvallei pas nie net die geykenis se beskrywing nie maar voldoen ook aan die Griekse beskrywing van chasm. Hierdie skeurvallei of slenkdal* is die bekende foutlyn deur Afrika en is die grootste en langste sigbare vallei op aarde.

  *[Die “Groot Slenkdal van Oos-Afrika” strek van die Hermongebergtes in Israel, oor die Jordaandal tot by die Dooie See, oor die golf van Akaba, oor die Rooi See, dwarsoor Ethiopië tot by die Rudolfmeer. Hier verdeel dit in twee takke wat loop oor Kenia en Tanganjika (tans die Verenigde Republiek van Tanzanië) en die westelike tak wat oor Uganda wes van die Victoriameer verbyloop oor die Oostelike Kongo, Westelike Republiek van Tanzanië om weer by Malawimeer aaneen te sluit. Hiervandaan strek dit oor die Malawimeer, Shirevallei, tot naby die mond van die Zambesi. -528]  Vervolg/.........
  Last edited by 528; 10-01-2014 at 07:26 AM.

 9. #19
  Die Jordaanvallei verdeel die oorspronklike “land van belofte” aan Abraham, wat aanvanklik behoort het aan ongelowiges. Die westelike kant van die Jordaan verteenwoordig die gebied wat die Bybel beskou het as die oorspronklike heilige land. Soos die engel vir Joshua gesê het: “Trek jou skoene van jou voete af, want die plek waar jy op staan, is heilig. En Josua het so gedoen (Joshua 5:15).

  Die Ryk Man was in smarte, “want ek ly smarte in hierdie vlam (vers 24).” In dieselfde skeurvallei was vroeër die stede van Sodom en Gomorra wat “op dieselfde manier as hierdie mense gehoereer en agter vreemde vlees aangeloop het, as ‘n voorbeeld gestel is, terwyl hulle die straf van die ewige vuur ondergaan” (Judas 1:7).

  Deur “die stede van Sodom en Gomorra tot as te verbrand, hulle tot ondergang veroordeel het en as ‘n voorbeeld gestel het vir die wat in die toekoms goddeloos sou wees” (2 Petrus 2:6).

  Wanneer die beeldspraak van Jesus se gelykenis verstaan word, word die leeringe daarin vervat eenvoudig en leersaam. Die tema van hierdie gedeelte is getroue dienaarskap. Eliëser [Lazarus], Abraham se getroue dienaar, het homself onterf van aardse belonings deur sy gehoorsaamheid aan Abraham se wense, maar het homself (na die dood wanneer die werklike erfskap kom) by Abraham se boesem bevind. Die hoof erfgenaam van Abraham se seuns (Juda, die geestelike leier van al die stamme van Israel) het aan die ooste kant van Kanaän gebly in so verre dit sy erfposie betref. Hy het alle fisiese seëninge geërf terwyl in die vlees, maar in die gees was hy nie toegelaat om die geestelike Jordaan oor te steek na die finale Abrahammietiese efrposie nie.

  Die Ryk Man, net soos Moses as gevolg van opstandigheid, was nie toegelaat om die “kloof” oor te steek en die land van melk en heuning te geniet nie. Juda was wel geseënd met koningskap, priesterskap, die heilige skrifte, die profete en ander seëninge, maar hy was nie toegelaat om die ware geestelike seëninge van die toekoms te geniet nie omdat hy onbetroubaar was in sy seunskap en die ware boodskap van redding aangebied deur God se eie Seun geweier het. Jesus het gesê: “…sal hulle nie oortuig word nie, al sou iemand ook uit die dode opstaan” (Lukas 16:31).

  Ten slotte: Die enigste evangelie wat die gelykenis van Lazarus en die Ryk Man bevat is dié van Lukas. Lukas het saaam met Paulus gereis om die woord te verkondig aan die heidene.

  GEVOLGTREKKING

  Bogenoemde verduideliking beteken dat die gelykenis van Lazarus en die Ryk Man wel verband hou met die hemel en die hel. Die hemel as beloning en die hel as straf. Dit is egter nie die hoofboodskap van die gelykenis nie. Die gelykenis verkondig ‘n spesifieke boodskap naamlik dat ook die heidene die beloftes van Abraham kan erf indien hulle so getrou sou wees soos wat Eliëser was.

  Bogenoemde gedeelte beklemtoon ook die feit dat daar meer as een vertolking aan bepaalde gedeeltes deur die mens aan Bybelse beskrywings gegee word. Ook dat ‘n mens nie noodwendig die hoofstroom van beredenerings altyd as heeltemal korrek kan aanvaar nie. Nie dat dié noodwendig verkeerd is nie, maar dat daar dalk alternatiewe antwoorde is, die een dalk meer reg as die ander.

  Hiermee dan die betekenis van Lukas 16:19-26 soos vertolk en nagevors deur Dr. Ernest L. Martin: The real meaning of Lazarus and the Rich Man (1984)

  Vir my, 'n treffende stuk navorsing wat die verstaan van die gedeelte aansienlik vergemaklik.

  Groetnis.

 10. #20
  Baie dankie vir die verduideliking. Wanneer n mens die geskiedenis en die tradisies van die tyd ook ken, is daar baie interessante geheime en skatte in die Bybel versteek, wat God se onoorwinlike onveranderlike raadsplan bevestig. Kruisverwysings in die Bybel wat die Bybel van enige ander boeke, as die Woord van God onderskei en bevestig.

  Hierdie verduideliking is baie interessant en in my gees is daar vrede. Tog baie interessant en genoeg huiswerk om dit verder te verstaan.

  Joh 14:6 Jesus antwoord hom: Ek is die weg en die waarheid en die lewe; niemand kom na die Vader behalwe deur My nie.

  Baie dankie
  Last edited by Lukas; 10-01-2014 at 09:44 AM.

Page 2 of 3 FirstFirst 123 LastLast

Posting Permissions

 • You may not post new threads
 • You may not post replies
 • You may not post attachments
 • You may not edit your posts
 •