Page 2 of 4 FirstFirst 1234 LastLast
Results 11 to 20 of 34

Thread: Net die begin

 1. #11
  Barry. Kersfees wat glo deur die katolieke gekaap is om Jesus se geboorte te vier is twee verskillende goed. Jesus is vermoedelik iewers in April gebore en die Ortodokse en Koptiese Christene vier Jesus se geboorte op ander dae as wat ons dit doen.

  Kersfees as Jesus se geboortedag is nie korrek nie. Tog sien ek nie fout dat mense wat nie weet wanneer Jesus gebore is, n dag in die jaar kies om juis Daardie Groot Geskenk aan die mens te herdenk nie. Verjaarsdae is nie vir alle mense ewe belangrik nie. Ek vergeet baie keer my eie verjaarsdag en so ook my vrou haar verjaarsdag. EK probeer hare onthou en sy probeer myne onthou en elke jaar is dit n grap wanneer een van ons mekaar of te vroeg of te laat gelukwens.

  Ek sal seker eendag wanneer ek by die groot trop aansluit verstaan waarom n verjaarsdag so belangrik was. Daarom is ek redelik gemaklik om môre n feesdag te reël waar ons God dank omdat Hy Sy enigste Seun gegee het om vir ons n tweede Adam te wees wat vir ons ’n tweede kans gee.

  Die huidige Kersfees was glo deur n monnik met die naam van Nicolaas begin omdat hy in die winter maande wanneer dit baie koud was, vir die minder bevoorregte mense kos en klere gegee het.

 2. #12

  Gawes van die geloof

  Gal 3:2 Dit alleen wil ek van julle weet: het julle die Gees ontvang uit die werke van die wet of
  uit die prediking van die geloof?

  Gal 3:3 Is julle so onverstandig? Nadat julle met die Gees begin het, eindig julle nou met die
  vlees?

  TOETS JOU GELOOF

  • Daar sal vrede in jou hart wees, nie onrustigheid nie.
  Dieselfde vrede wat Kol 3:15 van praat – “En laat die vrede van God, waartoe
  julle ook in een liggaam geroep is, in julle harte heers, en wees dankbaar.”

  o Rom 8:6 “Want wat die vlees bedink, is die dood, maar wat die Gees bedink, is
  lewe en vrede”

  • Die Gees van die Here sal tot jou spreek wat iets aangaande die profesie sal weerlê of
  bevestig. Daardie spreekwoordelike “stemmetjie” binne in jou wat jy net weet jy nou
  moet vertroU.

  • Dit moet INLYN WEES met die beginsels van die Woord –dit kan dit NOOIT weerspreek nie.

  • Is daar enige ander bevestiging wat die Here jou gee, of voorheen gegee het wat
  presies aansluit by die nuwe woord?

  Bogenoemde kriteria kan baie belangrik wees, want die duiwel is ‘n nabootser van die Here en
  kan vals boodskappe bring.

  Maak seker dat die boodskapper ‘n dienaar is van die lewende God – “aan hulle vrugte sal julle
  hul ken” – Matt 7:16-22
  Last edited by Nov16; 11-07-2015 at 07:37 AM.

 3. #13
  Ek't al vir baie jare geen kersversierings in of om my huis nie. Die hele idee is gekaap om geld te maak. Ek kan duidelik sien hoe pryse van baie voedsel en ander goed daagliks styg. Ek koop geen geskenke vir niemand nie en ek stuur geen kaartjies die wereld vol nie. Ander mag dalk met my verskil, dit is hulle goeie reg - maar hier waar ek bly maak ek gelukkig soos ek goed dink.

  Net soos met vuurwerke sien ek hoe minder gegoede mense hulle geld blaas op stront wat teen die dak hong en liggies wat enige mens 'n epeleptiese aanval kan gee. Januarie sukkel sussie en ma om al die presstick en sellotape van die mure en plafon af te was. Die geld wat so verkwis word op onbenullighede kon baie beter aangewend word. Ek weet, ek mense wat so krismis hou en Januarie by al wat leef geld leen want Sannie moet 'n nuwe tas en skool baadjie kry - net daar het my simpatie opgedroog. As jy wil krismis hou en jouself vergryp dan moet jy maar anner plek loop bedel vir die noodsaaklikhede..
  Last edited by 524; 11-07-2015 at 07:38 AM.

 4. #14
  Quote Originally Posted by Nov16 View Post
  Matt 15 vers 7
  Jesus antwoord: “Ek is net na die verlore skape van die volk Israel toe gestuur.”
  Nov16, baie dinge in hierdie draad van jou vang my oog. Maar voor ek bydra of kommentaar lewer, wat probeer jy sê met die aanhaling van Matt 15 vers 7 hierbo? Wil jy sê dat net lede van die volk Israel gered kan word?

 5. #15

  Evangelie toets jou geloof

  Quote Originally Posted by 472 View Post
  Nov16, baie dinge in hierdie draad van jou vang my oog. Maar voor ek bydra of kommentaar lewer, wat probeer jy sê met die aanhaling van Matt 15 vers 7 hierbo? Wil jy sê dat net lede van die volk Israel gered kan word?
  ‘n Studie van die drie sinoptiese Evangelies (Matthéüs, Markus en Lukas) toon duidelik aan dat hulle aanvullende teologiese perspektiewe belig. Hoewel die basiese boodskap van redding deur almal van hulle aangebied word, is die Evangelie van Matthéüs hoofsaaklik vir die Jode geskryf. Dit het ‘n duidelike Joodse ingesteldheid waarin voorkeur uitdruklik gegee word aan die verkondiging van die koninkryk van God aan Israel.

  Daar is baie verwysings na die Ou Testament in Matthéüs, om daardeur aan ‘n skeptiese volk te bewys dat die lewe en werke van Jesus tot in die fynste besonderhede die vervulling is van Ou Testamentiese profesieë oor die koms van die Messias. ‘n Joodse genealogie word vir Jesus aangebied, wat bereken word vanaf Abraham, die stamvader van Israel: “Die geslagsregister van Jesus Christus, die Seun van Dawid, die seun van Abraham...” (Matt. 1:1). Sy afkoms uit die koningshuis van Dawid word dikwels genoem, daarom word Hy spesifiek as die Koning van die Jode beskryf (Matt. 2:2; 12:23).

  In die tydperk voor die nasionale verwerping van Jesus deur die Jode, het die dissipels opdrag gekry om alle aandag op Israel toe te spits en nie-Joodse nasies soos die Samaritane te vermy: “Moenie gaan op pad na die heidene [die nie-Joodse volke] nie, en moenie ingaan in ‘n stad van die Samaritane nie; maar gaan liewer na die verlore skape van die huis van Israel” (Matt. 10:5-6). Jesus het self ook gesê: “Ek is net gestuur na die verlore skape van die huis van Israel” (Matt. 15:24). Die belofte van die Messias is aanvanklik net aan Israel gemaak, en aan geen ander volk nie.

 6. #16

  As ons tyd min word

  Matt 10 vers 14

  Los hulle net daar met die tweede wederkoms sal Almagtige God hul oordeel. Maw die dissiepels moes nie tyd mors met mense nie soos gestel hulle nie na die woord wou of sal luister nie.

 7. #17
  Nov16, dit is net soos jy daar sê, maar jy ontduik my vraag:
  Wil jy sê dat net lede van die volk Israel gered kan word?
  Die belofte van die Messias is aanvanklik net aan Israel gemaak, en aan geen ander volk nie.
  Dit is waar, afhangende van watter hoek jy daarna kyk. Kyk jy uit n hoek van 'Volk', (Israel is God se volk, net Israel kan hierop aanspraak maak as volk) is dit so, maar dit is van die begin af vasgestel dat Jesus nie net die stamme van Israel gaan red nie. Israel is wel die enigste 'Volk'.

  Jesaja is vol daarvan, waarvan Jesaja 49:6 maar een is.
  Hy het gesê: Dit is te gering dat U my Kneg sou wees om op te rig die stamme van Jakob en terug te bring die gespaardes in Israel: Ek het U gemaak tot ’n lig van die nasies, om my heil te wees tot aan die einde van die aarde.
  Wat nie van die begin af bekend was nie, wat eers later bekend geword het, is die geheim wat vir eeue gehou was en dit is die Bruid van Christus. Nie dat die Ou Testament nie daarvan geweet het nie. Die sinspeling (of tipe daarvoor) daarop kry jy in Genesis 24 (Rebekka as Isak se vrou) en die boek Rut.

 8. #18

  Antwoord jouself

  Ek kan jou nie antwoord nie, gaan jou ook nie my persoonlike antwoord gee nie, lees jou bybel in die konteks soos dit voor jou lê gebruik asb. N bybel wat naslaan werk doen of soos ek al die bybels wat beskikbaar is.

  Want so lief het God die wereld, dat hy sy enigste Seun vir ons sondes geoffer het. Is dit nie so nie.

 9. #19
  Nov 16

  Ek kom gereeld mense, goeie kerkmense tee wat glo dat bloedlyne en geslagregisters belangrik is vir saligheid. Die Bybel het 'n wonderlike manier om duidelikheid te gee wanneer ons nie by God self hoor nie. Ek is al so paar keer deur die ding en die Bybel sal die laat hoor, wat wil hoor.

  Die geslagsregister van Christus. Ek sit aanmerkings in {} om dit makliker te maak.

  Mat 1:1 Die geslagsregister van Jesus Christus, die seun van Dawid, die seun van Abraham:
  Mat 1:2 Abraham was die vader van Isak, en Isak die vader van Jakob, en Jakob die vader van Juda en sy broers;
  Mat 1:3 en Juda was die vader van Peres en Serag by Tamar, en Peres was die vader van Hesron, en Hesron die vader van Ram,
  Mat 1:4 en Ram die vader van Ammínadab, en Ammínadab die vader van Nagson, en Nagson die vader van Salmon,
  Mat 1:5 en Salmon die vader van Boas by Ragab, en Boas die vader van Obed by Rut, en Obed die vader van Isai,
  Mat 1:6 en Isai die vader van koning Dawid,{tot by Dawid is 14 geslagte}

  en koning Dawid die vader van Salomo by die vrou van Uría,
  Mat 1:7 en Salomo die vader van Rehábeam, en Rehábeam die vader van Abía, en Abía die vader van Asa,
  Mat 1:8 en Asa die vader van Jósafat, en Jósafat die vader van Joram, en Joram die vader van Ussía,
  Mat 1:9 en Ussía die vader van Jotam, en Jotam die vader van Agas, en Agas die vader van Hiskía,
  Mat 1:10 en Hiskía die vader van Manasse, en Manasse die vader van Amon, en Amon die vader van Josía,
  Mat 1:11 en Josía die vader van Jegónia en sy broers in die tyd van die Babiloniese ballingskap. {Die volgende 14 geslagte}

  Mat 1:12 En ná die Babiloniese ballingskap het Jegónia die vader geword van Seáltiël,{1}
  en Seáltiël was die vader van Serubbábel, {2}
  Mat 1:13 en Serubbábel die vader van Abíud,{3}
  en Abíud die vader van Éljakim,{4}
  en Éljakim die vader van Asor, {5}
  Mat 1:14 en Asor die vader van Sadok,{6}
  en Sadok die vader van Agim,{7}
  en Agim die vader van Elíud, {8}
  Mat 1:15 en Elíud die vader van Eleásar, {9}
  en Eleásar die vader van Mattan, {10}
  en Mattan die vader van Jakob, {11}
  Mat 1:16 en Jakob die vader van Josef,{12}
  die man van Maria uit wie gebore is Jesus {13} {Jesus,nou moet ons mooi tel, tot hier is 13 geslagte}

  wat Christus genoem word.

  Nou se die Bybel tog duidelik dat daar 14 geslagte van die Babiloniese ballingskap tot Christus is.

  Mat 1:17 Al die geslagte dan van Abraham tot Dawid is veertien geslagte, en van Dawid tot die Babiloniese ballingskap veertien geslagte, en van die Babiloniese ballingskap tot Christus veertien geslagte.

  Dit is tog duidelik nou dat Jesus die 13 de geslag is en Christus(die verlosser) die 14 de geslag is. Ons weet almal dat wedergeboorte 'n geestelike geboorte is en dit is hoe Jesus, Jesus die Christus geword het. Die 14 de geslag is dus 'n geestelike geslag.

  Hoekom sal die Bybel Jesus se geslag aandui as ons weet dat Jesus nie gebore is die saad van Josef nie? Ons weet tog Jesus is verwek deur die Heilige Gees.

  Joh 3:3 Jesus antwoord en sê vir hom: Voorwaar, voorwaar Ek sê vir jou, as iemand nie weer gebore word nie, kan hy die koninkryk van God nie sien nie.
  Joh 3:4 Nikodémus sê vir Hom: Hoe kan ‘n mens as hy oud is, gebore word? Hy kan tog nie ‘n tweede keer in die skoot van sy moeder ingaan en gebore word nie?
  Joh 3:5 Jesus antwoord: Voorwaar, voorwaar Ek sê vir jou, as iemand nie gebore word uit water en Gees nie, kan hy in die koninkryk van God nie ingaan nie.
  Joh 3:6 Wat uit die vlees gebore is, is vlees; en wat uit die Gees gebore is, is gees.
  Joh 3:7 Moenie jou verwonder dat Ek vir jou gesê het, julle moet weer gebore word nie.
  Joh 3:8 Die wind waai waar hy wil, en jy hoor sy geluid, maar jy weet nie vanwaar hy kom en waarheen hy gaan nie. So is elkeen wat uit die Gees gebore is.
  Joh 3:9 Nikodémus antwoord en sê vir Hom: Hoe kan hierdie dinge gebeur?
  Joh 3:10 Jesus antwoord en sê vir hom: Jy is die leraar van Israel en jy weet hierdie dinge nie?
  Joh 3:11 Voorwaar, voorwaar Ek sê vir jou, ons spreek wat ons weet en ons getuig van wat ons gesien het, en julle neem ons getuienis nie aan nie.
  Joh 3:12 As Ek julle van die aardse dinge vertel en julle nie glo nie, hoe sal julle glo as Ek julle van die hemelse vertel?
  Joh 3:13 En niemand het opgevaar in die hemel nie, behalwe Hy wat uit die hemel neergedaal het, naamlik die Seun van die mens wat in die hemel is.
  Joh 3:14 En soos Moses die slang in die woestyn verhoog het, so moet die Seun van die mens verhoog word,
  Joh 3:15 sodat elkeen wat in Hom glo, nie verlore mag gaan nie, maar die ewige lewe kan hê.
  Joh 3:16 Want so lief het God die wêreld gehad, dat Hy sy eniggebore Seun gegee het, sodat elkeen wat in Hom glo, nie verlore mag gaan nie, maar die ewige lewe kan hê.
  Joh 3:17 Want God het sy Seun in die wêreld gestuur nie om die wêreld te veroordeel nie, maar dat die wêreld deur Hom gered kan word.
  Joh 3:18 Hy wat in Hom glo, word nie veroordeel nie; maar hy wat nie glo nie, is alreeds veroordeel omdat hy nie geglo het in die Naam van die eniggebore Seun van God nie.
  Joh 3:19 En dit is die oordeel: dat die lig in die wêreld gekom het, en die mense het die duisternis liewer gehad as die lig; want hulle werke was boos.
  Joh 3:20 Want elkeen wat kwaad doen, haat die lig en kom nie na die lig nie, dat sy werke nie bestraf mag word nie.
  Joh 3:21 Maar hy wat die waarheid doen, kom na die lig, sodat sy werke openbaar kan word, dat hulle in God gedoen is.

  Chris

 10. #20
  Chris, baie dankie vir hierdie insiggewende punt wat jy aangeraak het. Die hele Skrif is deur die Heilige Gees ingegee en absoluut waar. Hy het egter n manier om dinge vir ons weg te steek en as mens nie die Skrif gaan ondersoek en vrae vra nie, (met die regte gesindheid) gaan jy nie by die waarheid uitkom nie. Ek het onlangs geleer, die Skrif is letterlik, ingegee deur die Heilige Gees. Dit klink nou snaaks, so asof ek nie voorheen die Skrif geglo het nie. Dit is nie waar nie. Ek glo nog altyd die Skrif is korrek, maar het nie besef hoeveel mens na detail moet oplet nie.

  Toe jy nou uitwys dat Jesus fisies die 13de geslag is, het ek besef hier is iets nie reg nie. Ek het toe gegaan en die geslagte self gaan nommer. En waarlik, Jesus val op 13. Dit kan mos nie wees nie? Toe kom ek agter, die Skrif tel koning Dawid twee keer.

  Al die geslagte dan van Abraham tot Dawid is veertien geslagte, en van Dawid tot die Babiloniese ballingskap veertien geslagte, en van die Babiloniese ballingskap tot Christus veertien geslagte.
  Maak die verandering en Jesus val op 14. Die skrif stel dit tog reg dan. Maar iets is nie pluis nie. Waarom die klem lê op 14,14,14, as dit eintlik 14,14,13 is?

  En dit is waar jou antwoord dan vir my in plek val. Jesus het self verduidelik, dat jy twee keer gebore moet word. Die Heilge Gees het dit in ag geneem, maar gee dit nie vir ons met n lepeltjie in nie. Dit wys net weer, dat ons die Skrifte moet ondersoek om hierdie 'klein', maar tog ook geweldige groot, veskille te vind en dat die wat n oor het, moet luister. Nie net luister nie, maar in detail luister, dink en verwerk, om te hoor wat werklik gesê word.

  En dit maak absoluut sin oor hoe jy dit verduidelik. Jesus is dus die eerste persoon wat twee keer gebore is. In alles is Jesus die Eerste en die Laaste. Ek vermoed daar is nog meer hieromtrent wat ons nog nie volkome verstaan nie, maar wel in tyd sal verstaan.

  Ek wil ook aanhaal:
  Acts 17:11
  En hierdie mense was edelmoediger as dié in Thessaloníka; hulle het die woord met alle welwillendheid ontvang en elke dag die Skrifte ondersoek of hierdie dinge so was.
  Dit is wat ons moet doen om te hoor wat die Heilige Gees vir ons sê.

Page 2 of 4 FirstFirst 1234 LastLast

Posting Permissions

 • You may not post new threads
 • You may not post replies
 • You may not post attachments
 • You may not edit your posts
 •